Guides

Skatteregler for investeringsforeninger

En investeringsforening er en sammenslutning af en række investorer, som tilsammen ejer de værdipapirer, som foreningen investerer i. At investere i andele eller beviser i investeringsforeninger indebærer, at man let får spredt sin investering blandt mange forskellige aktier, hvis foreningen f.eks. investerer i aktier. Man opnår hurtigt en diversificering af sin portefølje og undgår derved den risiko, der kan være ved at udvalgte enkeltaktier falder voldsomt i værdi. En anden fordel er typisk, at det kan minimere ens handelsomkostninger særligt, hvis det handler om udenlandske værdipapirer, som typisk er noget dyrere at handle. Dog skal man også være opmærksom på størrelsen af de administrationsomkostninger den enkelte forening opkræver.

Vælger man en passiv forening, dvs. en forening, som alene forsøger at afspejle et markedsafkast fx et aktieindeks bestående af de største amerikanske aktier (S&P500) eller andet, vil de løbende administrationsomkostninger typisk være noget lavere end hos de aktive foreninger, som har til formål at slå et givent markedsafkast. Der findes eksempler på store passive fonde (ETF´er) med ned til fx 0,07% i årlige omkostninger (danske passive indeksfonde har typisk lidt højere omkostninger fx 0,3 – 0,4%) mod måske 1-2% for mange aktive fonde. Over tid betyder dette rigtig meget for ens samlede investeringsafkast.

Fokus på omkostningerne er vigtig, men det afgørende er jo det afkast, som man får efter omkostninger. Gennemsnitligt vil dette dog ofte være højere hos de passive foreninger, idet de aktive foreninger typisk ikke vil være i stand til at indtjene et merafkast, som er højt nok til også at dække de ekstra omkostninger, som er forbundet med at foreningen aktivt forsøger at udvælge aktier, som de forventer kan performe bedre end det generelle marked. I hvert fald ikke, hvis man ser på resultaterne over en længere årrække.

Læs meget mere om fordelene ved de passive foreninger her, og særligt om at finde de bedste indeksfonde rent skattemæssigt her. Det er som Premium-medlem af invested.dk også muligt gratis at downloade en omfattende guide, som grundigt beskriver, hvad man skal være opmærksom på ved passiv investering, herunder også skattemæssigt. Den kan findes her på www.invested.dk under e-bøger.

Beskatning for private, frie midler

Overordnet sondring mellem investeringsforeninger og investeringsselskaber
Skat sondrer overordnet mellem investeringsbeviser, som udstedes af hhv. investeringsforeninger og af investeringsselskaber. Beskatningen af disse er forskellig, og det er desværre ikke altid helt entydigt om man har med den ene type at gøre eller den anden. Ofte vil man hos de enkelte investeringsforeninger kunne finde oversigter, som præcist anviser beskatningsformen, hvis man er i tvivl. Såvel investeringsforeninger som investeringsselskaber kan være børsnoterede som unoterede. Dette ændrer ikke noget ved beskatningen.

Investerer man i investeringsbeviser udstedt af en investeringsforening, skal man løbende beskattes af årets udbytte (dvs. de løbende udbetalinger man modtager fra foreningen, som også kaldes udlodninger). Herudover skal man betale skat af årets realiserede kursgevinster, idet man af disse beskattes efter realisationsprincippet. Denne type investeringsforeninger benævnes af Skat som ”Investeringsinstitutter med Minimumsbeskatning” – forkortes IMB, idet de årligt er forpligtede til at udlodde en vis andel af årets realiserede kursgevinster og udbytter fra de værdipapirer, som foreningen har investereret i.

Hvis foreningen er aktiebaseret og udloddende beskattes man som aktieindkomst. Hvis foreningen er obligationsbaseret, herunder også hvis denne er blandet, beskattes man som kapitalindkomst. Hvis investeringsforeningen er akkumulerende beskattes denne oftest som et investeringsselskab, jf. nedenfor. Enkelte akkumulerende investeringsforeninger beskattes dog som investeringsforeninger, men dette hører til undtagelsen.

Investerer man i investeringsbeviser udstedt af et investeringsselskab, skal man løbende betale skat af årets udbytte (dvs. de løbende udbetalinger man modtager fra foreningen, som også kaldes udlodninger). Herudover skal man beskattes af årets værditilvækst dvs. både realiserede og urealiserede kursgevinster. Man beskattes således efter lagerprincippet i modsætning til realisationsprincippet, som anført ovenfor. Hovedreglen er, at investeringsselskaber beskattes som kapitalindkomst, uanset hvad de investerer i medmindre disse er aktiebaserede, og fremgår af Skats positivliste (Liste over aktiebaserede investeringsselskaber). Læs meget mere om investeringsselskaber her.

