Kategori: Futures


Spotkurs

Globus 60x60Definition af Spotkurs

Den nuværende kurs et værdipapir kan købes eller sælges til på et specifikt tidspunkt og sted. Et værdipapirs spotkurs ses som værdipapirets eksplicitte værdi. Som kontrast er et værdipapirs futureskurs den forventede værdi af værdipapiret i relation til den nuværende spotkurs og den bestemte tidsramme.

IE 60x60InvestEd forklarer Spotkurs

Spotkurser bruges oftest i relation til at prisansætte futurekontrakter for værdipapirer, typisk råvarer. Når man prisansætter råvarefutures, bestemmes kursen ved at bruge råvarens spotkurs, den risikofrie rente og tidsrammen indtil kontraktens udløb (samt omkostninger som lagringsomkostninger eller convenience yield).

Værdipapir

Globus 60x60Definition af Værdipapir

Et finansielt instrument der angiver, at man besidder et ejerskab eller har et tilgodehavende eller en rettighed. Eksempler på disse kan være aktier, anparter, obligationer og derivater som optioner eller futures. Et værdipapir er et ombytteligt og omsætteligt instrument, der har en finansiel værdi. Den virksomhed eller entitet der udsteder værdipapiret kaldes for udstederen.

For eksempel kan udstederen af en virksomhedsobligation være en virksomhed, der ønsker at samle penge sammen til et bestemt projekt. Investorerne i disse værdipapirer vil måske være private investorer – de der køber og sælger værdipapirerne på egne vegne og ikke for en organisation – og institutionelle investorer – finansielle institutioner der agerer på vegne af deres kunder eller styrer deres egen konto. Institutionelle investorer inkluderer eksempelvis investeringsbanker, pensionsfonde og forsikringsselskaber.

Værdipapirer kan både være børsnoterede eller unoterede.

IE 60x60InvestEd forklarer Værdipapir

Værdipapirer er typisk opdelt i gældspapirer og aktier. Et gældspapir er en form for værdipapir, der repræsenterer penge, som er blevet lånt og skal betales tilbage, med betingelser der definerer den lånte mængde, renten på lånet og udløbs- og forfaldsdatoen.

Aktier og anparter repræsenterer et ejerskab i en virksomhed.

I Danmark er det Finanstilsynet, der regulerer og overvåger det finansielle marked for værdipapirer.

Futuresmarked

Globus 60x60Definition af Futuresmarked

Et auktionsmarked hvor deltagere køber og sælger råvarer/futures til levering på en bestemt, fremtidig dato.

IE 60x60InvestEd forklarer Futuresmarked

Volumen på futuresmarkedet stiger som regel, når udsigten for aktiemarkedet er usikker.

Clearingcentral

Globus 60x60Definition af Clearingcentral

En institution med futureshandel der står for at afvikle handelskonti, klarere handler, opkræve gebyrer og såkaldte marginbetalinger samt regulere leveringer og rapportere handelsdata. Clearingcentraler agerer som en tredjepart for futures og optioner.

IE 60x60InvestEd forklarer Clearingcentral

Hver futuresbørs har sin egen clearingcentral. Alle medlemmer på børsen er påkrævet at klarere deres handler via clearingcentralen ved slutningen af hver handelssession og indsætte en sum penge (baseret på clearingcentralens marginkrav), der dækker medlemmets debetbalance. Hvis en medlemsmægler for eksempel rapporterer til clearingcentralen ved slutningen af dagen at købe 100.000 skæpper maj-hvede og sælge 50.000 skæpper maj-hvede, så vil han have en lang position på 50.000 skæpper. Under antagelse af at dette er mæglerens eneste position i futures, og at clearingcentralens margin er seks cents pr. skæppe, ville dette betyde, at mægleren ville være påkrævet at indsætte 3.000 dollars i clearingcentralen. Fordi alle medlemmer på clearingcentralen skal gøre dette, er clearingcentralen ansvarlig for, at alle medlemmer opfylder kontrakterne.

Valutafuture

Globus 60x60Definition af Valutafuture

En futurekontrakt der specificerer den kurs, som en valuta kan købes eller sælges til på en fremtidig dato. Valutafutures gør, at investorer kan risikoafdække imod udenlandsk valutakursrisiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Valutafuture

Fordi valutafutures dagligt bliver marked-to-market kan investorer gå ud af deres forpligtelse til at købe eller sælge valutaen, før kontrakten udløber. Dette gøres ved at lukke positionen. Kursen bliver bestemt, når kontrakten bliver underskrevet.

Differencekontrakt – Contract for differences – CFD

Globus 60x60Definition af Differencekontrakt – Contract for differences – CFD

En indretning i en futurekontrakt hvor aftalen ligger i kontante betalinger i stedet for leveringen af fysiske goder eller værdipapirer.

