Kategori: Økonomiteori


4 P’er – Marketingmix

Definition af 4 P’er – Marketingmix

Et parametermix der består af 4 variable, som tilsammen udgør slutresultatet for kunden. Disse variable er de aspekter ved virksomhedens produkt, som virksomheden kan kontrollere. Målet er at sammensætte et parametermix, der kan adskille virksomheden fra dens konkurrenter og give kunden en god oplevelse.

De fire p’er er: Product, Price, Place, Promotion.

InvestEd forklarer 4 P’er – Marketingmix

Product handler om selve virksomhedens produkt. Der er adskillige beslutninger, som skal tages om dette produkt med hensyn til eksempelvis design, indpakning, garanti, kvalitet, support osv.

Price omhandler den prisstruktur, som virksomheden skal give produktet. Her skal de blandt andet tage stilling til prisen i forhold til sine konkurrenter, rabatter, tilbud, finansiering, betalingsbetingelser osv.

Place handler om at gøre produktet tilgængeligt for de rette kunder på de rigtige steder og til den rigtige tid. Her skal der tages stilling til distributionskanaler, lokaliteter, logistik, markedsdækning (intensiv, eksklusiv eller selektiv) osv.

Promotion handler til sidst om den måde, virksomheden vil markedsføre sit produkt samt have kommunikation med kunden på. Beslutninger omkring denne promotion omhandler blandt andet reklamestrategi, medier, markedsføringsbudget, budskaber osv.

Efterfølgende er der blevet skabt et udvidet marketingmix, der hedder de 7 p’er, som har tilføjet parametrene; people, physical evidence og process. Dette marketingmix bruges dog oftest kun i forbindelse med servicevirksomheder.

7 p’er

Globus 60x60Definition af 7 p’er

Et parametermix/marketingmix der er en udvidelse af de 4 p’er, som oftest bruges til at analysere servicevirksomheder.

De 7 p’er består af parametrene; product, price, place, promotion, people, physical evidence og process.

IE 60x60InvestEd forklarer 7 p’er

Fordi aspekter som personlig interaktion, følelser og fornemmelser tit og ofte spiller en stor rolle i forbindelse med købet af en serviceydelse, og fordi disse serviceydelser er mindre håndgribelige end fysiske produkter, så er det vigtigt også at analysere disse uhåndgribelige aspekter.

People omhandler de mennesker, som er led i leveringen af en serviceydelse. Det er essentielt, at virksomheden vælger de rette mennesker, der stemmer overens med virksomhedens interesser.

Physical evidence handler om de fysiske rammer, som kunden står overfor, når han/hun kommer under interaktion med virksomheden. Disse kunne være butikkens indretning, medarbejdernes påklædning, virksomhedens hjemmeside osv.

Process omhandler de tiltag, som virksomheden selv har skabt for at gøre serviceprocessen bedre for kunden. Dette kan for eksempel være muligheden for selvbetjening på nettet, SMS-service osv.

Åben markedsoperation

Globus 60x60Definition af Åben markedsoperation

Et begreb der beskriver køb og salg af statslige værdipapirer på det åbne marked for at udvide eller skrumpe pengemængden i banksystemet. Køb på markedet tilfører penge i banksystemet og stimulere vækst, hvor salg på markedet har modsatte effekt.

IE 60x60InvestEd forklarer Åben markedsoperation

Åbne markedsoperationer er hovedværktøjet under pengepolitik (sammen med krav om kapitalreserver og diskontoen).

Absolut fordel

Globus 60x60Definition af Absolut fordel

Et lands, en persons, en virksomheds eller en regions evne til at producere en vare eller serviceydelse til en lavere omkostning pr. stk. end andre. Entiteter med absolutte fordele kan producere en vare eller serviceydelse ved at bruge et mindre antal inputs og/eller ved at bruge en mere effektiv proces end en anden part, der producerer den samme vare eller serviceydelse.

IE 60x60InvestEd forklarer Absolut fordel

Her er nogle eksempler på absolutte fordele:

– USA producerer 2,65 mia. liter vin pr. år, mens Italien producerer 15,5 mia. liter. Italien besidder en absolut fordel, fordi de producerer mange flere liter vin (output) på samme mængde tid som USA.

– Jane kan strikke en sweater på 10 timer, mens Stine kan strikke en sweater på 8 timer. Stine har en absolut fordel over for Jane, fordi det tager hende færre timer (input) at producere en sweater (output).

En entitet kan have en absolut fordel i mere end én vare eller serviceydelse. Absolutte fordele forklarer også, hvorfor det giver mening for lande at handle med hinanden. Fordi hvert land har fordele i at producere bestemte varer og serviceydelser, kan de begge drage fordel af at handle. Hvis Jane for eksempel kan forme en krukke på 5 timer, hvor Stine skal bruge 9 timer til at forme den samme krukke, så besidder Jane en absolut fordel over for Stine. Husk, at Stine besidder en absolut fordel over for Jane i at strikke en sweater. Hvis både Jane og Stine specialiserer sig i de produkter, de har en absolut fordel i og køber de produkter, de ikke har en absolut fordel i, så vil de begge være bedre stillet.

