nyhed

Skats positivliste over ETF´er som fra 2024 skal beskattes som aktieindkomst

Skat har i slutningen af december 2023 offentliggjort en ny positivliste for de investeringsselskaber, herunder Exchange Traded Funds (ETF´er), som fra og med 2024 skal beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvis man investerer for frie midler. Såfremt et investeringsselskab (herefter benævnt fond) ikke fremgår af listen, vil man i stedet blive beskattet som kapitalindkomst ligeledes efter lagerprincippet.

Vær opmærksom på, at danske udbyttebetalende og aktiebaserede investeringsforeninger (de såkaldte IMB´er – Investeringsinstitutter med Minimumsbeskatning) i stedet beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Læs mere om skattereglerne nedenfor og hvad du skal være opmærksom, hvis du allerede har eller påtænker at investere i ETF´er eller andre fonde. Der er i denne artikel primært fokus på de indeksfonde, som passivt følger et givent aktieindeks med lave årlige omkostninger til følge, men positivlisten omfatter også i høj grad andre fonde.

Den samlede positivliste er i 2024 (læs om 2023 listen her) blevet udvidet med knap 1200 nye fonde, så den nu i alt omfatter mere end 4000 fonde. Omkring 80 af de nye fonde er egentlige passive indeksfonde i form af ETF´er. Der er således nu i alt over 660 fonde baseret på en passiv strategi med lave årlige omkostninger (indeksfonde), som man kan investere i og blive beskattet af som aktieindkomst efter lagerprincippet. På Skats positivliste findes også enkelte akkumulerende danske investeringsforeninger, men disse har fra og med 2024 alle en aktiv strategi, idet Nordnet fra i år har valgt at fjerne den sidste danske passive indeksfond, jf. nedenfor.

Selvom en hel del af ETF udbyderne på markedet i Europa såsom Blackrocks iShares, Xtrackers og Amundi/Lyxor efterhånden har søgt om at få mange fonde på listen, er det langt fra tilfældet for alle de store ETF udbydere. Således er store udbydere som Vanguard, Invesco, SPDR (State Street Global Advisers) og den lidt mindre Franklin fortsat ikke med på listen, hvilket betyder, at man, hvis man gerne vil have sit afkast beskattet som kapitalindkomst, kan investere i fonde fra disse udbydere. Nordnets egne indeksfonde bliver ligeledes beskattet som kapitalindkomst. Så ønsker man at investere i indeksfonde, som er kapitalindkomstbeskattede, er der fortsat gode muligheder for dette.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Blandt de nye fonde for 2024 er bl.a. 26 ETF´er fra udbyderen Lyxor/Amundi, 26 fra Xtrackers, 10 fra JP Morgan samt 13 specialiserede temafonde fra VanEck indenfor fx Defence, Rare metals, cirkulær økonomi, uran mv. Også i 2023 blev der tilføjet en lang række lignende specialiserede temafonde fra forskellige udbydere.

VanEck har af uvisse årsager fået fjernet 7 ETF´er, som blev påført på listen i 2022, bl.a. inden for semiconductors og et par guldmine fonde. Se nærmere om hvilke i Invested.dks egen udgave af positivlisten (under fanen Fjernet fra listen), som generelt har fokus på indeksfonde, jf. link nedenfor.

Desuden har Nordnet fra og med 2024 valgt at fjerne deres Nordnet Indeksfond Danmarks, så denne herefter beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet på samme måde som Nordnets øvrige indeksfonde, som Nordnet selv udbyder. Læs evt. mere her om dette.

Nordnet har dermed valgt en anden vej end fx Storebrand gjorde i 2022, hvor de fjernede deres indeksfonde fra listen og efterfølgende lod dem beskatte som aktieindkomst efter realisationsprincippet dog med det forbehold, at man løbende vil blive beskattet af et teknisk beregnet udbytte, som ikke bliver udbetalt. Den valgte beskatningsform kan således siges at være en form for hybrid mellem realisationsprincippet og lagerprincippet. Man kan fortsat også investere i Storebrand fondene via aktiesparekontoen. Det ændrede beskatningsprincip har primært en implikation, hvis man har anvendt virksomhedsskatteordningen til at investere i de pågældende fonde, idet det ikke længere vil være muligt.

