nyhed

Skats positivliste over ETF´er som fra 2023 skal beskattes som aktieindkomst

Læs om Skats positivliste for 2024 her.

Skat har offentliggjort en ny positivliste for de investeringsselskaber, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er), som fra og med 2023 skal beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvis man investerer for frie midler. Såfremt et investeringsselskab (herefter benævnt fond) ikke fremgår af listen, vil man i stedet blive beskattet som kapitalindkomst ligeledes efter lagerprincippet.

Vær opmærksom på, at danske udbyttebetalende og aktiebaserede investeringsforeninger (de såkaldte IMB´er – Investeringsinstitutter med Minimumsbeskatning) i stedet beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Læs mere om skattereglerne nedenfor og hvad du skal være opmærksom, hvis du allerede har eller påtænker at investere i ETF´er eller andre fonde. Der er i denne artikel primært fokus på de indeksfonde, som passivt følger et givent aktieindeks med lave årlige omkostninger til følge, men positivlisten omfatter også i høj grad andre fonde.

Den samlede positivliste er i 2023 (læs om 2022 listen her) blevet udvidet med knap 350 nye fonde, så den nu i alt omfatter ca. 3000 fonde. Omkring 70 af de nye fonde er egentlige passive indeksfonde i form af ETF´er. Der er således nu i alt 570 ETF´er og akkumulerende danske investeringsforeninger baseret på en passiv strategi med lave årlige omkostninger (indeksfonde), som man kan investere i og blive beskattet af som aktieindkomst efter lagerprincippet.

Selvom en hel del af ETF udbyderne på markedet efterhånden har søgt om at komme på listen, er det langt fra alle af de store ETF udbydere som har. Således er store udbydere som Vanguard, Invesco, SPDR (State Street Global Advisers) og Franklin fortsat ikke med på listen, hvilket betyder, at man, hvis man gerne vil have sit afkast beskattet som kapitalindkomst, kan investere i fonde fra disse udbydere. Så ønsker man at investere i indeksfonde, som er kapitalindkomstbeskattede, er der fortsat gode muligheder for dette.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Blandt de nye fonde for 2023 er 34 ETF´er fra udbyderen Global X, som udbyder en lang række specialiserede temafonde indenfor fx Uran, Hydrogen, Cleantech, vindenergy mm. Herudover har bl.a. Xtrackers fået 18 nye fonde på listen mens iShares har fået 8 på og Amundi 7.

Umiddelbart er ingen ETF´er i år blevet fjernet fra listen, som var tilfældet i 2022, hvor bl.a. Storebrand valgte at fjerne deres to indeksfonde fra listen, jf. nærmere nedenfor. Det hører således fortsat til sjældenhederne, at fonde ligefrem tages af listen, men det kan altså forekomme, hvorfor man årligt bør kigge sine fonde igennem, hvis beskatningsformen er afgørende for en.

Nedenstående tabel viser i oversigtsform de forskellige udbydere samt antal ETF´er fra hhv. 2022 og 2023:

I 2023 er der kommet 69 nye ETF´er på positivlisten, de fleste fra Global X.

Man kan således konstatere, at man også fremover skal se sig for forinden man investerer i ETF´er, hvis beskatningsformen er afgørende for en. Der vil således fortsat både være en lang række ETF´er, som skal beskattes som kapitalindkomst ligesom der også vil være vil være en lang række, som skal beskattes som aktieindkomst. Man kan heller ikke være sikker på, at såfremt en udbyder har ETF´er på listen, at så vil alle denne udbyders aktiebaserede ETF´er automatisk være omfattet. Dog vil det særligt for iShares, men også Lyxor og Xtrackers være gældende for langt de fleste af disses aktiebaserede ETF´er.

Man bør gennemgå sin eksisterende ETF portefølje, hvis beskatningsformen er afgørende
I forhold til frie midler anbefales det, at man gennemgår sin ETF portefølje og sikrer sig, at der fra og med 2023 er overensstemmelse mellem om man ønsker at blive beskattet som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Eftersom der er kommet en del nye ETF´er på listen, vil det betyde, at såfremt man allerede har investeret i nogle af disse, så vil man for frie midler blive beskattet anderledes i 2023 end man gjorde i 2022. Det samme skete året før.