Afgift

Globus 60x60Definition af Afgift

En opkrævning der indgår i nationalregnskabet. Der skelnes mellem to typer afgifter i Danmark: Afgifter af varer og serviceydelser i forbindelse med produktion og andre produktionsafgifter.

Afgift af varer og serviceydelser er direkte knyttet til en vare- eller serviceydelsesstrøm. Eksempler på denne type afgift er moms, told, forbrugsafgift og tinglysningsafgift.

Afgift af andre produktionsafgifter dækker skatter og afgifter i forbindelse med produktion og salg, men som ikke er direkte forbundet med vare- eller serviceydelsesstrøm. Et eksempel på dette er kødkontrollen.

IE 60x60InvestEd forklarer Afgift

Formålet med afgifter er at udføre finanspolitiske eller adfærdsregulerende formål.

Aggregeret efterspørgsel

Globus 60x60Definition af Aggregeret efterspørgsel

Den totale efterspørgsel efter varer og serviceydelser i økonomien på et givet prisniveau og i en givet tidsperiode. Den repræsenteres via en aggregeret efterspørgselskurve, som beskriver forholdet mellem det givne prisniveau og den mængde output, virksomhederne er villige til at bidrage med. Normalt er der et negativt forhold mellem den aggregerede efterspørgsel og prisniveauet.

IE 60x60InvestEd forklarer Aggregeret efterspørgsel

Den aggregerede efterspørgsel er efterspørgslen efter bruttonationalproduktet i et land, og den beskrives med formlen:

Aggregeret efterspørgsel = C + I + G + (X-M)

Hvor C står for det private forbrug i økonomien, I står for de samlede investeringer, G står for det offentlige forbrug, X står for eksporten, og M står for importen.

Ansoffs vækstmatrix

Globus 60x60Definition af Ansoffs vækstmatrix

En model der beskriver en virksomheds mulige vækststrategier, som er delt op i 3 forskellige kategorier. Disse hedder intensivering, integration og diversifikation. Vækstmatricen omfatter kun intensivering.

Denne intensivering er yderligere delt op i 4 strategier, som er markedspenetrering, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation.

Den kaldes også ”Ansoffs vækstmatrice”.

Model af ansoffs vækstmatrix

IE 60x60InvestEd forklarer Ansoffs vækstmatrix

Hvis man gør brug af markedspenetrering, søger man at øge sin markedsandel.

Hvis man gør brug af markedsudvikling, forsøger man typisk geografisk at udbygge sit handelsområde ved for eksempel at åbne en butik eller begynde at sælge over nettet.

Hvis man gør brug af produktudvikling, kan man for eksempel tilføje funktioner til sit nuværende produkt, udbygge sit sortiment eller sælge helt nye produkter.

Hvis man gør brug af diversifikation, ønsker man at sælge et helt nyt produkt på et helt nyt marked.

Arbejdsløshedsprocent

Globus 60x60Definition af Arbejdsløshedsprocent

Den procentdel af den totale arbejdsstyrke, der er arbejdsløse men aktivt leder efter arbejde og er villige til at arbejde.

IE 60x60InvestEd forklarer Arbejdsløshedsprocent

Arbejdsløshed opstår, når arbejdsudbuddet overstiger efterspørgslen efter arbejdskraft.

Det regnes for en af de allervigtigste problemstillinger i økonomisk politik, da ufrivillig ledighed kan være et meget stort økonomisk problem.

Arbejdsstyrke

Globus 60x60Definition af Arbejdsstyrke

Den del af befolkningen som er til rådighed for arbejdsmarkedet og enten er i beskæftigelse eller er ledige.

IE 60x60InvestEd forklarer Arbejdsstyrke

Ofte bruger man erhvervsfrekvensen til at definere arbejdsstyrken. Danmarks Statistik definerer normalt erhvervsfrekvensen som den andel af alle 15-66-årige, der enten er i beskæftigelse eller er arbejdsløse.

Bankstormløb

Globus 60x60Definition af Bankstormløb

En situation hvor et stort antal kunder i en bank eller andet pengeinstitut trækker deres penge ud på én gang på grund af bekymringer om bankens solvens. Når flere og flere kunder trækker deres penge ud, så stiger sandsynligheden for et bankkrak, hvilket får endnu flere kunder til at hæve deres penge. I ekstreme tilfælde er bankens reserver ikke tilstrækkelige til at dække hævningerne. Et bankstormløb er rettere et resultat af panik i stedet for en sand insolvens hos banken.

IE 60x60InvestEd forklarer Bankstormløb

Fordi banker kun typisk holder en lille procentdel af sine indlån som likvide kontanter, skal de øge disse kontanter for at imødekomme indskydernes hævninger. Ofte bliver banken nødt til at sælge nogle af sine aktiver, hvilket sommetider er til en lavere pris, end hvis banken ikke skulle sælge aktivet hurtigt. Disse tab på aktiverne kan gøre banken insolvent.

Garantifonden for Indskydere og Investorer (Indskydergarantifonden) dækker navnenoterede indskud i pengeinstitutter i tilfælde af, at disse går konkurs med op til et beløb svarende til 750.000 kr. Enkelte former for indlån, såsom pensions- og børneopsparinger, dækkes fuldt ud.

Invested.dk