Kategori: Obligationer


Bidragssats

Globus 60x60Definition af Bidragssats

En procentdel som et pengeinstitut opkræver for at administrere et lån.

IE 60x60InvestEd forklarer Bidragssats

Bidragssatsen er ud over renten en omkostning ved at låne penge. Det er denne måde, hvorpå realkreditinstitutter tjener penge. De formidler lånet mellem låntageren og långiveren og opkræver bidragssatsen for at administrere denne formidling.

Collateralized Debt Obligation – CDO

Globus 60x60Definition af Collateralized Debt Obligation – CDO

Et struktureret finansielt produkt der samler pengestrømsgenerende aktiver og ombygger denne aktivsamling til adskilte trancher, som kan sælges til investorer. En CDO har navnet collateralized (sikkerhedsstillet), fordi gældsobligationerne stiller sikkerheden i CDO’en. Trancherne i en CDO varierer meget i deres risikoprofil. Seniortrancherne er relativt sikrest, fordi de har førsteprioritet på sikkerhedsstillelsen, hvis lånene bliver misligholdt. Derfor har seniortrancherne i en CDO generelt en højere kreditvurdering og lavere kuponrente end juniortrancherne, der dog har en højere risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Collateralized Debt Obligation – CDO

CDO’er eksploderede i popularitet mellem 2003 og 2006, hvor CDO salget næsten 10-doblede fra 30 mia. dollars til 225 mia. dollars. Dog fik det faldende boligmarked CDO’erne til at blive det værst præsterende finansinstrument mellem finanskrisen i 2007-2009. Bristet af CDO-boblen skabte tab for flere hundrede milliarder dollars hos nogle af de største finansielle institutioner, hvilket gjorde, at de enten gik fallit eller skulle reddes af regeringen.

Cost of debt

Globus 60x60Definition af begrebet ”cost of debt”

Den effektive rente en virksomhed betaler på sin nuværende gæld. Denne kan både måles før og efter skat. Fordi renteomkostninger er fradragsberettigede, så laves beregningen ofte efter skat. Sammen med cost of equity udgør cost of debt virksomhedens kapitalstruktur.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”cost of debt”

En virksomhed benytter sig af forskellige obligationer, lån og andre former for gæld, så derfor er cost of debt en overordnet rente på hele virksomhedens gældsfinansiering. Cost of debt kan også give investorer en idé af virksomhedens risiko sammenlignet med andre virksomheder, fordi mere risikable virksomheder generelt har en høj cost of debt.

Credit Default Swap – CDS

Globus 60x60Definition af Credit Default Swap – CDS

En swap som er designet til at overføre krediteksponeringen ved produkter med fast indkomst mellem parter. En Credit Default Swap er også kendt som et kreditderivat, hvor køberen af swap’en laver betalinger indtil kontraktens udløb. Betalingerne laves til sælgeren af swap’en. Til gengæld går sælgeren med til at betale en tredjeparts gæld, hvis denne part misligholder lånet. En CDS bliver set som en forsikring mod misligholdelse af en gæld. En køber af en CDS spekulerer på muligheden af, at tredjeparten vil misligholde lånet.

IE 60x60InvestEd forklarer Credit Default Swap – CDS

Køberen af en credit default swap modtager kreditbeskyttelse, hvor sælgeren af swap’en garanterer kreditværdigheden af gældsbeviset. Ved at gøre dette overføres misligholdelsesrisikoen fra holderen af gældsbeviset til sælgeren af swap’en.

Direkte rente

Globus 60x60Definition af Direkte rente

En rente på en obligation der svarer til den nominelle rente i forhold til kursværdien.

Den beregnes ved at tage den procentvise forskel mellem obligationens kurs og udtrækningskursen på 100. Denne procentvise forskel lægger man så til eller trækker fra den nominelle rente.

IE 60x60InvestEd forklarer Direkte rente

Antag for eksempel en obligation, der har en nominel rente på 5% og en kurs på 80. Den direkte rente på denne obligation vil altså være 6,25% (5% * 1,25 = 6,25%)

Det vil altså sige, at hvis man køber obligationen til kurs 80, vil éns reelle årlige rente være 6,25%.

