fbpx

Guides

Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse for 2019

NB! Skat har som følge af den aktuelle situation valgt at udskyde fristen for at rette i årsopgørelsen eller udfylde oplysningsskema for kalenderåret 2019 til 1. september 2020 i stedet for de almindelige frister hhv. 1. maj og 1. juli.

Det er muligt at indberette og godkende ens skatteoplysninger for 2019, når Skat den 9. marts 2020 åbner op for adgangen i Tast Selv (Under ”Log på” på www.skat.dk). En del indberettede oplysninger vil man dog allerede forinden kunne finde under menupunktet ”Skatteoplysninger” i ens elektroniske skattemappe i Tast Selv.

 

Handel via dansk finansiel institution
Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution f.eks. en bank eller værdipapirhandler eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med Skattestyrelsen (Skat), vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler til Skat. Alt efter hvilken type af værdipapirer man har foretaget sker der enten indberetning af de enkelte handler fx aktiehandler eller disse summeres fx visse finansielle kontrakter.

Klik på billedet for at forstørre det.

Skattestyrelsen har for private udviklet et beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, som i de fleste tilfælde automatisk kan opgøre ens gevinst eller tab for aktier, investeringsforeninger og investeringsselskaber såsom udenlandske fonde, herunder eksempelvis ETF´er. Systemet kan således både beregne en samlet aktieindkomst for aktier og aktiebaserede, udbyttebetalende investeringsbeviser (de såkaldte IMB´er dvs. investeringsforeninger med minimumsbeskatning), som skal indberettes i rubrik 66 på årsopgørelsen og for akkumulerende investeringsbeviser og investeringsselskaber, herunder f.eks. ETF´er, som skal beskattes som kapitalindkomst i rubrik 38. Systemet kan også udregne gevinster for f.eks. obligationsbaserede investeringsforeninger, som skal påføres i rubrik 30.

Det er frivilligt om man vil benytte systemet. Adgang til systemet foregår via ens Tast Selv adgang hos Skat, som kan tilgås når der åbnes op for årsopgørelsen, hvilket typisk sker primo marts hvert år. Hvis man anvender systemet kan det beregnede nettoresultat automatisk, efter man selv har godkendt beregningerne, blive tilføjet til ens årsopgørelse både det som ens bank har indberettet, og det man eventuelt manuelt har ført ind. Man skal dog være opmærksom på, at man selv er ansvarlig for at alt er korrekt i sidste ende, hvorfor man selv bør kontrollere, om indberetningerne er korrekte. Skattestyrelsen har desuden konstateret visse fejl i systemet (f.eks. ved aktiesplits), og er heller ikke altid i besiddelse af alle nødvendige oplysninger til at kunne beregne ens nettoresultat korrekt. Har man aktier erhvervet før 2010, vil købsdato og købskurs heller ikke være registreret i systemet. Disse må man i stedet manuelt finde frem og indtaste.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Finansielle kontrakter bliver indberettet og behandlet særskilt, og kan findes under ens samlede skatteoplysninger i den elektroniske skattemappe. Bl.a. certifikater og CFD handel mv. defineres som finansielle kontrakter, hvilket medfører visse begrænsninger for at trække tab fra. Finansielle kontrakter beskattes særskilt som kapitalindkomst efter lagerprincippet og man er selv ansvarlig for at beregne et samlet nettoresultat, og sikre at det påføres de korrekte steder på årsopgørelsen. Et positivt nettoresultat fra finansielle kontrakter skal påføres på årsopgørelsens rubrik 346 mens tab som udgangspunkt skal påføres i rubrik 85-88 medmindre man har gevinster på finansielle kontrakter fra tidligere år, som man kan bruge til at fratrække tabet i. Man kan læse mere om beskatning af finansielle kontrakter og hvordan f.eks. tab skal behandles her.

 

Klik på billedet for at forstørre det.

Handel via udenlandsk finansiel institution
Ved handel igennem udenlandske finansielle institutioner, som ikke har indgået aftale med Skattestyrelsen om indberetning, har man pligt til selv at indberette sin handel/handler til Skat. Det foregår ved at man i tilknytning til årsopgørelsen skal udfylde et oplysningsskema (blev tidligere af Skat benævnt som udvidet selvangivelse), hvilket ligeledes betyder, at ens frist for udfyldelse af årsopgørelsen bliver 1. juli i stedet for 1. maj.

Man behøver fra og med 2018 ikke længere indsende erklæringer om udenlandske konti og depoter, idet Skat nu typisk helt automatisk får besked om disse fra de udenlandske myndigheder. Det er en følge af gennemførelsen af OECDs globale standard for indberetning og udveksling af konto- og depotoplysninger, som har virkning tilbage til 2016.

Er det første gang man skal indberette udenlandsk indkomst og formue skal man, når man er logget på TastSelv systemet, vælge Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. I bunden under Udenlandsk indkomst skal man svare Ja til, at man har udenlandsk indkomst, og trykke Fortsæt hvorefter man får adgang til oplyse om sin udenlandske indkomst i det Skat kalder oplysningsskemaet.

Man kan læse mere om oplysning af udlandsforhold hos Skattestyrelsen på dette link. Desuden kan man i selve oplysningsskemaet, hvor eksempler er indsat ovenfor, klikke på spørgsmålstegnet foran de enkelte rubrikker for at få yderligere information.

