Kategori: Optioner


Værdipapir

Globus 60x60Definition af Værdipapir

Et finansielt instrument der angiver, at man besidder et ejerskab eller har et tilgodehavende eller en rettighed. Eksempler på disse kan være aktier, anparter, obligationer og derivater som optioner eller futures. Et værdipapir er et ombytteligt og omsætteligt instrument, der har en finansiel værdi. Den virksomhed eller entitet der udsteder værdipapiret kaldes for udstederen.

For eksempel kan udstederen af en virksomhedsobligation være en virksomhed, der ønsker at samle penge sammen til et bestemt projekt. Investorerne i disse værdipapirer vil måske være private investorer – de der køber og sælger værdipapirerne på egne vegne og ikke for en organisation – og institutionelle investorer – finansielle institutioner der agerer på vegne af deres kunder eller styrer deres egen konto. Institutionelle investorer inkluderer eksempelvis investeringsbanker, pensionsfonde og forsikringsselskaber.

Værdipapirer kan både være børsnoterede eller unoterede.

IE 60x60InvestEd forklarer Værdipapir

Værdipapirer er typisk opdelt i gældspapirer og aktier. Et gældspapir er en form for værdipapir, der repræsenterer penge, som er blevet lånt og skal betales tilbage, med betingelser der definerer den lånte mængde, renten på lånet og udløbs- og forfaldsdatoen.

Aktier og anparter repræsenterer et ejerskab i en virksomhed.

I Danmark er det Finanstilsynet, der regulerer og overvåger det finansielle marked for værdipapirer.

Knock-in option

Globus 60x60Definition af Knock-in option

En optionskontrakt der først fungerer som en normal option, når et bestemt prisniveau er nået.

IE 60x60InvestEd forklarer Knock-in option

Teknisk set er denne form for kontrakt ikke gyldig, før det bestemte prisniveau rammes, så hvis den ikke rammes, har kontrakten aldrig eksisteret. Det er en form for barriereoption.

Barriereoption

Globus 60x60Definition af Barriereoption

En form for option hvor fortjenesten afhænger af, om det underliggende aktiv har nået eller overskredet en forudbestemt kurs. En barriereoption kan være en knock-out, hvilket betyder, at den kan udløbe værdiløst, hvis det underliggende aktiv overskrider en bestemt kurs, hvilket begrænser profitten for holderen men begrænser tabet for udstederen. Det kan også være en knock-in, hvilket betyder, at den ingen værdi har, indtil det underliggende aktiv når en bestemt kurs.

IE 60x60InvestEd forklarer Barriereoption

Barriereoptioner bliver set som en form for eksotisk option, fordi de er mere komplekse end basale amerikanske eller europæiske optioner.

Valutaoption

Globus 60x60Definition af Valutaoption

En kontrakt der giver holderen retten, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge valuta til en specifik kurs i en specifik tidsperiode. For at få denne ret bliver der betalt en præmie til mægleren. Valutaoptioner er en af de bedste måder hvorpå, virksomheder eller private kan risikoafdække mod modsatte bevægelser i valutakurser.

IE 60x60InvestEd forklarer Valutaoption

Investorer kan risikoafdække imod udenlandsk valutarisiko ved at købe en valutaoption, put eller call. Antag for eksempel, at en investor tror, at USD/EUR kursen vil stige fra 0,80 til 0,90 (hvilket betyder, at det vil blive dyrere for en europæisk investor at købe amerikanske dollars). I dette tilfælde vil investoren gerne købe en call option på USD/EUR, så han/hun kan tjene på stigningen i kursen.

Derivat

Globus 60x60Definition af Derivat

Et værdipapir hvis pris er afhængig af eller udledt af et eller flere underliggende aktiver. Derivatet er i sig selv en kontrakt mellem to eller flere parter. Dets værdi bestemmes af udsving i det underliggende aktiv. Det mest normale underliggende aktiv vil være aktier, obligationer, valutaer, renter eller indekser.

IE 60x60InvestEd forklarer Derivativ

Futures, optioner og swaps er de mest almindelige typer derivater. Derivater er kontrakter og kan bruges som underliggende aktiver. Der er endda derivater, som er baseret på vejrdata såsom mængden af regn eller solrige dage i en bestemt region.

Derivater bliver generelt brugt til at risikoafdække, men kan også bruges til spekulation. For eksempel vil en europæer, der køber amerikanske aktier over en amerikansk børs (bruger amerikanske dollars) stå over for en valutakursrisiko. For at risikoafdække denne risiko kunne investoren købe valutafutures for at låse den specifikke valutakurs for det fremtidige aktiesalg.

