Guides

Skatteregler for investeringsforeninger

Investeringsforeninger, som udsteder investeringsbeviser og er aktiebaserede, beskattes efter realisationsprincippet på stort set samme måde som aktier dog med undtagelse af visse akkumulerende investeringsforeninger (som klassificeres som investeringsselskaber), som i stedet beskattes efter lagerprincippet som kapitalindkomst. Fra og med 2020 vil en del af sidstnævnte formentlig i stedet skulle beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet. Obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes som kapitalindkomst.

Beskatning for private, frie midler
Man kan både blive beskattet af afkast fra investeringsforeninger som aktieindkomst og som kapitalindkomst. Beskatningsformen afhænger bl.a. af, hvad foreningen investerer i. Dvs. om investeringsforeningen har status som aktie- eller obligationsbaseret (og herunder en blandet forening) eller er en akkumulerende investeringsforening. Udenlandske investeringsforeninger, der typisk bare benævnes som fonde, beskattes oftest som en akkumulerende investeringsforening (defineret som et investeringsselskab).

Aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning (med udlodning)
Handel med investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med såkaldt minimumsbeskatning (blev tidligere benævnt som udbyttebetalende investeringsforeninger) beskattes på samme måde som aktier, der er optaget til handel på en reguleret markedsplads. At foreningen er minimusbeskattet betyder, at foreningen er forpligtet til at udlodde en nærmere fastsat andel af årets resultat som udbytte. Beskatningen som aktieindkomst gælder uanset, om investeringsforeningen i sig selv er børsnoteret eller ej.

Gevinst og tab opgøres og beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst og anføres selvangivelsens rubrik 66. Udbytte beskattes ligeledes som aktieindkomst og er som regel allerede indberettet i rubrik 61, hvis der er tilbageholdt 27% udbytteskat. I modsat fald skal rubrik 62 anvendes.

Invested.dk giver adgang til masser af gratis LIVE webinarer om investering Skriv dig op

Tab kan modregnes i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier og i gevinster samt udbytter fra andre aktiebaserede investeringsforeninger og fra 2020 visse fonde og ETF´er, der beskattes som aktieindkomst. Et overskydende tab overføres til modregning i en eventuel ægtefælles gevinster og udbytter fra aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked og i gevinster og udbytter fra aktiebaserede investeringsforeninger, der beskattes som aktieindkomst.

Tab herudover fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning.

Obligationsbaserede investeringsforeninger
Investeringsbeviser udstedt af obligationsbaserede investeringsforeninger (herunder også såkaldt blandede investeringsforeninger, hvis mere end 50% er placeret i obligationer) beskattes som kapitalindkomst. Udgangspunktet er realisationsprincippet, hvis foreningen udlodder udbytte.

Realiseret kurstab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger kan fratrækkes i anden kapitalindkomst.

Gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger, skal alene medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller –tab sammenlagt med nettogevinst og -tab på visse fordringer og på fordringer og gæld i fremmed valuta overstiger 2.000 kroner. Overskrides bagatelgrænsen, er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget. Bagatelgrænsen gælder for hver ægtefælle, dog hver for sig. Beløb skal påføres rubrik 30.

Akkumulerende investeringsbeviser
Investeringsbeviser udstedt af akkumulerende investeringsforeninger og udenlandske fonde (uanset om der investeres i aktier eller obligationer) beskattes typisk som kapitalindkomst efter lagerprincippet, hvis de skattemæssigt udgør et investeringsselskab. Det medfører, at årets realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab skal opgøres ved årets udgang og anføres selvangivelsens rubrik 38.

Tab kan fratrækkes i anden kapitalindkomst og skal angives med minus i samme rubrik.

Fra 2020 vil en del af denne type værdipapirer formentlig blive beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet.

Udenlandske investeringsbeviser
De fleste udenlandske investeringsbeviser beskattes oftest efter samme regler som akkumulerende investeringsbeviser. Læs mere om dette i afsnittet om Skatteregler for udenlandske fonde.

Indberetning til Skattestyrelsen
Handler man sine investeringsbeviser hos en dansk bank eller værdipapirhandler, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skattestyrelsen om indberetning, har denne pligt til at indberette alle køb og salg til Skattestyrelsen. De enkelte handler vil i de fleste tilfælde fremgå af Skattestyrelsens Tast Selv beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, som derved vil kunne beregne et samlet nettoresultat. Har man handlet via en udenlandsk bank eller broker, vil denne typisk ikke have indberettet ens handler. I begge tilfælde skal man selv sørge for at udregne og godkende/indberette et samlet nettoresultat.

Læs mere om indberetning af afkast fra investeringsforeninger hos Skattestyrelsen.

Beskatning ved handel igennem selskab
Gevinst og tab fra investeringsforeninger indgår i selskabsindkomsten og beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet uanset type af investeringsforening på samme måde som f.eks. aktier.

Et tab kan trækkes fra direkte i selskabsindkomsten.

Beskatning af udbytte indgår ligeledes i selskabsindkomsten.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for udenlandske fonde, herunder ETF
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for certifikater/Exchange Traded Notes
>>> Optimering af skat af afkast fra investering
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2018-2019


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2018.

Disclaimer:
Oplysningerne i denne guide er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatteekspert eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT).

Del denne artikel

Invested.dk