Kategori: Bogføring


Absolut prioritet

Definition af Absolut prioritet

En regel der betegner rækkefølgen for betaling under en likvidation. Reglen for absolut prioritet bliver brugt i konkurser til at bestemme, hvilke betalingsportioner der vil modtages af hvilke aktører. Gæld til kreditorerne vil blive betalt først og aktionærerne (partielle ejere) vil få resterne af, hvad der er tilbage.

Også kendt som ”likvidationspræference.”

InvestEd forklarer Absolut prioritet

Seniorkreditorer får altid den første bid af likvidationen, og aktionærerne er de sidste, der bliver betalt. Denne regel giver noget beskyttelse til kreditorerne i tilfælde af insolvens eller konkurs.

Hvis vi snakker ejendomme, og ressourcerne i ejendommen ikke er nok til at tilbagebetale gælden, bliver aktiver nødt til at blive likvideret for at klare forpligtelserne.

Aconto

Globus 60x60Definition af Aconto

Et begreb der bruges, når noget er delvist betalt, og som senere skal følges op af enten en ekstrabetaling eller tilbagebetaling. Aconto bruges, når man laver et skøn over en fast udgift, som så senere gøres op.

Forkortes ofte som ”a c”.

IE 60x60InvestEd forklarer Aconto

Aconto benyttes oftest i forbindelse med betaling af en forbrugers varme, el eller vandforbrug, hvor der mod slutningen af året laves en årsopgørelse, der viser, om brugeren enten har betalt for meget eller for lidt og enten skal have penge tilbage eller betale ekstra.

Administrationsomkostning

Globus 60x60Definition af Administrationsomkostning

De omkostninger der, som navnet antyder, medgår eller er nødvendige for at udføre det administrative arbejde i en virksomhed.

Det er de omkostninger, der ikke er direkte forbundet med fremstillingen af et produkt, hvilket kaldes for vareforbruget.

IE 60x60InvestEd forklarer Administrationsomkostning

Det drejer sig om udgifter til den daglige drift. Omkostninger som dette kunne eksempelvis være kontorleje, porto, lønninger osv.

Afkast af investeret kapital

Globus 60x60Definition af Afkast af investeret kapital

Et finansielt nøgletal der måler en virksomheds rentabilitet, og hvor effektivt virksomheden investerer sin kapital. Afkast af investeret kapital (ROCE – return on capital employed) beregnes som:

= Indtjening før skat og renter (EBIT) / Investeret kapital

”Investeret kapital”, som er vist som nævneren, er summen af egenkapitalen og gældsforpligtelserne i virksomheden (totale aktiver – kortfristede gældsforpligtelser). Analytikere og investorer bruger ofte den investerede kapital som et gennemsnit af primo og ultimo for året.

Et højere afkast af investeret kapital indikerer, at virksomheden er effektiv i at investere sin kapital. Dette afkast bør være højere end virksomhedens kapitalomkostninger. Hvis ikke, indikerer det, at virksomheden ikke investerer sin kapital på en effektiv måde og ikke skaber aktionærværdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Afkast af investeret kapital

Afkast af investeret kapital er et nøgletal, der primært bruges til at sammenligne én virksomheds rentabilitet med en andens, baseret på hvor meget kapital de to virksomheder bruger. Antag to virksomheder, A og B, der arbejder i samme industrisektor. A har en EBIT på 5 mio. og en omsætning på 100 mio. i et givet år, hvor B har en EBIT på 7,5 mio. og også en omsætning på 100 mio. det samme år. På overfladen ligner det måske, at B vil være den bedre investering, da den har en EBIT-margin på 7,5% sammenlignet med A, der har en EBIT-margin på 5%. Men før man tager en investeringsbeslutning, bør man kigge på den investerede kapital hos begge virksomheder. Lad os antage, at A har en total kapital på 25 mio., og B har en total kapital på 50 mio. I dette tilfælde er A’s afkast af investeret kapital på 20% bedre end B’s, der kun er 15%, hvilket betyder, at A er bedre til at bruge sin kapital end B.

Det er vigtigt at kigge på, hvor god virksomheden er til at investere sin kapital igennem flere år for at se, om virksomheden bliver bedre eller dårligere til at bruge sin kapital på en effektiv måde.

Afkastningsgrad

Globus 60x60Definition af Afkastningsgrad

Et bogføringsmæssigt nøgletal der fortæller noget om et selskabs evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver.

Beregnes sådan:

Formel for afkastningsgrad

IE 60x60InvestEd forklarer Afkastningsgrad

Dette nøgletal er et af de mest brugte nøgletal til at bestemme en virksomheds rentabilitet.

Afskrivning

Globus 60x60Definition af Afskrivning

En metode til at fordele omkostningen af et anlægsaktiv over dets brugbare livstid. Virksomheder afskriver langsigtede aktiver af både skattemæssige og regnskabsmæssige grunde.