For 2023 har Xtrackers bl.a. ladet fonden DAX UCITS ETF (LU1349386927) opføre. Fonden er en udbyttebetalende udgave af en tilsvarende fond, som i en akkumulerende udgave allerede var at finde på listen fra tidligere. Indimellem gælder det således om at holde tungen lige i munden, men i det mindste sker der kun udskiftninger en gang årligt.

De fleste af Nordnets egne indeksfonde er fortsat heller ikke at finde på listen med undtagelse af Nordnet Indeksfond Danmark, som blev opført på listen i 2022. Denne fond var i modsætning til de øvrige af Nordnets indeksfonde også tidligere beskattet som aktieindkomst, men efter realisationsprincippet. Fonden er akkumulerende, men man blev tidligere årligt beskattet af et teknisk udbytte, som ikke blev udbetalt. Fremover bliver man så årligt beskattet af hele årets værditilvækst. Som nævnt ovenfor valgte Storebrand (Og Skagen fondene) i 2022 at gå den modsatte vej og fik i stedet fjernet et antal fonde fra listen. To af disse fra Storebrand var indeksfondene, Nye markeder og Alle markeder, mens resten er aktivt forvaltede fonde. Selvom disse fonde er fjernet fra listen vil de dog fra 2022 fortsat blive beskattet som aktieindkomst, men i stedet efter realisationsprincippet dog med det forbehold, at man løbende vil blive beskattet af et teknisk beregnet udbytte, som ikke bliver udbetalt. Den valgte beskatningsform kan således siges at være en form for hybrid mellem realisationsprincippet og lagerprincippet. Man kan fortsat investere i fondene via aktiesparekontoen. Det ændrede beskatningsprincip har primært en implikation, hvis man har anvendt virksomhedsskatteordningen til at investere i de pågældende fonde, idet det ikke længere vil være muligt, jf. mere nedenfor.

Se nærmere på selve positivlisten
Man kan finde den komplette liste hos Skat ved at klikke her (Liste over aktiebaserede investeringsselskaber), som viser de mere end 3000 fonde er på listen. Der findes også separate lister gældende for tidligere år. Listerne kan downloades og åbnes i fx Excel, hvorefter man kan sortere fondene alfabetisk eller søge efter specifikke fondskoder. Hvis man bare er interesseret i de 570 fonde, som er passive har Invested.dk bearbejdet Skats positivliste for 2023 og trukket de relevante indeksfonde ud, jf. nedenstående billede. Det giver et noget bedre overblik, hvis man alene er på udgik efter egnede indeksfonde. Denne liste kan downloades i fx Excel her: ETF positivliste aktieindkomst 2023. (indeholder også listen for 2022).

Klik her for at downloade en oversigt indeholdende de over 570 relevante ETF´er, som i 2023 beskattes som aktieindkomst.

Brug af listen er på eget ansvar og er med forbehold for fejl. Listen er sorteret alfabetisk efter udbyder og navnet på de enkelte ETF´er. Man kan endvidere sortere listen efter geografisk hjemsted, fondskode eller efter hvornår ETF´en er kommet på listen. Hvis man gerne vil se de fonde, som er kommet på listen i 2023, kan man klikke 2023 af i cellen “Første reg.år”. Man kan endvidere på en fane i regnearket se de fonde, som er fjernet i 2022, fordeling af fondene på de enkelte udbydere og listen for 2022.

