Guides

Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse

Handler man sine værdipapirer og finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution f.eks. en bank eller værdipapirhandler eller en tilsvarende udenlandsk finansiel institution, som har indgået indberetningsaftale med Skattestyrelsen, vil der ske automatisk indberetning af foretagne handler til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har for private udviklet et Tast selv beregningssystem, ”Aktier og Investeringsbeviser”, som i de fleste tilfælde automatisk kan opgøre ens gevinst eller tab for aktier, investeringsforeninger og udenlandske fonde såsom ETF´er. Systemet kan således både beregne en samlet aktieindkomst for aktier og investeringsbeviser, som skal indberettes i rubrik 66 på selvangivelsen og for investeringsbeviser, herunder f.eks. ETF´er, som skal beskattes som kapitalindkomst i rubrik 38.

Det er frivilligt om man vil benytte systemet. Agang til systemet foregår via ens elektroniske skattemappe hos Skattestyrelsen. Hvis man anvender systemet kan det beregnede nettoresultat automatisk, efter man selv har godkendt beregningerne, blive tilføjet til ens årsopgørelse både det som ens bank har indberettet, og det man eventuelt manuelt har ført ind. Man skal dog være opmærksom på, at man selv er ansvarlig for at alt er korrekt i sidste ende, hvorfor man selv bør kontrollere, om indberetningerne er korrekte. Skattestyrelsen har desuden konstateret visse fejl i systemet (f.eks. ved aktiesplits), og er heller ikke altid i besiddelse af alle nødvendige oplysninger til at kunne beregne ens nettoresultat korrekt.

Finansielle kontrakter bliver indberettet og behandlet særskilt, og kan findes under ens samlede skatteoplysninger i den elektroniske skattemappe. Bl.a. certifikater og CFD handel mv. defineres som finansielle kontrakter, hvilket bl.a. medfører visse begrænsninger for at trække tab fra. Finansielle kontrakter beskattes særskilt som kapitalindkomst efter lagerprincippet og man er selv ansvarlig for at beregne et samlet nettoresultat, og sikre at det påføres de korrekte steder på selvangivelsen. Et positivt nettoresultat fra finansielle kontrakter skal påføres på selvangivelsens rubrik 346 mens tab som udgangspunkt skal påføres i rubrik 85-87, jf. nærmere nedenfor.

Ved handel hos udenlandske finansielle institutioner har man pligt til selv at indberette til Skattestyrelsen i form af et samlet nettoresultat for hhv. finansielle kontrakter (herunder certifikater og andet) og aktier/investeringsbeviser. Man skal derfor sørge for at opdele sit investeringsafkast i hhv. aktieindkomst og kapitalindkomst, hvis man har handlet produkter som beskattes forskelligt. Fsva. aktier og investeringsbeviser kan man eventuelt anvende ovennævnte beregningssystem, hvis omfanget af foretagne handler er begrænset, da det ellers kan blive en noget omstændelig affære. Man skal endvidere huske at gemme dokumentation for al sin handel samt beregningsgrundlag. Mange brokere er i stand til at levere udmærkede rapporter, som viser et samlet nettoresultat. Man har pligt til at angive sit nettoresultat i danske kroner, så har man en konto i udenlandsk valuta skal man selv omregne resultatet til danske kroner, hvis ikke brokeren allerede har gjort dette for en. Har man haft en samlet gevinst, som man ikke oplyser til Skattestyrelsen, risikerer man at ifalde strafansvar typisk i form af idømmelse af bøde og i grovere tilfælde endvidere fængsel.

Indberetter man ikke et eventuelt tab i tide, vil man miste retten til at kunne fratrække fremtidige gevinster i tabet. Man skal ligeledes huske at indberette de enkelte køb af urealiserede aktier og investeringsbeviser for ikke at miste retten til at kunne modregne eventuelle tab i fremtidige gevinster. Skattestyrelsen kræver således, at man senest 1. juli året efter man har købt f.eks aktier, indberetter købet eventuelt i ovennævnte indberetningssystem. Skattestyrelsen giver ingen mulighed for dispensation, hvis man glemmer dette.