IE 60x60InvestEd forklarer Afskrivning

Af regnskabsmæssige grunde indikerer afskrivning, hvor meget et aktivs værdi er brugt op. Af skattemæssige grunde kan virksomheder fratrække omkostningen af de materielle aktiver, de køber som forretningsudgifter; men virksomhederne skal afskrive disse aktiver forbeholdt af skattereglerne omkring, hvor meget og hvornår fratrækningen kan foregå baseret på, hvad aktivet er, og hvor lang tid det vil vare.

Afskrivning bruges under bogføring for at prøve at sammenligne omkostningen af aktivet med den indtægt, som aktivet hjælper virksomheden med at tjene. Hvis en virksomhed for eksempel køber noget udstyr for 1 mio. kr. og forventer, at det har en brugbar levetid på 10 år, så vil aktivet afskrives over 10 år. Ved hvert regnskabsår vil virksomheden skrive 100.000 (hvis vi antager konstant afskrivning) på som omkostning, som så vil sammenlignes med den indtægt, som aktivet giver virksomheden.

Aktieselskab

Globus 60x60Definition af Aktieselskab

Et forretningsdrivende selskab der fungerer som en juridisk enhed. Ejerne af aktieselskabet er aktionærer, som har begrænset hæftelse i selskabet. Når aktieselskabet bliver etableret, udstedes der aktier. Der skal som minimum være en selskabskapital på 500.000 kr. ved etablering af et aktieselskab.

IE 60x60InvestEd forklarer Aktieselskab

Hvis et aktieselskab skulle gå konkurs hæftes aktionærerne ikke personligt for den udestående gæld. Aktionærerne kan kun tabe det indskud, de har lagt i aktierne, medmindre de har købt med gearing.

Aktiv

Globus 60x60Definition af Aktiv

Er i regnskabsmæssig sammenhæng en økonomisk post, der repræsenterer, hvad en virksomhed ejer.

IE 60x60InvestEd forklarer Aktiv

I den kontekst der hedder bogføring, er aktiver enten omsætningsaktier eller anlægsaktiver. Omsætningsaktier betyder, at aktiverne vil forbruges inden for ét år. Generelt inkluderer omsætningsaktierne ting som kontanter (bankbeholdninger), varedebitorer og varebeholdninger. Anlægsaktiver er dem, som man forventer giver bidrag til forretningen i mere en ét år, såsom maskiner, bygninger og grunde.

Aktivernes omsætningshastighed

Globus 60x60Definition af Aktivernes omsætningshastighed

Den mængde omsætning som er genereret pr. krone aktiv. Dette nøgletal er en indikator for, hvor godt virksomheden udnytter sine aktiver.

Beregnes således:

Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / Totale aktiver

Generelt set, jo højere nøgletallet er, jo bedre er det, fordi det betyder, at virksomheden genererer mere omsætning pr. krone aktiv. Men fordi dette nøgletal varierer meget fra industri til industri, er sammenligninger kun meningsfulde, når de laves for virksomheder inden for samme industri.

IE 60x60InvestEd forklarer Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed beregnes som regel på årsbasis, hvor ”totale aktiver” bliver beregnet som gennemsnittet af primo og ultimo for året.

For eksempel har virksomhed X måske nogle aktiver, som er 400 mio. kr. værd i begyndelsen af et givet år og 500 mio. kr. værd i slutningen af det givne år. Virksomheden har genereret en omsætning på 900 mio. kr. for hele året. Aktivernes omsætningshastighed for virksomhed X er derfor (900 mio. / 450 mio.) = 2.

Aktivernes omsætningshastighed har det med at være højere for virksomheder i industrier som forbrugsvarer, der har en relativt lille aktivbase men høj salgsvolumen. Omvendt har virksomheder som forsyningsvirksomheder (som har en stor aktivbase) det med at have en lavere omsætningshastighed.

Derfor giver det lille mening at sammenligne aktivernes omsætningshastighed for to virksomheder, der ikke er i samme industri.

Anlægsinvestering

Globus 60x60Definition af Anlægsinvestering

En investering i fysiske aktiver såsom maskiner, ejendomme, bygninger, installationer, teknologi osv.

IE 60x60InvestEd forklarer Anlægsinvestering

Det niveau af anlægsinvesteringer, som en virksomhed laver, kan indikere noget om, hvor sikker ledelsen er på, at de kan generere mere indtægt de næste år frem i tiden. Grunden til dette er, at de sandsynligvis ikke vil binde deres kapital i anlægsaktiver i adskillige år, medmindre de mener, at det ville kunne skabe en forretningsmæssig, levedygtig position på længere sigt.

Invested.dk