IE 60x60InvestEd forklarer Differencekontrakt – Contract for differences – CFD

Dette er generelt en nemmere måde at aftale på, fordi tab og gevinster betales med kontanter. CFD’er giver investorer alle fordelene og ricisi ved at eje værdipapirer uden faktisk at eje dem.

En CFD er et ”uægte” produkt (et derivat), hvilket betyder, at man ikke køber og sælger de rigtige aktier. Derfor kan man eksempelvis ikke udnytte de stemmerettigheder og aktionærfordele, som ellers følger med ejerskabet af en aktie. I stedet handler man en kontrakt på en aktie og bliver afregnet kontant for differencen mellem købs- og salgsprisen på den pågældende kontrakt.

Derivat

Globus 60x60Definition af Derivat

Et værdipapir hvis pris er afhængig af eller udledt af et eller flere underliggende aktiver. Derivatet er i sig selv en kontrakt mellem to eller flere parter. Dets værdi bestemmes af udsving i det underliggende aktiv. Det mest normale underliggende aktiv vil være aktier, obligationer, valutaer, renter eller indekser.

IE 60x60InvestEd forklarer Derivativ

Futures, optioner og swaps er de mest almindelige typer derivater. Derivater er kontrakter og kan bruges som underliggende aktiver. Der er endda derivater, som er baseret på vejrdata såsom mængden af regn eller solrige dage i en bestemt region.

Derivater bliver generelt brugt til at risikoafdække, men kan også bruges til spekulation. For eksempel vil en europæer, der køber amerikanske aktier over en amerikansk børs (bruger amerikanske dollars) stå over for en valutakursrisiko. For at risikoafdække denne risiko kunne investoren købe valutafutures for at låse den specifikke valutakurs for det fremtidige aktiesalg.

Underliggende aktiv

Globus 60x60Definition af Underliggende aktiv

(I) Er i derivater det værdipapir, som skal leveres, når en derivatkontrakt såsom en put- eller call option udnyttes.

(II) Er i aktier de ordinære aktier, som skal leveres, når en warrant/tegningsret udnyttes, eller når en konvertibel obligation eller konvertibel præferenceaktie bliver omdannet til ordinære aktier.

IE 60x60InvestEd forklarer Underliggende aktiv

Prisen på den underliggende aktiv er hovedfaktoren, der bestemmer priserne på derivater, warranter og konvertible. Derfor betyder en ændring i det underliggende aktiv en tilsvarende ændring i prisen på det derivat, som er lænket sammen. I de fleste tilfælde er det underliggende aktiv en aktie (i tilfælde af optioner) eller en råvare (i tilfælde af futures).

Råvare

Globus 60x60Definition af Råvare

Et materiale eller substans der bruges i den primære produktion eller fremstilling af en vare. Råvarer er ofte naturlige ressourcer såsom olie, jern eller træ. Før de bruges i produktionsprocessen, bliver de ofte omarbejdet for at kunne bruges til forskellige formål. Råvarer købes og sælges på råvarebørser over hele verden.

IE 60x60InvestEd forklarer Råvare

Råvarer er så vigtige for produktionsprocessen, at landets succes kan bestemmes af mængden af naturlige ressourcer, som landet har inden for dets grænse. Et land der har en stor mængde råvarer behøver ikke at importere så mange råvarer og har muligheden for at eksportere til andre lande.

Køb og salg af råvarer gennemføres som regel igennem futures på børser.

Future

Globus 60x60Definition af Future

En finansiel kontrakt der binder køberen til at købe et aktiv (eller sælgeren til at sælge et aktiv) såsom en fysisk råvare eller et finansielt instrument til en fastsat fremtidig dato og pris. Futures detaljerer kvaliteten og kvantiteten af det underliggende aktiv; de er standardiseret til at lette handlen på en futuresbørs. Nogle futures kræver måske en fysisk levering af aktivet, imens andre behandles med kontanter. Futuresmarkedet er karakteriseret ved at bruge meget høj gældsætningsgrad i forhold til aktiemarkedet.

Futures kan bruges enten til at risikodække eller spekulere på en prisbevægelse af et underliggende aktiv. En producent af korn kunne for eksempel bruge futures til at låse en bestemt pris og reducere risiko (risikodække). På den anden side kunne enhver spekulere på prisbevægelse af korn ved at gå langt eller kort ved brug af futures.

IE 60x60InvestEd forklarer Futures

Den primære forskel mellem optioner og futures er, at optioner giver indehaveren rettigheden til at købe eller sælge det underliggende aktiv indtil udløb, imens indehaveren af futuren skal udføre kravene af sin kontrakt.

Invested.dk