I forhold til finansielle kontrakter gælder som udgangspunkt den generelle frist for godkendelse af selvangivelsen dvs. senest den 1. maj i det følgende kalenderår. Har man en udvidet selvangivelse, er fristen den 1. juli i det følgende kalenderår. For at tab ikke skal gå tabt, er man nødt til at overholde de nævnte frister. I forhold til tab er man endvidere nødt til at sondre mellem finansielle kontrakter baseret på aktier eller aktieindeks samt øvrige produkter, idet man har bedre mulighed for fratrække tab for kontrakter baseret på enkeltaktier eller aktieindeks.

Udfyldelse af erklæringer til Skattestyrelsen ved udenlandske konti og depoter
Man skal senest i forbindelse med fristudløbet for udfyldelsen af selvangivelsen huske, at man ligeledes skal indsende en såkaldt Erklæring K til SKAT, hvis man har eller opretter en udenlandsk baseret konto hos en finansiel institution, som ikke har aftale om indberetning af denne med SKAT. En Erklæring K er en erklæring man har pligt til at give til SKAT, hvis man har eller opretter en konto i udlandet, herunder hvis man har en handelskonto hos en udenlandsk baseret broker. Man skal afgive en erklæring for hver enkelt konto man besidder. Desuden skal man årligt afgive oplysninger om f.eks. kontoindeståendet ultimo året, tilskrevne renter mv.

Man skal endvidere udfylde en Erklæring V, hvis man i udlandet f.eks. får opbevaret børsnoterede værdipapirer hos en broker, som ikke selv indberetter dette til SKAT.

Saxo Bank tilbyder handelsplatforme til private Prøv den her

Visse pengeinstitutter kræver, at man fremviser en af SKAT godkendt erklæring, når man overfører penge til en udenlandsk konto. Udfylder man ikke en de respektive erklæringer kan man risikere, at SKAT kræver ens konto/depot afviklet. Og efterkommer man ikke erklæringspligten, kan SKAT endvidere pålægge en daglige bøder.

Både privatpersoner og juridiske personer skal erklære sig. Man kan hos SKAT læse mere i denne vejledning om de to erklæringer. Af vejledningen fremgår også hvordan og hvilke oplysninger, man årligt skal indsende til SKAT.

Oplysningerne kan fx indsendes elektronisk til SKAT ved at logge på sin personlige skattemappe via TastSelv på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til Skattestyrelsen > Indsend/indberet til os (fx blanket) > Udland > Formue i udlandet > Blanket 49.021 - Konto i udlandet. Link til erklæringsblanketterne fremkommer herved og blanketten kan vedhæftes sammen med relevant information om indestående, renter osv. Det fremgår af Skattestyrelsens vejledning, at blanketten og de årlige oplysninger senest skal indsendes i forbindelse med din selvangivelsesfrist.

Erklæring K blanketten for privatpersoner kan downloades her. Den udfyldte blanket kan man indsende elektronisk til Skattestyrelsen, som anført ovenfor. Når Skattestyrelsen har registreret erklæringen modtager man den retur, så den kan bruges som bevis for, at ens konto er erklæret overfor Skattestyrelsen f.eks. hvis ens pengeinstitut i forbindelse med en bankoverførsel beder om dette. Lukker man sin udenlandske konto, skal man også oplyse Skattestyrelsen om dette. Husk i den forbindelse at sørge for at gemme behørig dokumentation for engagementet hos den udenlandske handelsplatform.

Man skal være opmærksom på, at man ved underskrift af erklæringen giver Skattestyrelsen fuldmagt til at få indblik i ens konto hos den udenlandske institution, således at Skattestyrelsen bl.a. kan kræve information om ens indestående og renter, kontobevægelser mv.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for udenlandske fonde, herunder ETF
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for certifikater/Exchange Traded Notes
>>> Optimering af skat af afkast fra investering
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2018-2019


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2018.

Disclaimer:
Oplysningerne i denne guide er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatteekspert eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT).

Del denne artikel

Invested.dk