Det hører dog fortsat til sjældenhederne, at fonde ligefrem tages af listen, men det kan altså forekomme, hvorfor man årligt bør kigge sine fonde igennem, hvis beskatningsformen er afgørende for en. Man må sige, at Skat ikke ligefrem gør processen med at kontrollere de enkelte fonde nem, idet de dels har det med ind i mellem at ajourføre positivlisten og dels ikke gør opmærksom på eventuelle fonde, som fjernes fra listen. De udelades simpelthen bare det pågældende år.

Nedenstående tabel viser i oversigtsform de forskellige udbydere samt antal ETF´er fra hhv. 2023 og 2024:

For 2024 er der netto kommet 80 nye ETF´er på positivlisten mens en enkelt fond fra Nordnet, en enkelt fra ComStage og hele 7 fra VanEck, er fjernet.

Man bør gennemgå sin eksisterende ETF portefølje, hvis beskatningsformen er afgørende
Man kan således konstatere, at man også fremover skal se sig for forinden man investerer i ETF´er for frie midler, hvis beskatningsformen er afgørende for en. Der vil således fortsat både være en lang række ETF´er, som skal beskattes som kapitalindkomst ligesom der også vil være vil være en lang række, som skal beskattes som aktieindkomst. Man kan heller ikke være sikker på, at såfremt en udbyder har ETF´er på listen, at så vil alle denne udbyders aktiebaserede ETF´er automatisk være omfattet. Dog vil det særligt for iShares, men også Lyxor og Xtrackers være gældende for langt de fleste af disses aktiebaserede ETF´er.

I forhold til frie midler anbefales det, at man gennemgår sin ETF portefølje og sikrer sig, at der fra og med 2024 er overensstemmelse mellem om man ønsker at blive beskattet som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Eftersom der er kommet en del nye ETF´er på listen, vil det betyde, at såfremt man allerede har investeret i nogle af disse, så vil man for frie midler blive beskattet anderledes i 2024 end man gjorde i 2023. Det samme skete året før.

Se nærmere på selve positivlisten
Man kan finde den komplette liste hos Skat ved at klikke her (Liste over aktiebaserede investeringsselskaber), som viser de mere end 4000 fonde på listen. Man kan også finde separate lister gældende for tidligere år. Den seneste liste for 2024 er ajourført 18. januar 2024 (Skat har det med at ændre listerne ind i mellem desværre uden at angive, hvad der præcist er ændret). Listerne kan downloades og åbnes i fx Excel, hvorefter man kan sortere fondene alfabetisk eller søge efter specifikke fondskoder (CTRL + B i Excel). Fondene vises dog på en temmelig rodet vis og hvis man bare er interesseret i de ca. 660 fonde, som er passive, har Invested.dk bearbejdet Skats positivliste for 2024 og trukket de relevante indeksfonde ud, jf. nedenstående billede. Det giver et noget bedre overblik, hvis man alene er på udgik efter egnede indeksfonde med lave årlige omkostninger. Denne liste kan downloades i fx Excel her: ETF positivliste aktieindkomst 2024 (indeholder også en oversigt over fjernede fonde og listen for 2023).

Klik her for at downloade en oversigt indeholdende de over 650 relevante ETF´er, som i 2024 beskattes som aktieindkomst efter lagerprincippet.

Brug af listen er på eget ansvar og er med forbehold for fejl. Listen er sorteret alfabetisk efter udbyder og navnet på de enkelte ETF´er. Man kan endvidere sortere listen efter geografisk hjemsted, fondskode eller efter hvornår ETF´en er kommet på listen. Hvis man gerne vil se de fonde, som er kommet på listen i 2024, kan man klikke 2024 af i cellen “Første reg.år”. Man kan endvidere på en fane i regnearket se de fonde, som er fjernet i 2024 og tidligere, fordeling af fondene på de enkelte udbydere og listen for 2023.

