Basal investering

Value-investering: sådan investerer verdens bedste

Af Anders Isbrand, erfaren privat investor

Over tid har value-investering givet mange af verdens bedste superinvestorer nogle af de absolut største afkast i historien. Typisk er strategien mindre populær i opgangstider og mere populær i nedgangstider. 

Hvad er value-investering?

Value-investering er ganske enkelt en strategi, som går ud på at købe aktier, der handles væsentligt under deres sande værdi. Herefter venter value investoren tålmodigt på, at denne uerkendte værdi manifesterer sig som afkast.

Der er flere måder hvorpå dette kan ske – vækst i virksomhedens indtjening (earnings), aktietilbagekøb (buybacks), eller at den uerkendte værdi anerkendes af markedet. I alle tilfælde vil det udmønte sig som en stigning i aktieprisen. En anden måde, hvorpå værdien kan nå investorerne, er som løbende udbytte fra virksomheden til sine aktionærer.

Succesfuld value-investering kræver visse emotionelle kvaliteter 

Value-investering har historisk vist sit værd som en af de bedste måder at sikre sig et konsistent højt afkast som investor.

Value-investering står i direkte modsætning til markedets ofte kortsigtede fokus, som ofte er domineret af spekulation, massepsykologi og flokmentalitet, hvor primale følelser som eufori og frygt ofte spiller ind. For at holde fast ved sine value investeringer, er det ofte nyttigt at have en lettere distanceret holdning til markedets fluktuationer og massemediernes støj. Dette gælder især i tider, hvor pessimismen er maksimal.

Det kræves derfor, at man som value investor har tiltro til sin analyse og vurdering af virksomheden, så man kan holde fast i denne, selv i modvind. Her er det det nyttigt at være funderet i en  en rationel og langsigtet tankegang. Men lige så vigtigt er det at kultivere emotionelle kvaliteter som tålmodighed, beslutsomhed, stamina, selvtillid, disciplin og ydmyghed. Dette gælder især, fordi man ofte vil finde sig selv modsat markedets eller flertallets konsensus. Her er det ikke mindst vigtigt at kende sig selv godt, både svage og stærke sider.

The most important quality for an investor is temperament, not intellect.

– Warren Buffet

Inden vi går til mere konkrete råd, er det nyttigt først at kigge lidt på markedets dynamik. Value investoren kan drage fordel af denne, ofte ved at agere lige modsat. Bestemte egenskaber ved markedet danner således direkte grobund for nogle af value investeringens unikke fordele. Lad os kigge på nogle af disse.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

“The Intelligent Investor” er det nærmeste man kommer på value investeringens bibel. Bogen er skrevet af Ben Graham, der lærte Warren Buffet value-investering på Colombia Business School allerede tilbage i 1930’erne. Kapitel 20 omhandler Margin of Safety som et centralt koncept i value-tilgangen.

Den effektive markedshypotese

Hypotesen er af akademisk oprindelse og siger kort sagt, at al tilgængelig information om en aktie allerede er indpriset i aktien. Derfor kan det ikke betale sig at prøve at slå markedet.

I value investorens optik er markedet imidlertid ikke altid effektivt, netop fordi investorer er mennesker, og vi mennesker som nævnt ofte er mindre rationelle end vi har lyst til at indrømme – primale impulser som frygt og grådighed indvirker ofte på vores beslutninger.  Disse ineffektiviter er med til at gøre, at nogle aktier er overvurderet i forhold til deres sande værdi, mens andre er undervurderet. At finde frem til en akties sande værdi er ikke en absolut videnskab, men har nok både karakter af et håndværk, men også elementer af en kunst, mere om værdisætning senere.

Only when the tide goes out do you discover who’s been swimming naked.

– Warren Buffet

Institutionelle investorer

De vigtigste tilhængere af den effektive markedshypotese findes blandt institutionelle investorer såsom forsikringsselskaber, pensionsfonde og investeringsbanker. Disse pengeforvaltere har enorm indvirkning på aktiernes priser. Dette skyldes, at den største andel af handel på markedet – nogle estimater siger 70 % – sker via institutionelle investorer.

Presset for at holde på kunder har en kvælende indflydelse på mange institutionelle investorer. Kunderne vil have tendens til at udskifte de forvaltere, der klarer sig dårligst. Frygten for at begå fejl og måske blive fyret vil få de fleste pengeforvaltere til at forsøge at undgå at skille sig ud fra deres konkurrenter. Dette fører ofte til gennemsnitlige resultater lig markedets. Value investoren er derimod ikke særligt interesseret i at måle sig mod markedets afkast.

