Kategori: Økonomiteori


Løninflation

Globus 60x60Definition af begrebet ”løninflation”

Den overordnede stigning i en økonomis lønningers størrelser over en given periode.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”løninflation”

Som regel opdeles statistikken for løninflation (lønindeks) i den private og offentlige sektor og efter branche for at belyse lønniveauet og udviklingen af dette forskellige steder i økonomien.

Sammen med inflationen for generelle varer og serviceydelser bliver inflationen i lønninger nøje fulgt af samfundet og økonomer som en indikator for, hvordan det går økonomien.

Udbudschok

Globus 60x60Definition af begrebet ”udbudschok”

Et udbudschok er en uventet hændelse, der ændrer udbuddet af et produkt eller råvare, hvilket resulterer i en pludselig ændring i prisen. Udbudschoks kan både være negative eller positive, hvor de dog oftest er negative. Hvis man antager, at den samlede efterspørgsel efter godet forbliver uændret, vil et negativt udbudschok få prisen til at stige, mens et positivt udbudschok vil få prisen til at falde.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”udbudschok”

Udbudschoks kan fremkomme af hændelser som naturkatastrofer eller geopolitiske situationer som krig eller terror. Den råvare der ofte er mest følsom over for negative udbudschoks er olie, fordi størstedelen af verdens udbud kommer fra den volatile mellemøstlige region.

Risikopræmie på aktier

Globus 60x60Definition af begrebet ”risikopræmie på aktier”

Risikopræmien på aktier (også kaldet equity risk premium) er den præmie på afkast, som aktiemarkedet giver over den risikofrie rente, såsom en 10-årig statsobligation. Dette overskydende afkast kompenserer investorerne for at påtage sig en højere risiko ved at investere i aktier frem for sikre obligationer. Størrelsen på præmien vil variere afhængig af risikoniveauet i den bestemte portefølje og vil samtidig ændre sig afhængig af, hvordan risikoen i markedet varierer.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”risikopræmie på aktier”

Risikopræmien på aktier er blot af teoretisk størrelse og kan ikke kendes præcist, fordi man ikke ved, hvordan en bestemt aktie eller aktiemarked som helhed vil præstere i fremtiden. Præmien kan kun estimeres ved at kigge tilbage i fortiden over en bestemt periode, som regel over en lang tidsperiode.

Der opstår dog et problem, når man kigger tilbage på et bestemt indeks’ præstation over den risikofrie rente i fortiden. Dette problem kendes som ”survivorship bias”, da aktierne i indekset hele tiden udskiftes, så de udskiftede aktier (på grund af konkurs eller andet) ikke tæller med længere.

Lemmingeeffekt

Globus 60x60Definition af begrebet ”lemmingeeffekt”

En hændelse, hvor en masse investorer følger hinanden ind i den samme investering uden at have foretaget nogen analyse selv, hvilket ofte resulterer i tab. Disse investorer handler på følelser og påvirkes nemt af de aktuelle markedstilstande. Begrebet lægger sig op af begrebet ”flokmentalitet”.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”lemmingeeffekt”

For at handle imod lemmingeeffekten findes der mange investorer, der gør det modsatte, end investorerne i flokmentaliteten gør. Disse kaldes contrarian-investorer.

Risikopræmie

Globus 60x60Definition af begrebet ”risikopræmie”

En risikopræmie er det afkast over det risikofrie afkast, som forventes af en investering. Et aktivs risikopræmie er en form for kompensation for, at investoren i aktivet tager en større risiko sammenlignet med det risikofrie aktiv.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”risikopræmie”

For eksempel indebærer obligationer af høj kvalitet fra veletablerede koncerner lille konkursrisiko. Derfor vil disse obligationer betale en lavere rente end de, der udstedes af usikre selskaber, som indebærer en højere risiko.

Vinderens forbandelse

Globus 60x60Definition af begrebet ”vinderens forbandelse”

Vinderens forbandelse er tendensen til, at et vindende bud i en auktion overskrider den indre værdi af det købte aktiv. På grund af ufuldstændig information, følelser og andre faktorer kan bydende i en auktion ofte have svært ved at estimere et aktivs reelle indre værdi.

Begrebet bruges ofte i finansverdenen, når man har med børsnoteringer (IPO’er) at gøre, da hype ofte kan skubbe noteringskursen over den reelle værdi, som ofte viser sig i en faldende aktiekurs over den næste måneds tid efter noteringen.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”vinderens forbandelse”

Hvis alle havde adgang til fuldstændig information, og alle deltagere på markedet handlede rationelt, så ville vinderens forbandelse i teorien ikke opstå. Men i og med at historien har vist adskillige bobler og irrationaliteter, forekommer vinderens forbandelse sommetider på aktiemarkedet og andre finansmarkeder.