Hvis man har fundet en interessant ETF, som man gerne vil investere i, men forinden gerne vil sikre sig, at den beskattes som aktieindkomst, kan man søge efter fondskoden (ISIN) på den pågældende fond på positivlisten. Man kan f.eks. finde en fonds specifikke fondskode hos sin broker eller ved at downloade fondens centrale investorinformation. Herefter kan man markere fondskodenavnet og kopiere det til udklipsholderen (På PC er det fx CTRL+C). Når man så har positivlisten åben i fx Excel kan man bruge genvejen CTRL+B til at åbne Excels søgefunktion, hvorefter man kan indsætte fondskoden (CTRL+V) og trykke Find næste. Hvis man kan finde fondskoden på listen, skal man ved investering i frie midler beskattes som aktieindkomst for det pågældende år. Hvis fondskoden ikke er på listen, skal man i stedet beskattes som kapitalindkomst.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Om skattereglerne
For at en fond kan komme på positivlisten kræves det, at fondens investeringer er aktiebaserede dvs. at mindst halvdelen af porteføljen er investeret i aktier samt at udbyderen har anmodet Skat om at komme på positivlisten. Læs mere om baggrunden for reglerne her.

Såfremt en fond ikke fremgår af listen et givent år fx for 2024, vil denne i 2024 blive beskattet som kapitalindkomst, uanset om der er tale om en obligationsbaseret eller et aktiebaseret fond. Husk i den forbindelse, at almindelige udbyttebetalende, aktiebaserede danske investeringsforeninger (såkaldte IMB´er), altid vil blive beskattet som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Denne type fonde fremgår ikke af Skats positivliste, idet kun fonde som defineres som et investeringsselskab, er omfattet. Læs om de realisationsbeskattede investeringsforeninger (IMB´er) her.

Aktieindkomst beskattes fra 27% og op til 42% alt efter afkastets størrelse mens kapitalindkomst typisk beskattes fra ca. 37% til ca. 42% alt efter hvilken kommune man er bosat i, afkastets størrelse og evt. ens øvrige kapital- og personlige indkomstforhold. I forhold til investering i fonde, vil man i begge tilfælde blive beskattet efter lagerprincippet, når fondene defineres som et investeringsselskab. Det betyder, at man bliver beskattet af årets værditilvækst dvs. såvel realiseret som urealiseret nettoresultat det enkelte år. Som følge af de forskellige beskatningsniveauer er det ikke helt entydigt, hvordan det skattemæssigt er mest optimalt at investere i ETF´er. Herudover skal man være opmærksom på den skattemæssige asymmetri, som opstår hvis man et år har negativ kapitalindkomst som følge af negativt afkast fra kapitialindkomstbeskattede investeringsselskaber. Læs mere om skattesatserne og optimering af skatten her.

Du kan også læse mere generelt om beskatning af ETF´er og investeringsselskaber her, når man investerer for frie midler.

skat

Andre skattemiljøer
Investerer man via en aktiesparekonto, kan man også investere i de investeringsselskaber, som fremgår af positivlisten. Og omvendt kan man ikke investere via aktiesparekontoen i de investeringsselskaber, som ikke fremgår af listen, hvis disse skal beskattes som kapitalindkomst. De nævnte Storebrand og Skagen fonde, som i 2022 blev fjernet fra listen, kan man dog fortsat investere i, idet de stadigvæk er aktieindkomstbeskattede. Man kan ligeledes investere i udbyttebetalende, aktiebaserede danske investeringsforeninger (de såkaldte IMB´er), som beskattes efter realisationsprincippet på samme måde, som man kan investere i enkeltaktier.

Positivlisten ændrer fortsat ikke noget for beskatningen i forhold til pensionsmidler og ved investering i selskabsregi. Særreglerne vedrørende investeringsselskaber har således ingen betydning i denne forbindelse, hvorfor man er helt frit stillet i forhold til valg af fonde.

Gør man brug af virksomhedsskatteordningen kan man investere i de fonde, som defineres som investeringsselskaber, uanset om disse er på positivlisten eller ikke. Dog vil man fra og med 2022 ikke længere kunne investere i de ovenfor nævnte Storebrand og Skagen fonde, da disse fremover vil blive beskattet som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Derimod kan man godt investere i alle Nordnets indeksfonde fremover. Man kan generelt ikke investere i værdipapirer, som er realisationsbeskattede som aktieindkomst i virksomhedsordningen. Gør man det alligevel, vil Skat betragte investeringen som en hævning af ubeskattede midler i ordningen, hvorfor man vil blive beskattet af investeringen privat.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Læs meget mere om skat her og mere generelt om ETF´er her. Vi har også skrevet en specifik artikel om at finde de bedste indeksfonde i relation til de forskellige skattemiljøer, som du kan læse her.

Del denne artikel

Invested.dk