Skin in the game

Aflønningsstrukturen for pengeforvaltere giver ofte interessekonflikter mellem dem og deres investorer. De belønnes typisk via  gebyrer og ofte også en bestemt procentdel af penge under forvaltning, uanset om investeringsporteføljen klarer sig godt eller dårligt. Der er altså ofte en indbygget modsætning mellem dem og deres kunders incitamenter.

Som investor må vi være bevidste om sådanne mismatch, når det gælder incitamenter. Et andet eksempel er banker og online børsmæglere – fordi et gebyr for hver investors køb og salg af aktier indbringer brokeren en kurtage, vil disse have et bias imod en høj frekvens af transaktioner, uanset om disse er profitable eller ej.

I det gamle Rom var byggepraksis, at når stilladset blev fjernet fra en romersk bue, stod arkitekten nedenunder. Dette sikrede, at arkitekten naturligt havde en ganske stor interesse i at der var overensstemmelse mellem arkitektens og bygherrens interesser. Som et vidne om værdien af den praksis står mange af de romerske buer stadig den dag i dag. Dette kendes også som skin in the game, et udtryk populariseret i forfatter Nassim Taleb’s anbefalelsesværdige bog af samme navn.

Skin in the game. Mange romerske buer står den dag i dag, årtusinder efter opførelsen. Det er måske ikke så mærkeligt, set i lyset af byggepraksis, hvor arkitekten stod inde for kvaliteten med sit liv. Princippet gælder også investeringer. Vær derfor opmærksom på aktieanbefalinger fra folk, der ikke er personligt investerede.

Mr. Market

I sin bog “The Intelligent Investor” anvender Ben Graham en Mr. Market-analogi. Analogien går ud på, at markedet opfører sig som en irrationel og temperamentsfuld person ved navn Mr. Market. Dette skyldes bl.a. stor påvirkning fra massepsykologi i måden investorer handler på.

Mr. Market er den ene dag euforisk og tilbyder os at købe aktier til meget høje priser, og den næste dag er han deprimeret og tilbyder os aktier til tilbudspris. Heldigvis er vi aldrig tvunget til at tage imod hans tilbud – vi kan tålmodigt vente til hans opførsel resulterer i det helt rigtige tilbud. Ved at identificere investeringsmuligheder skabt af ineffektiviteter i markedet kan vi altså drage fordel af Mr Market’s irrationalitet. De bedste købsmuligheder findes ofte, når pessimismen er maksimal, når der så at sige er blood on the streets.

 

I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.

– Warren Buffet

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Centrale antagelser i value-investering

Value investorens udgangspunkt er baseret på bestemte antagelser – i det følgende er nævnt nogle af de vigtigste.

Det er umuligt at forudsige markedet

I denne verden kan alt ske, det gælder også på markedet. Det er umuligt at forudsige fremtiden. Men vi kan positionere os, så sandsynligheden for succes er højest mulig. Dette er et grundsynspunkt i value investeringen. Vi kan optimere denne sandsynlighed ved at lede efter investeringer med asymmetrisk risk-reward, såkaldte high upside low downside-investeringer. På den måde kan vi sætte os selv i en situation, hvor sandsynligheden for fremragende afkast er i vores favør.

Heads, I win. Tales, I don’t lose much.

– Mohnish Pabrai

Du ejer en del af en virksomhed

De fleste investorer på markedet har fokus på aktieprisen og på, hvordan den opfører sig i de næste par kvartaler, måske et år. Som value investor tænker man helt anderledes på en aktie – man er sig bevidst, at man ejer en del af en virksomhed. Denne tilgang er egentlig befriende og fjerner meget af den bekymring og stress, der ellers kan være forbundet med investering.  Egentlig behøver du ikke spekulere meget på markedet  – du bør i stedet fokusere på virksomhedens sundhed og vækst. Disse faktorer vil i sidste ende være bestemmende for dit afkast.

Our favourite holding period is forever.

– Warren Buffet

Absolut vs. relativ værdi

En stor del af investeringsverdenen måler sig selv i forhold til et givent benchmark – typisk en eller enden form af markedet – altså hvorvidt man matcher et gennemsnitligt markedsafkast. Value investoren fokuserer derimod på aktiens absolutte værdi og på det absolutte afkast, uafhængigt af markedet.

