Guides

Skatteregler for udenlandske fonde, herunder ETF

Udenlandske fonde svarer nogenlunde til danske investeringsforeninger, men behandles skattemæssigt ofte noget anderledes. En ETF er en udenlandsk forvaltet fond, der handles offentligt på en børs ligesom aktier og investeringsbeviser. En ETF vil typisk passivt efterligne et underliggende aktieindeks eller andet. Deutsche Banks X-trackers og Blackrocks Ishares er eksempler på udbydere af denne type fonde, som især handles i EUR på den tyske børs. Der findes også ETF´er, der gør brug af gearing i begrænset omfang f.eks. visse XACT-fonde udstedt af Handelsbanken. Investeres i en ETF løber man som regel ikke en risiko for at udstederen af fonden ikke kan klare sine betalinger, hvilket man altid gør, når man investerer i f.eks. et certifikat – en Exchange Traded Note.

Se superinvestorernes porteføljer som medlem af invested.dk Læs mere

Beskatning af private, frie midler
Udenlandske fonde og ETF´er anses oftest som et investeringsselskab, og behandles derfor skattemæssigt ligesom en akkumulerende investeringsforening, som kan klassificeres som et investeringsselskab. Vær opmærksom på kommende skattemæssige ændringer for denne type værdipapirer, se mere nedenfor.

Gevinst og tab beskattes som kapitalindkomst og skal opgøres efter lagerprincippet. Det betyder, at såvel årets realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab skal opgøres ultimo året og indberettes på selvangivelsens rubrik 38. Tab kan fratrækkes i anden kapitalindkomst og skal påføres med minus foran.

Invested.dk anbefaler Saxo Banks handelsplatforme til privat investering Skriv dig op

Mange af denne type værdipapirer vil formentlig fra og med 2020 i stedet blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet. Det er imidlertid en forudsætning at fonden overvejende investerer i aktier, herunder aktieindeks, og har afgivet meddelelse om dette til SKAT. Den pågældende fond skal derfor være opført på SKATs kommende positivliste, før end den kan blive beskattet som aktieindkomst.

Indberetning til Skattestyrelsen
Anvender man en dansk bank eller broker til at handle fonde og andet, indberetter årligt til Skattestyrelsen. Anvender man en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med SKAT om indberetning, indberetter denne ligeledes årligt til Skattestyrelsen. De enkelte handler vil typisk fremgå af Skattestyrelsens Tast selv system, ”Aktier og Investeringsbeviser”. Systemet er som hovedregel i stand til at beregne et samlet nettoresultat, som efter skatteyderens godkendelse kan blive anført på selvangivelsen. Har man handlet via en udenlandsk bank eller andet, skal man selv sørge for at udregne og indberette et samlet nettoresultat.

Du kan læse mere om indberetning i forhold til investeringsselskaber hos SKAT her.

Beskatning af selskaber
Gevinster indregnes i selskabsindkomsten mens tab som hovedregel fratrækkes.

Gevinst og tab opgøres i henhold til lagerprincippet. Beskatningen af gevinst og tab sker derfor på grundlag af værdien ved starten af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker således beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for udenlandske fonde, herunder ETF
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for certifikater/Exchange Traded Notes
>>> Optimering af skat af afkast fra investering
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2018-2019


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2018.

Disclaimer:
Oplysningerne i denne guide er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatteekspert eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT).

Del denne artikel

Invested.dk