Aktiebaserede investeringsforeninger (som foretager udlodning – IMB´er)
Gevinst og tab på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger (investeringsinstitutter med såkaldt minimumsbeskatning – de såkaldte IMB´er – blev af Skat tidligere benævnt udbyttebetalende investeringsforeninger) beskattes på samme måde som gevinst og tab på børsnoterede aktier. At foreningen er minimumsbeskattet betyder, at denne er forpligtet til at udlodde en nærmere fastsat andel af årets resultat som udbytte. Beskatning som aktieindkomst gælder uanset, om investeringsforeningen er børsnoteret eller ej.

Gevinst og tab opgøres og beskattes efter realisationsprincippet som aktieindkomst og anføres i årsopgørelsens rubrik 66 (hvor også børsnoterede aktier indberettes). Udbytter beskattes ligeledes som aktieindkomst og er typisk allerede indberettet i rubrik 61, hvis der er tilbageholdt 27% udbytteskat. I modsat fald skal rubrik 62 anvendes.

Tab kan modregnes i gevinster og udbytter fra børsnoterede aktier og i gevinster samt udbytter fra andre aktiebaserede investeringsforeninger og fra 2020 i de investeringsselskaber (fonde og ETF´er), der beskattes som aktieindkomst. Et overskydende tab overføres til modregning i en eventuel ægtefælles gevinster og udbytter fra samme typer værdipapirer.

Tab herudover fremføres til modregning i tilsvarende gevinster og udbytter i efterfølgende år uden tidsbegrænsning.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Obligationsbaserede investeringsforeninger (som foretager udlodning – IMB´er)
Gevinst på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger (herunder såkaldt blandede investeringsforeninger, hvis mere end 50% er placeret i obligationer) beskattes som kapitalindkomst. Udgangspunktet er realisationsprincippet, hvis foreningen udlodder udbytte, dvs. af Skat kategoriseres som et investeringsinstitut med minimumsbeskatning.

Det er muligt at fradrage realiserede kurstab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger i anden kapitalindkomst.

Gevinst og tab på investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger, skal alene medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis årets nettogevinst eller –tab sammenlagt med nettogevinst og -tab på visse fordringer og på fordringer og gæld i fremmed valuta overstiger 2.000 kroner. Overskrides bagatelgrænsen, er hele gevinsten skattepligtig og hele tabet fradragsberettiget. Bagatelgrænsen gælder for hver ægtefælle, dog hver for sig. Beløb skal påføres rubrik 30.

Akkumulerende investeringsbeviser udstedt af danske investeringsforeninger
De fleste akkumulerende investeringsbeviser klassificeres typisk af Skat som et investeringsselskab, hvorfor de enten beskattes som kapitalindkomst eller som aktieindkomst. Læs mere om disse i vores artikel om Skatteregler for investeringsselskaber.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Udenlandske investeringsbeviser/fonde
De fleste udenlandske investeringsbeviser f.eks. Exchange Traded Funds eller udenlandske unoterede fonde fx mutual funds klassificeres typisk af Skat som et investeringsselskab, hvorfor de enten beskattes som kapitalindkomst eller som aktieindkomst. Læs mere om disse i vores artikel om Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er.

Indberetning til Skat
Handler man sine investeringsbeviser hos en dansk bank eller værdipapirhandler, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette alle køb og salg til Skat. De enkelte handler vil i de fleste tilfælde fremgå af Skats TastSelv beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, som derved vil kunne beregne et samlet nettoresultat fordelt på de respektive rubrikker.

Har man handlet via en udenlandsk bank eller broker, vil denne typisk ikke have indberettet ens handler. I den forbindelse skal man anvende de rubrikker, som omhandler udenlandsk indkomst, og som fremgår af oplysningsskemaet i tilknytning til årsopgørelsen. Se mere om dette i artiklen om udfyldelse af årsopgørelsen.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at udregne og godkende/indberette et samlet nettoresultat. Man er altid selv ansvarlig for korrekt indberetning også selvom man er kunde i en dansk bank.

Læs mere om indberetning til Skat her.

Beskatning ved handel igennem selskab
Gevinst og tab fra investeringsforeninger mv. indgår i selskabsindkomsten og beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet uanset type af investeringsforening på samme måde som f.eks. aktier. Der sondres ikke mellem om der er tale om obligations- eller aktiebaserede foreninger eller andet.

Et tab kan trækkes fra direkte i selskabsindkomsten.

Beskatning af udbytte indgår ligeledes i selskabsindkomsten.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Årsopgørelse for investorer 2023
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2023-2024


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført primo 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Del denne artikel

Invested.dk