Risiko er ikke volatilitet, men en funktion af pris

Et traditionelt mål for risiko er standarddeviation (SD), altså hvor store udsving aktieprisen foretager. Når vi som value investorer taler om risiko, taler vi imidlertid om risikoen for permanent tab af vores indskudte kapital. Altså ikke om en aktiepris vil være lavere på kort sigt. Tværtimod kan udsving i aktieprisen  – også kaldet volatilitet – give os købsmuligheder, når aktieprisen svinger til den billige side. Netop derfor er det essentielt at have et langsigtet fokus.

Hvis risiko ikke er det samme som volatilitet, hvad er risiko så? I value investorens optik er risikoen en funktion af den pris du betaler for aktien – jo lavere pris ift. aktiens egentlige værdi, jo lavere risiko. Derfor er det essentielt at købe til lavest mulig pris. Det er svært at tabe penge i det lange løb, hvis vores strategi lader os – populært sagt – købe en krone for 50 øre.

I det lange løb vil aktieprisen afspejle virksomhedens sande værdi

Hold dig for øje, hvad en aktie egentlig er – en lille del af en virksomhed. Markedet er af natur konstant fluktuerende, men aktieprisen vil i det lange løb tendere til at følge virksomhedens underliggende værdi. At være sig dette bevidst er nyttigt –  især i forhold til markedets uberegnelige opførsel.

In the short run, the market is a voting machine, but in the long run, the market is a weighing machine.

– Warren Buffet

Det er centralt at begrænse risiko – kig derfor først på risiko – og lad aktiens upside komme af sig selv

Når du vurderer en investering, så kig først på risikoen, og først derefter på det afkast du kan forvente. De fleste investorer fokuserer ikke på at undgå risiko – de kigger først på deres mulige afkast, og derefter – måske – på risiko. Prøv i stedet at overveje, hvad der kan gå galt med din investering og investér med det for øje.

Konkrete aspekter af value-investering

Værdisætning – at finde en akties intrinsic value

Eftersom value-investering handler om at investere i virksomheder, når de handles under deres værdi, er det nødvendigt at kunne estimere denne. Målet for værdisætningen er at komme frem til et konkret estimat af virksomhedens sande værdi, udtrykt som en aktiepris. Denne kan så sammenlignes med den aktuelle aktiepris på markedet. Værdisætningen vil i sagens natur være subjektiv. Det er dog nyttigt at kunne støtte sig til objektive metoder, og der findes utallige af slagsen. Her følger et par eksempler på metoder, som foretrækkes af mange value investorer.

Price is what you pay, value is what you get.

– Warren Buffet

Likvidationsværdi, på engelsk liquidation value, altså hvilket beløb det ville indbringe, hvis virksomheden solgte alle sine aktiver. Disse aktiver inkluderer typisk kontanter, tilgodehavender, aktier/ejerandele i virksomheder, varebeholdning, bygninger, maskiner og lign. Værdisætning ud fra en virksomheds likvidationspotentiale må betragtes som et worst-case scenarie og tilbyder dermed alt andet lige en stor sikkerhedsmargin, da man jo ikke tilskriver virksomhedens nutidige eller potentielle fremtidige indtjening nogen værdi.

Her er altså tale om en meget konservativt mål for virksomhedens værdi. Hvis en virksomhed derfor handles til en aktiepris under sin likvidationsværdi, vil det ofte repræsentere en attraktiv investering, der er værd at kigge nærmere på.

The intrinsic value can be defined simply. It is the discounted value of the cash that can be taken out of a business during its remaining life.

– Warren Buffet
.

Present Value er et estimat af aktieprisen baseret på de samlede fremtidige pengestrømme, som virksomheden forventes at generere i resten af sin levetid. På lang sigt vil disse pengestrømme bestemme dit afkast som investor.