Prospect theory

Globus 60x60Definition af begrebet ”prospect theory”

Prospect theory er en teori, der antyder, at folk værdisætter gevinst og tab forskelligt og derfor vil basere deres beslutninger på dette.

IE 60x60InvestEd forklarer prospect theory

Lad os sige som eksempel, at en investor kunne vælge den samme investeringsforening hos to forskellige investeringsrådgivere. Den første investeringsrådgiver fortæller investoren, at investeringsforeningen har haft et gennemsnitligt årligt afkast på 7% over de sidste fem år. Den anden rådgiver fortæller investoren, at investeringsforeningen har leveret afkast, der ligger over gennemsnittet de sidste 10 år men er begyndt at falde lidt tilbage de sidste par år. Ifølge prospect theory vil investoren højst sandsynligt vælge investeringsforeningen hos den første investeringsrådgiver, selvom der er tale om præcist den samme investeringsforening.

Behavioural finance

Globus 60x60Defintion af begrebet ”behavioural finance”

Behavioural finance er det område inden for finansverdenen, der beskæftiger sig med forskellige psykologiteorier til at forklare anomalier på aktiemarkedet og andre finansmarkeder.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”behavioural finance”

Den efficiente markedshypotese antyder, at markedet altid har inkorporeret al given information i dens markedskurser. Der er dog blevet lavet adskillige undersøgelser, der dokumenterer fænomener over lang tid, som modsiger den efficiente markedshypotese og ikke plausibelt kan forklares med perfekt investorrationalitet. Mange traditionelle modeller baseres på troen, at markedsdeltagerne altid agerer rationelt og profitmaksimerende.

Behavioural finance forsøger at fylde dette hul ved at blande forskellige kognitive teorier med de traditionelle finansteorier. Kort sagt forsøger behavioural finance at forklare de ting, der gør, at vi mennesker ikke altid tager rationelle finansielle beslutninger. Behavioural finance ses som en bedre måde at forklare, hvorfor bobler og panikker opstår end de traditionelle teorier.

Cost of capital – kapitalomkostning

Globus 60x60Definition af begrebet ”cost of capital – kapitalomkostning”

Den omkostning der er forbundet med den kapital, der driver en virksomhed. Cost of capital afhænger af den brugte finansiering – cost of capital er lig med cost of equity, hvis virksomheden udelukkende er finansieret med egenkapital, eller cost of capital er lig cost of debt, hvis den udelukkende er finansieret via gæld. Mange virksomheder bruger en kombination af de to, og derfor består cost of capital typisk af et vægtet gennemsnit (weighted average cost of capital). Fordi cost of capital repræsenterer det afkastkrav, virksomheden skal overgå for at skabe værdi, bruges målingen ofte i budgettering for at beslutte, om virksomheden skal påbegynde et givet projekt.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”cost of capital – kapitalomkostning”

Cost of capital varierer fra virksomhed til virksomhed og afhænger af faktorer som virksomhedens historik, rentabilitet, kreditværdighed osv. Generelt har nye virksomheder en højere cost of capital end veletablerede virksomheder med en solid historik, fordi investorerne og kreditorerne kræver en højere risikopræmie for den nyere virksomhed.

Cost of debt er i bund og grund den rente, der betales på virksomhedens gæld. Fordi renteomkostninger er fradragsberettigede, så beregnes cost of debt efter skat som: Den effektive rente af gælden * (1 – marginale skatteprocent).

Cost of equity er mere kompliceret, fordi det afkastkrav, der kræves af aktionærerne, ikke altid er klart. Teoretisk set estimerer man cost of equity via CAPM-modellen, som lyder således: Risikofri rente + (virksomhedens beta * risikopræmie).

Virksomhedens overordnede cost of capital er et vægtet gennemsnit af de to (WACC). Tag for eksempel en virksomhed, der består af 70% egenkapital og 30% gæld, hvor cost of equity er lig 10%, og cost of debt efter skat er lig 7%. WACC vil derfor være (0,7*10%)+(0,3*7%)=9,1%.

Laffer-kurven

Globus 60x60Definition af begrebet ”Laffer-kurven”

Laffer-kurven viser forholdet mellem skatteniveauet og det skatteprovenu, som staten får ind fra skatterne. Kurven blev opfundet af Arthur Laffer.

Den ser sådan ud:

illustration af laffer-kurven

Kurven viser en bue, der fortæller, at når skatteniveauet når et vist punkt, har folk et manglende incitament til at arbejde, hvilket reducerer skatteprovenuet. Hvis skatteniveauet ligger på 100%, vil ingen mennesker arbejde, da al indkomst vil gå til staten.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”Laffer-kurven”

Staten vil gerne sætte skatteniveauet ved det optimale punkt, da det er der, hvor regeringen indsamler det største skatteprovenu, mens befolkningen stadig arbejder hårdt.

Invested.dk