Man skal til indberetningen som hovedregel anvende de rubrikker, som fremgår af oplysningsskemaet i stedet for de ovenfor nævnte rubrikker, se mere nedenfor. Man skal indberette sin handel for det land, hvor ens broker er hjemmehørende i form af samlede nettoresultater for de forskellige produkttyper såsom finansielle kontrakter (certifikater ol.), aktier og investeringsbeviser mv. Man skal derfor sørge for at opdele sit investeringsafkast i bl.a. aktieindkomst og kapitalindkomst, hvis man har handlet produkter som beskattes forskelligt. Har man konti i flere lande, skal disse indberettes hver for sig.

Man skal endvidere huske at gemme dokumentation for al sin handel samt sit beregningsgrundlag. Mange handelsplatforme er i stand til at levere rapporter, der viser et samlet nettoresultat, som man kan tage udgangspunkt i både i forhold til beregninger og dokumentationen.

 

Kapitalindkomst og kontoindestående i udlandet
Positiv kapitalindkomst hidrørende fra investeringsforeninger/selskaber og finansielle kontrakter skal indberettes i rubrik 434. Har man oparbejdet et fradragsberettiget tab skal det angives med minus. Kontoindestående hos en broker skal ultimo året indberettes i rubrik 492.

 

Klik på billedet for at forstørre det.

Aktier og investeringsbeviser i udlandet
Har man børsnoterede danske aktier eller investeringsbeviser i udenlandsk depot, skal eventuelt udbytte oplyses under aktier eller kapitalindkomst på den danske del af oplysningsskemaet. Eksempelvis skal udbytte fra danske børsnoterede aktier, hvor der er tilbageholdt udbytteskat anføres i rubrik 62.

Har man udenlandske aktier eller investeringsbeviser i udenlandsk depot, skal man oplyse udbytte i de relevante rubrikker i Udenlandske aktier og investeringsbeviser, jf. de forskellige rubrikker i billedet for det land, hvor brokeren er hjemmehørende.

Gevinst og tab på børsnoterede udenlandske aktier, skal oplyses i rubrik 454.

Den samlede formueværdi for aktier mv. ultimo året for det land, hvor brokeren er hjemmehørende, skal oplyses i rubrik 490 (Kursværdi af aktier i udenlandsk depot og investeringsforeningsbeviser i udlandet).

 

Udenlandsk valuta
Man har pligt til at angive sit nettoresultat i danske kroner, så har man en konto i udenlandsk valuta skal man selv sørge for at omregne resultatet til danske kroner. Klikker man på lommeregneren (se billederne ovenfor) kan man få hjælp af Skat til at omregne et resultat i udenlandsk valuta til danske kroner. Skat anvender i dette tilfælde en af Nationalbanken gennemsnitlig fastsat kurs for året. De gennemsnitlige kurser kan ses her.

Tidligere har Skats udgangspunkt typisk været, at man skulle omregne de enkelte transaktioner til danske kroner, hvilket det lader til fortsat også er muligt, men har man gennemført mange transaktioner/handler vil det klart være lettere at anvende en gennemsnitlig valutakurs.

 

Pas på tidsfristerne i forhold til tab fra udenlandske brokere
Såfremt man anvender en udenlandsk baseret broker, som ikke indberetter på ens vegne, skal man passe på tidsfristerne i forhold til at få sin værdipapirhandel indberettet til Skat i tide.

Indberetter man ikke et eventuelt tab indenfor tidsfristen, vil man miste retten til at kunne fratrække fremtidige gevinster i tabet. Man skal ligeledes huske at indberette de enkelte køb af urealiserede aktier og investeringsbeviser for ikke at miste retten til at kunne modregne eventuelle tab i fremtidige gevinster. Skat kræver således, at man senest 1. juli året efter man har købt f.eks. aktier, indberetter købet eventuelt i ovennævnte indberetningssystem. Skat giver ingen mulighed for dispensation, hvis man glemmer dette. Aktier og andet købt i 2019 har man således frist til frem til 1. juli 2020.

I forhold til finansielle kontrakter gælder som udgangspunkt den generelle frist for godkendelse af selvangivelsen dvs. senest den 1. maj i det følgende kalenderår. Har man en udvidet selvangivelse/oplysningsskema, herunder hvis man anvender en udenlandsk broker, er fristen den 1. juli i det følgende kalenderår.

For at tab ikke skal gå tabt, er man nødt til at overholde de nævnte frister. I forhold til tab er man endvidere nødt til at sondre mellem finansielle kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks samt øvrige produkter, idet man har større tabsfradragsmuligheder for kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks.

Glem ikke at indberette gevinster fra udenlandske brokere
Har man haft en samlet gevinst, som man ikke oplyser til Skat, risikerer man at ifalde strafansvar typisk i form af idømmelse af bøde og i grovere tilfælde endvidere fængsel. Skat har som nævnt ovenfor indgået samarbejde med mange udenlandske skattemyndigheder, hvorved Skat automatisk får oplysninger fra bl.a. udenlandske brokere fx om kontoindestående og andre oplysninger om værdipapirhandel. Oplysningerne vil fremgå under menupunktet Skatteoplysninger i Tast Selv vedr. udenlandske forhold.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse for 2019
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2019-2020


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

image_pdfimage_print
Del denne artikel

Invested.dk