I praksis ganger man virksomhedens aktuelle pengestrøm med den forventede vækst per år i de næste 10 år. Du kan se metoden anvendt i denne video, som i sin beskrivelse har et link til en gratis excel-template. Det er en lærerig gennemgang af metoden, som du selv kan lege videre med ved at justere på forudsætningerne. Det tvinger dig til at gøre dig nogle gode overvejelser om virksomheden, blandt andet:

 1. Valg af parameter for pengestrøm. Her gælder det om at vælge den parameter, der bedst beskriver, hvordan netop denne virksomhed genererer værdi. Typiske parametre at anvende er omsætning, indtjening per aktie (EPS), free cash flow, eller udbytte. Indtjening per aktie vil fx være velegnet til værdisætning af en compounding machine som Buffet’s Berkshire Hathaway, der næsten udelukkende ejer profitable virksomheder og desuden tilbagekøber en del af sine aktier, så det samlede antal aktier altså reduceres. Det samme gælder Apple, der bedst kan beskrives som en effektiv pengegenerende maskine. Omsætning vil derimod være en bedre parameter for en virksomhed som Alibaba, som er i en fase i sin livscyklus med fokus på vækst, hvor profit for en tid er sekundært.
 2. Growth rate, altså den årlige vækstrate i pengestrømmen. Vi ganger altså pengestrømmen med vores forventede procentuelle årlige vækst, typisk i de næste 10 år. Vi tager udgangspunkt i den aktuelle vækst per år i procent og projicerer dette konservativt ud i fremtiden justeret for hvordan vi antager denne vækst rimeligvis kan udvikle sig.
 3. Discount rate. For hvert af de næste 10 år trækker vi som tommelfingerregel 10 % fra – også kaldet at vi disconterer med 10 %. Baggrunden for dette er, at penge om 10 år ikke er lige så meget værd som det samme beløb i hånden nu, primært fordi vi jo kunne investere dem i de 10 år. Andre årsager inkluderer inflation, usikkerhed og såkaldt opportunity cost i øvrigt. Derfor er discount rate det samme som det afkast, du som minimum kræver fra din investering i aktien.

En akties pris og værdi kan være meget forskellige – det er nyttigt at adskille de to. Når prisen er lavere end værdien, bliver aktien interessant for value investoren.

Value investoren tænker på denne værdisætning som et groft estimat, en rettesnor, der kan være med til at guide en beslutning om evt. at investere i virksomheden. Pengestrømmen kan dog også være helt konkret – fx modtager Buffet i 2021 672 mio. USD fra sin 1,3 mia. USD investering i Coca-cola i 1987. Buffet får altså – bare i form af aktieudbytte – 52 % af sin oprindelige investering i Coca-cola hvert eneste år. Her kan virkelig man tale om at investere i en aktie som en del af en virksomhed og den pengestrøm virksomheden genererer.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Margin of safety

Som sagt kan alt ske, men i stedet for at forsøge at forudsige fremtiden kan vi forberede os bedst muligt. Centralt i value-investering er derfor altid at investere med en sikkerhedsmargin – den såkaldte margin of safety. En nyttig analogi er en bro, der er designet til at bære fx 30 tons. Alligevel nøjes vi med at lade køretøjer på højst 10 tons køre over broen. Sikkerhedsmarginen minimerer sandsynligheden for, at broen braser sammen under vægten af en lastbil som følge af fejl i vores beregninger.

Når value investoren har en ide om virksomhedens sande værdi, er det tid til at kigge på aktieprisen. Kun hvis aktieprisen er væsentligt lavere end aktiens værdi, er aktien interessant at investere i. Så hvis en aktie handles til 70 USD i markedet, men dine beregninger viser at aktiens sande værdi – intrinsic value – er 100 USD, har du en margin of safety på 30 USD (100-70). Med andre ord handles aktien altså med 30 % rabat i forhold til sin sande værdi. På den måde køber du en krone for 70 øre.

The function of margin of safety is, in essence, that of rendering unnecessary an accurate estimate of the future.

– Ben Graham

Ved at investere med en margin of safety imødekommer vi uforudsete risici, inklusive fejl i vores egen analyse af investeringscasen. Dette er nødvendigt, da vi som investorer uanset en konservativ tilgang må forvente at tage fejl ind i mellem. Som en tommelfingerregel forventer selv de bedste value investorer at tage fejl i et ud af tre tilfælde. Dette er dog stadig fuldt ud tilstrækkeligt for et succesfuldt afkast.

Most of the top ranked business schools around the world do not understand margin of safety. For them, low risk and low returns go together as do high risk and high returns. Over a lifetime, we all encounter scores of low-risk, high return bets. They exist in all facets of life.

– Mohnish Pabrai

Katalysator eller ej?

Er en katalysator nødvendig? Som value investorer leder vi jo efter uerkendt værdi, som ikke er indpriset i aktien. Det er dog ikke altid nok at udvælge undervurderede aktier i forhold til vores værdisætning. Det er også nødvendigt, at den uerkendte værdi  – på et eller andet tidspunkt – udløses. Typisk vil vi afvente, at værdien anerkendes i markedets prissætning af aktien.

