Kategori: Andre begreber


Administrerende direktør – CEO

Globus 60x60Definition af Administrerende direktør – CEO

Den højest rangerede leder i et selskab, hvis hovedansvar inkluderer at udvikle og implementere strategier på højt niveau, skabe store virksomhedsbeslutninger, styre den overordnede drift og ressourcerne i virksomheden samt agere som hovedkilden for kommunikation mellem bestyrelsen og virksomhedens drift. Den administrerende direktør vil ofte have en plads i bestyrelsen og er i nogle tilfælde bestyrelsesformanden.

IE 60x60InvestEd forklarer Administrerende direktør – CEO

Den administrerende direktørs rolle varierer fra virksomhed til virksomhed afhængig af selskabets størrelse og organisation. I mindre selskaber vil CEO’en ofte have en mere praktisk rolle i driften, hvor der skal tages mange forretningsbeslutninger inklusiv mindre beslutninger som at hyre medarbejdere. I større virksomheder vil den administrerende direktør have nogle opgaver, der ligger på et højere strategisk niveau, hvor de fleste andre opgaver bliver uddelt til laverestående chefer og ledere.

Ændringsrate – Rate of change – ROC

Globus 60x60Definition af Ændringsrate – Rate of change – ROC

Den hastighed som en variabel ændrer sig med over en bestemt tidsperiode. Ændringsraten bruges ofte, når man taler om momentum, og det kan generelt udtrykkes som et forhold mellem en ændring i én variabel i forhold til en ændring i en anden. Grafisk repræsenteres ændringsraten via linjens hældning.

IE 60x60InvestEd forklarer Ændringsrate – Rate of change – ROC

Ændringsraten bliver ofte illustreret med det græske bogstav delta. Mange tradere holder stærkt øje med den hastighed, som en variabel ændrer sig med i forhold til en anden. For eksempel studerer optionstradere ændringsraten af optionskursen i forhold til en lille ændringen i kursen på det underliggende aktiv, hvilket er kendt som optionens delta.

Aflønning

Den overordnede definitionDefinition af Aflønning

Betaling af løn for serviceydelser eller beskæftigelse. Dette inkluderer basisløn samt bonusser og andre økonomiske fordele, som en medarbejder eller chef modtager igennem ansættelse.

InvestEds forklaring på begrebetInvestEd forklarer Aflønning

Dette begreb referer ofte til den totale løn modtaget af en leder, hvilket ikke kun inkluderer basislønnen men også optioner, bonusser, firmakonto og andre former for kompensation.

Afsætning

Globus 60x60Definition af Afsætning

Den mængde af en vare eller serviceydelse en virksomhed sælger inden for en bestemt periode på et bestemt marked.

IE 60x60InvestEd forklarer Afsætning

Når en virksomhed ønsker at afsætte et produkt på et bestemt marked, er der en del faktorer at tage højde for. Disse faktorer inkluderer den omverden, virksomheden opererer i, afhængige såvel som uafhængige faktorer. Virksomheden skal også have styr på konkurrencesituationen i branchen og virksomhedens egen strategi med denne afsætning.

Hvis der er monopol på det marked, virksomheden ønsker at sælge sit produkt, så vil afsætning normalt falde, når virksomheden øger prisen på produktet. Hvis der er oligopol på markedet, afhænger virksomhedens afsætning også af konkurrenternes pris.

After hours handel – AHT – Eftermarked

Globus 60x60Definition af After hours handel – AHT – Eftermarked

Handel der foregår efter lukketiden hos de store børser. Den stigende popularitet af ECN’er (electronic communication networks) har i stor grad fremmet after hours handel, hvilket ikke længere er begrænset til institutionelle investorer, men nu er tilgængelig for private investorer også.

Også kendt som ”after hours marked”.

IE 60x60InvestEd forklarer After hours handel – AHT – Eftermarked

After hours handelsvolumen i aktier stiger ofte på grund af markedsbevægende begivenheder, som er blevet offentliggjort efter børsens lukketid, såsom indtjeningsrapporter, offentliggørelser før indtjeningsrapporter eller M&A aktivitet. Lavere likviditet og bredere bud/udbud spredninger forekommer ofte i after hours handlen. Dog bør investorer opfatte dette som en lav pris at betale til gengæld for privilegiet om at kunne gå ud af tabende positioner før de almindelige åbningstider kommer eller kunne indtage en ny position før størstedelen af andre investorer. After hours handel er tungest i den første time eller to efter markedet lukker.