Effektiv rente

Globus 60x60Definition af Effektiv rente

De samlede faktiske renteomkostninger pr. år for et lån korrigeret for antallet af rentetilskrivninger.

Beregnes sådan:

formlen for effektiv rente

hvor:

i er den effektive rente angivet som decimaltal

r er den nominelle årlige rentesats som decimaltal

n er antallet af terminer

IE 60x60InvestEd forklarer Effektiv rente

Den effektive rente er den faktisk årlige forrentning af et lån eller en obligation. Den afhænger af flere faktorer som for eksempel den nominelle rente, afdragsformen og løbetiden.

Gæld

Globus 60x60Definition af Gæld

En mængde penge som er lånt af en part fra en anden part. Mange selskaber/privatpersoner benytter gæld som en metode til at lave store køb, som de ikke ville have råd til under normale forhold. Ved gæld får låneren lov til at låne penge under den betingelse, at det skal betales tilbage på en senere dato, som regel med renter.

IE 60x60InvestEd forklarer gæld

Obligationer, lån og gældsbeviser er eksempler på gæld. En virksomhed vil for eksempel gerne låne 1 million kr., så den kan købe noget udstyr. I dette tilfælde skal denne million betales tilbage (med renter) til kreditoren på en senere dato.

Gældsfinansiering

Globus 60x60Definition af Gældsfinansiering

Når et selskab skaffer penge til driftskapital eller kapitaludgifter ved at sælge obligationer til private og/eller institutionelle investorer. De private investorer eller institutionerne bliver for at låne pengene ud til gengæld kreditorer og får løftet om at hovedstolen og renter på gælden bliver tilbagebetalt.

IE 60x60InvestEd forklarer Gældsfinansiering

En anden måde at skaffe kapital på er ved at udstede aktier via en børsnotering. Dette hedder egenkapitalsfinansiering.

Indeks

Globus 60x60Definition af Indeks

En statistisk måling af en ændring i en økonomi eller på et værdipapirmarked. Hvad angår de finansielle markeder, er et indeks en imaginær portefølje af værdipapirer, som repræsenterer et bestemt marked eller en portion af et marked. Hvert indeks har sin egen beregningsmetode og er som regel udtrykt i ændring fra baseværdien. Derfor er den procentvise ændring mere vigtig end den faktiske numeriske værdi.

Aktie- og obligationsmarkedsindekser bruges til at konstruere indeksbaserede investeringsforeninger og exchange-traded funds (ETF’er), hvis porteføljer afspejler nogle bestemte indekser.

IE 60x60InvestEd forklarer Indeks

Standard & Poor’s 500 er et af verdens bedst kendte indekser og bruges mest som målestok for hele aktiemarkedet. I England er det mest prominente indeks FTSE 100, I Kina er det SSE Composite Index og i Danmark er det OMXC20 indekset.

Fordi du teknisk set ikke kan investere i et indeks, tillader nogle ETF’er og indeksbaserede investeringsforeninger, at man som investor kan investere i værdipapirer, der afspejler brede markedssegmenter og/eller det totale marked.

Indeksobligation

Globus 60x60Definition af Indeksobligation

En obligation hvis værdi reguleres i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau. Denne regulering skabes ud fra nettoprisindekset, som udføres af Danmarks Statistik.

IE 60x60InvestEd forklarer Indeksobligation

Du kan formindske risikoen for inflation ved at investere i indeksobligationer frem for fastforrentede obligationer. Med de indeksobligationer, der findes på det danske marked, kan du dog ikke helt fjerne risikoen for inflation. Dette skyldes bl.a. den måde, som de danske indeksobligationer pristalsreguleres på.

Investerer du i indeksobligationer, er du således primært eksponeret over for ændringer i realrenten. Investerer du i traditionelle, fastforrentede obligationer, er du derimod eksponeret over for både ændringer i realrenten og ændringer i den forventede inflation i obligationens løbetid.

Invested.dk