Der er uenighed blandt value investorer, om der er brug for en såkaldt katalysator eller ej for. Altså om der behøves at ske en konkret begivenhed for at udløse værdien, eller om værdien af sig selv med tiden bliver indpriset i aktien. En katalysator er dog sjældent skade til – fx var sidste års offentliggørelse af Danmarks mål om CO2-neutralitet i 2050 en katalysator for vindmøllebranchen. Coronaepidemien og dens nedlukninger i foråret 2020 var katalysator for bl.a. videokonferencesoftware som Zoom. En anden katalysator var Steve Jobs’ præsentation af Apple’s iPhone i 2007, en katalysator for virksomhedens aktie. 

At begrænse risiko er en hjørnesten i value-investering. Som Warren Buffet udtrykker det: “Rule number 1: Never lose money. Rule number 2: Don’t forget rule number 1.”

Value investoren siger nej til næsten alt

For value investoren må værdien af at sige nej understreges. Value investoren kasserer nemlig rask væk den ene investeringsmulighed efter den anden. Middelmådige og endda gode investeringer minimeres –  på den måde afhænger investorens afkast ideelt set kun af nogle få, men fantastisk gode investeringer. Det er desuden nemmere at kende nogle få investeringer rigtig godt – en yderligere fordel.

Buffet’s hulkort-analogi kan være nyttig i den forbindelse – forestil dig, at du kun har lov at foretage 20 investeringer gennem dit liv. Dette markerer man ved at stemple hver investering ud i et hulkort.

I could improve your ultimate financial welfare by giving you a ticket with only 20 slots in it so that you had 20 punches—representing all the investments that you got to make in a lifetime

– Warren Buffet
.

Som man kan fornemme, har value investoren en begrænset interesse i at diversificere sin portefølje, da dette vil have tendens til at udvande og svække porteføljen. Jo mere diversificering, jo mere vil ens afkast tendere til at følge markedets. Tænk på det således – er du lige så interesseret i din 20. mest prioriterede investering som i din yndlingsinvestering? Hvor de fleste investorer fokuserer på at diversificere, lægger value investoren vægt på at koncentrere sin investering.

Fra fair business til wonderful business

It’s far better to buy a wonderful company at a fair price, than a fair company at a wonderful price.

– Warren Buffet

Warren Buffet havde oprindeligt en såkaldt cigar butt approach, altså at identificere uerkendt værdi i billige, undervurderede virksomheder. Denne tilgang havde han fra sin underviser og mentor, Ben Graham. I denne tilgang fokuserede Buffet ikke nødvendigvis på virksomheder af høj kvalitet, men derimod på billige aktier, der typisk havde endnu et enkelt hvæs i sig, så at sige. Buffet ændrede dog sin tilgang, da han mødte Charlie Munger, der lærte ham værdien at fokusere på at investere i virksomheder af høj kvalitet, også selv om disse typisk ikke er billige. Denne tilgang synes at have bragt Buffett stor tilfredsstillelse, både personligt og forretningsmæssigt.

Apple

Et af Buffet’s mest kendte eksempler på investering i en wonderful business var hans investering i Apple. Han fandt, at virksomheden var undervurderet og købte gennem Berkshire Hathaway tungt op i aktien i perioden 2016-2018. Det var nok ikke en hemmelighed for mange, at Apple klarede sig godt, og virksomheden var uforholdsmæssigt billig med en P/E-værdi på 10, væsentligt under markedsgennemsnittet på over 20 for S&P500-indekset. Egentlig var det i mine øjne uhørt, at en så stærk virksomhed som Apple handledes for kun 10 gange den årlige indtjening per aktie. Buffet erkendte, hvor lav denne pris var og handlede på den attraktive investeringsmulighed. Størrelsen af Apple gav desuden mulighed for, at en væsentlig andel af Buffet’s portfølje kunne sættes i virksomheden.

Jeg finder Buffets investering i Apple fascinerende, især fordi informationen om Apple var synlig for alle. Ifølge Buffet selv er det vigtigt at kende virksomheden godt, men insiderviden er ikke nødvendig for at identificere gode investeringer, modsat hvad mange vil antage. Buffet har i skrivende stund – altså på under 5 år – opnået et afkast på sin investering i Apple på 400-500 %. I skrivende stund udgør Apple-aktier godt 42 % af Buffet’s portefølje. Hvilke andre guldklumper ligesom Apple-investeringen ligger på gaden, frit tilgængelige til at samle op for den opmærksomme?