Akkord

Globus 60x60Definition af Akkord

Kan være to ting:

(I) En lønaftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor lønningen er resultatbaseret og ikke timebaseret.

(II) En gældsaftale mellem kreditor og låntager om eftergivelse af låntagerens gæld.

IE 60x60InvestEd forklarer Akkord

(I) Langt størstedelen af alle lønaftaler er baseret på timeløn og ikke på resultater. Akkorder er dog fortaler for at skabe et incitament til at arbejde hurtigere og mere effektivt. Disse lønaftaler ses oftest i bygge- og anlægsbranchen.

(II) En eftergivelse af gælden kan være i form af nedsættelse af selve gælden eller i form af rentestop eller henstand (hvor man eksempelvis får nogle måneders pause fra at afdrage).

Aktivklasse

Globus 60x60Definition af Aktivklasse

En gruppe af værdipapirer der indeholder samme karakteristika, opfører sig på samme måde og er underlagt samme lovgivninger og reguleringer.

IE 60x60InvestEd forklarer Aktivklasse

Eksempler på aktivklasser er aktier, værdipapirer med fast indtægt (obligationer), optioner, futures, ejendomme, råvarer osv.

Algoritme

Globus 60x60Definition af Algoritme

Et sæt regler der bruges til at fuldføre en opgave i et bestemt antal trin. Et eksempel kunne være en opskrift, som er en algoritme til at tilberede et måltid. Algoritmer er essentielle for, at computere kan bearbejde information. Derfor er algoritmer blevet en central del af vores dagligdag, hvad end det handler om at bestille en bog online, købe flybilletter eller bruge en søgemaskine.

IE 60x60InvestEd forklarer Algoritme

Algoritmer bruges i dag i finansverdenen på områder såsom prisansættelser på lån, aktiehandel og styring af aktiv-passiv forhold.

Algoritmisk handel

Globus 60x60Definition af Algoritmisk handel

Et handelssystem der gør brug af meget avancerede matematiske modeller til at tage handelsbeslutninger på finansmarkedet. De strikse regler som er bygget ind i modellen forsøger at bestemme det optimale tidspunkt til at placere en ordre med den mindste påvirkning på værdipapirets kurs. Store blokke af aktier købes ofte ved at opdele ordren i mindre blokke, så den komplekse algoritme kan bestemme, hvornår de mindre blokke bedst skal udføres.

IE 60x60InvestEd forklarer Algoritmisk handel

Brugen af algoritmisk handel foregår mest hos store institutionelle investorer på grund af de store mængder værdipapirer, de handler hver dag. Komplekse algoritmer tillader disse investorer at få fat i den bedst mulige kurs uden betydeligt at påvirke aktiekursen og øge handelsomkostningerne.

Alpha – Alfa

Globus 60x60Definition af Alpha – Alfa

(I) En præstationsmåling af en risikojusteret basis. Alpha tager volatiliteten (kursrisikoen) af en investeringsforening og sammenligner dens risikojusterede præstation med et overordnet indeks som f.eks. S&P 500.

(II) Den afkastprocent på et værdipapir eller en portefølje som ligger over det, der normalt ville blive forudset af en ligevægtsmodel såsom capital asset pricing modellen (CAPM).

IE 60x60InvestEd forklarer Alpha – Alfa

(I) Alpha er en af de fem tekniske risikonøgletal; de andre er beta, standardafvigelse, r-kvadreret og Sharpe ratio. Disse er alle statistiske målinger, som bruges i moderne porteføljeteori (MPT). Alle disse indikatorer kan hjælpe investorer med at bestemme risiko-gevinst forholdet hos en investeringsforening. Alpha bliver set som den værdi en porteføljemanager tilføjer til eller trækker fra fondens afkast.

En positiv alpha på 1 betyder, at fonden har overgået det overordnede indeks med 1%. En negativ alpha på 1 ville indikere en underpræstation på 1%.

(II) Hvis en CAPM analyse estimerer, at en portefølje skal indtjene 10% baseret på porteføljens risiko, men porteføljen faktisk tjener 15%, så vil porteføljens alpha være 5%. Dette er det ekstra afkast, som blev forudsagt af CAPM modellen.

Invested.dk