Hvis man har fundet en interessant ETF, som man gerne vil investere i, men forinden gerne vil sikre sig, at den beskattes som aktieindkomst, kan man søge efter fondskoden (ISIN) på den pågældende fond på positivlisten. Man kan f.eks. finde en fonds specifikke fondskode hos sin broker eller ved at downloade fondens centrale investorinformation. Herefter kan man markere fondskodenavnet og kopiere det til udklipsholderen (På PC er det fx CTRL+C). Når man så har positivlisten åben i fx Excel kan man bruge genvejen CTRL+B til at åbne Excels søgefunktion, hvorefter man kan indsætte fondskoden (CTRL+V) og trykke Find næste. Hvis man kan finde fondskoden på listen, skal man ved investering i frie midler beskattes som aktieindkomst for det pågældende år. Hvis fondskoden ikke er på listen, skal man i stedet beskattes som kapitalindkomst.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Om skattereglerne
For at en fond kan komme på positivlisten kræves det, at fondens investeringer er aktiebaserede dvs. at mindst halvdelen af porteføljen er investeret i aktier samt at udbyderen har anmodet Skat om at komme på positivlisten. Læs mere om baggrunden for reglerne her.

Såfremt en fond ikke fremgår af listen et givent år fx for 2023, vil denne i 2023 blive beskattet som kapitalindkomst uanset om der er tale om en obligationsbaseret eller et aktiebaseret fond. Husk i den forbindelse, at almindelige udbyttebetalende, aktiebaserede danske investeringsforeninger (såkaldte IMB´er), altid vil blive beskattet som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Denne type fonde fremgår ikke af Skats positivliste, idet kun fonde som defineres som et investeringsselskab, er omfattet. Læs om de realisationsbeskattede investeringsforeninger (IMB´er) her.

Aktieindkomst beskattes fra 27% og op til 42% mens kapitalindkomst typisk beskattes fra ca. 37% til ca. 42% alt efter hvilken kommune man er bosat i og ens øvrige kapitalindkomstforhold. I forhold til investering i fonde, vil man i begge tilfælde blive beskattet efter lagerprincippet, når fondene defineres som et investeringsselskab. Det betyder, at man bliver beskattet af årets værditilvækst dvs. såvel realiseret som urealiseret nettoresultat det enkelte år. Som følge af de forskellige beskatningsniveauer er det ikke helt entydigt, hvordan det skattemæssigt er mest optimalt at investere i ETF´er. Læs mere om skattesatserne og optimering af skatten her.

Du kan også læse mere generelt om beskatning af ETF´er og investeringsselskaber her, når man investerer for frie midler.

skat

Andre skattemiljøer
Investerer man via en aktiesparekonto, kan man også investere i de investeringsselskaber, som fremgår af positivlisten. Og omvendt kan man ikke investere via aktiesparekontoen i de investeringsselskaber, som ikke fremgår af listen, hvis disse skal beskattes som kapitalindkomst. De nævnte Storebrand og Skagen fonde, som i 2022 blev fjernet fra listen, kan man dog fortsat investere i, idet de stadigvæk er aktieindkomstbeskattede. Man kan ligeledes investere i udbyttebetalende, aktiebaserede danske investeringsforeninger (de såkaldte IMB´er), som beskattes efter realisationsprincippet på samme måde, som man kan investere i enkeltaktier.

Positivlisten ændrer fortsat ikke noget for beskatningen i forhold til pensionsmidler og ved investering i selskabsregi. Særreglerne vedrørende investeringsselskaber har således ingen betydning i denne forbindelse.

Gør man brug af virksomhedsskatteordningen kan man investere i de fonde, som defineres som investeringsselskaber, uanset om disse er på positivlisten eller ikke. Dog vil man fra og med 2022 ikke længere kunne investere i de ovenfor nævnte Storebrand og Skagen fonde, da disse fremover vil blive beskattet efter realisationsprincippet. Man kan generelt ikke investere i værdipapirer, som er realisationsbeskattede i virksomhedsordningen. Gør man det alligevel, vil Skat betragte investeringen som en hævning af ubeskattede midler i ordningen, hvorfor man vil blive beskattet af investeringen privat.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Læs meget mere om skat her og mere generelt om ETF´er her. Vi har også skrevet en specifik artikel om at finde de bedste indeksfonde i relation til de forskellige skattemiljøer, som du kan læse her.

Del denne artikel

Invested.dk