Binær option

Globus 60x60Definition af Binær option

En form for option hvor fortjenesten er struktureret til enten at være en fast mængde, hvis optionen udløber in-the-money, eller intet hvis optionen udløber out-of-the-money. Derfor er en binær option baseret på et ja/nej forhold, hvilket er derfor, det hedder en binær option. En binær option udnyttes automatisk, hvilket betyder, at optionsholderen ikke har valget om at købe eller sælge det underliggende aktiv.

IE 60x60InvestEd forklarer Binær option

Investorer finder måske binære optioner attraktive på grund af deres umiddelbare enkelthed, specielt fordi investoren i bund og grund kun skal gætte, hvad end noget specifikt vil ske eller ikke ske. For eksempel kan en binær option være så enkelt som, om kursen på virksomhed ABC vil ligge over 25 kr. d. 22. november kl. 13:30. Hvis ABCs aktiekurs ligger på 27 kr. på det bestemte tidspunkt, så vil optionen automatisk udløbe, og optionsholderen modtager en forudbestemt mængde penge.

Binære optioner er meget forskellige fra plain vanilla optioner. De handles nogle gange på platforme som er reguleret, men de handles også meget over internetplatforme, som ligger uden for reguleringer. Fordi disse platforme opererer uden for reguleringer, er der større chance for, at investoren står over for svindel.

At-the-money

Globus 60x60Definition af At-the-money

En situation hvor en options strikekurs er identisk med prisen på det underliggende værdipapir. Både call – og put optionerne vil på samme tid være ”at-the-money”. Hvis vores hypotetiske aktie ABC for eksempel ligger på 75 kr., så vil ABC 75 call optionen være at-the-money, og det samme vil ABC put optionen. En at-the-money option har ingen indre værdi men har måske stadig tidsværdi. Volumen i optionens handel er som regel høj, når optionen er at-the-money.

IE 60x60InvestEd forklarer At-the-money

”At-the-money” er et af de tre begreber, der bruges til at beskrive forholdet mellem en options strikekurs og det underliggende værdipapirs pris. De to andre er ”in-the-money” (optionen har indre værdi) og ”out-of-the-money (optionen har ingen indre værdi). Begrebet ”near-the-money” bruges også sommetider til at beskrive, at optionen er meget tæt på at være ”at-the-money”.

Gamma

Globus 60x60Definition af Gamma

Den rate som delta ændrer sig med i forhold til det underliggende aktivs pris. Gamma er en vigtig måling af konveksiteten af et derivats værdi i forhold til det underliggende aktivs værdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Gamma

Matematisk set er gamma den første derivat af delta og bruges til at prøve at måle prisbevægelserne på en option i forhold til den mængde, som den er in-the-money eller out-of-the-money med. Når en option bliver målt som meget in- eller out-of-the-money, er gamma lille. Når en option er tæt på eller at-the-money, så er gamma størst. Gammaudregninger er mest præcise, når der er små ændringer i prisen på det underliggende aktiv.

Rho

Globus 60x60Definition af Rho

Den rate som prisen på et derivativ ændrer sig med i forhold til en ændring i en teoretisk risikofri rente. Rho måler sensitiviteten af en option over for en ændring i renten.

IE 60x60InvestEd forklarer Rho

Hvis en option for eksempel har en rho på 12,124, betyder det, at en 1-procents stigning i renten ville betyde en 12,124% stigning i værdien på optionen.

Vega

Globus 60x60Definition af Vega

En måling af en options sensitivitet over for en ændring i volatiliteten af det underliggende aktiv. Vega repræsenterer den mængde, som en options pris ændrer sig med som en reaktion af en 1% ændring i volatiliteten i det underliggende aktiv. Volatilitet er lig den hastighed, som et pris bevæger sig op og ned med og baseres ofte på ændringer i de historiske kurser i et værdipapir. Vega ændrer sig, når der er store prisbevægelser (øget volatilitet) i det underliggende aktiv, og falder når optionen nærmer sig sin udløbsdato. Vega er en af de græske variable, som bruges i optionsanalyse men er dog den eneste, som ikke er repræsenteret med et græsk bogstav.

IE 60x60InvestEd forklarer Vega

En af de mest brugte analyseværktøjer som bruges i optionsanalyse er de græske variable, der måler risikoen i optioner i forhold til deres underliggende aktiv. Vega måler sensitiviteten over for det underliggende aktivs volatilitet. Delta måler sensitiviteten over for det underliggende instruments pris. Gamma måler sensitiviteten af delta som reaktion over for prisændringer i det underliggende instrument. Theta måler tidsforfaldet i optionen.

Invested.dk