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

5 korte råd, vi alle med fordel kan tænke ind i vores investering

 • Studér hvad de bedste investorer gør. Frit tilgængeligt på internettet er uvurderlige erfaringer fra verdens over tid bedste value investorer som Buffet, Klarman, Munger, Pabrai med flere. Buffet’s årlige letters to shareholders er fyldt med guldrandet investeringsviden for den opmærksomme – de er frit tilgængelige her. Der eksisterer desuden et overflødighedshorn af nyttig viden om investering på bogform. Hvis jeg selv skulle starte med at investere, ville jeg vælge at starte med bøgerne Richer, Wiser, Happier og Modern Value Investing.

  I 2021 blev 25 års interviews med nogle af verdens bedste value investorer samlet af William Green og udgivet i bogen “Richer, Wiser, Happier”. Som læser får man et både inspirerende og fascinerende indblik i disse superinvestorers personlige oplevelser

  Vi kan konstant kan lære af de bedste, både deres investeringsstrategi og deres faktiske køb, i hvert fald i USA. Her er det et lovkrav hvert kvartal at opgive køb og salg af aktier på over 100 mio. dollars i børshandlede virksomheder til den offentlige instans SEC gennem de såkaldte 13F-filings. Disse køb foretaget af mange af superinvestorerne fra det seneste kvartal er en fantastisk måde at få inspiration til aktier at kigge nærmere på – de er angivet på en overskuelig måde her. For den, der tager sig tid til at kigge, er det bemærkelsesværdigt, hvilket overflødighedshorn af inspiration og læring der ligger i disse applicerede eksempler på value-investering.

 • Hav altid en vis procentdel af din portefølje i kontanter. Dette lader dig købe, netop når din favoritaktie er på tilbud. Warren Buffet’s dynge af kontanter har i seneste par år hobet sig op i dette generelt dyre marked, hvor han ikke har kunnet finde mange attraktive investeringsmuligheder. Her skal det nævnes, at Berkshire Hathaway’s størrelse betyder, at kun investeringer af en vis størrelse giver mening at investere i. Vær dog vis på, at Buffet er klar til at trykke på aftrækkeren, når lejligheden byder sig. Indtil da venter han tålmodigt på sidelinjen med i skrivende stund 150 milliarder USD. For de fleste mere ‘almindelige’ investorer vil der dog altid være attraktive investeringsmuligheder, omend disse er sjældnere i et dyrt marked.
 • Køb ikke en fuld position i aktien med det samme, når du investerer. Del fx dit køb op i 3 portioner, så du ikke ved et tilfælde kommer ind i aktien på et uheldigt tidspunkt. Det lader dig desuden købe aktien endnu billigere, forudsat at investeringscasen ikke har ændret sig fundamentalt. Beslut dig på forhånd for hvilke priser der skal udløse dit 2. og 3. køb. Overraskende nok vil dit endelige afkast øges, hvis aktieprisen først falder og lader dig købe mere af aktien til nedsat pris, inden den igen stiger. Dette fordusætter selvfølgelig, at du har købt løbende, også når prisen har været lav.
 • Hav et langtidsperspektiv. Som Seth Klarman-citatet herunder siger, er et langtidsperpektiv den største fordel du kan have som investor. Perspektivet giver dig mulighed for virkelig at drage nytte af renters rente – et begreb som Einstein kaldte verdens ottende vidunder.
 • Vær ikke bange for at gå i mod masserne. Vær ydmyg, men stol samtidigt på dig selv, når det gælder din investering. En vis kontrær tilgang er ofte nyttig for ikke at blive for påvirket af markedets irrationelle opførsel. De bedste investeringsmuligheder præsenterer sig ofte, når pessimismen er maksimal, når der så at sige er blood on the streets.

The single greatest edge an investor can have is a long-term orientation.

– Seth Klarman

Forhåbentlig har nærværende artikel været brugbar til at forstå value-investering lidt bedre. Herudfra kan du så bestemme om det giver mening at applicere hele eller dele af value strategien i din egen investering.

Value-investering er i sit udgangspunkt meget enkel: Identificér virksomheder, hvor aktien handles under sin sande værdi, og hvor aktieprisen samtidig giver dig en tilstrækkelig margin of safety.

Del denne artikel

Invested.dk