Guides

Skatteregler for aktier

Aktier er ejerandele i aktieselskaber og i forhold til den typiske investor tænkes ofte på børsnoterede aktier, dvs. aktier som er optaget til handel på en officiel børs. Eller rettere, som det officielt hedder, aktier optaget til handel på en reguleret markedsplads. Aktier kan dog også være unoterede og en vis del af disse kan handles på en eller anden form for ureguleret markedsplads.

Beskatning af private (frie midler)
Gevinst på børsnoterede aktier (dvs. som er optaget til handel på en reguleret markedsplads) – danske som udenlandske – samt udbytte fra disse skal medregnes i aktieindkomsten. Man beskattes som udgangspunkt efter realisationsprincippet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Gevinster og udbytter fra investeringsbeviser, der beskattes som aktieindkomst i form af aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger (som skatteteknisk benævnes investeringsinstitutter med minimumsbeskatning – IMB´er) behandles i de fleste tilfælde skattemæssigt på samme måde som aktier.

Siden 2020 er investeringsbeviser udstedt af visse investeringsselskaber, herunder en række udenlandske fonde f.eks. ETF´er, såfremt disse er aktiebaserede og opført på Skats positivliste, blevet beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man både skal beskattes af årets realiserede og af årets urealiserede kursgevinster og evt. udbytte.

Man skal således for året beregne et samlet nettoresultat af ovenstående type værdipapirer, som så skal lægges sammen med nettoresultatet for realiserede aktier og IMB´er. Sammenlagt med evt. aktieindkomst fra unoterede aktier og alle udbytter har man således den samlede skattepligtige aktieindkomst.

Såfremt et investeringsselskab ikke er aktiebaseret eller ikke er opført på Skats positivliste, vil man i stedet blive beskattet som kapitalindkomst af det samlede nettoresultat. Se nærmere om disse investeringsselskaber i vores artikel om skat af investeringsselskaber her.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Tab kan modregnes i gevinst eller udbytte fra andre børsnoterede aktier, aktiebaserede minimumsbeskattede investeringsforeninger (IMB´er) samt de investeringsselskaber (udenlandske fonde og ETF´er), der beskattes som aktieindkomst.

Hvis man er gift, vil et uudnyttet tab automatisk blive overført til ens ægtefælle. Tab herudover på børsnoterede aktier og IMB´er kan modregnes i kommende års gevinster og udbytte fra børsnoterede aktier mv., og registreres af Skat på en særlig tabssaldo for aktieindkomst, som i givet fald kan ses på årsopgørelsen. Selve tabssaldoen for aktieindkomst reguleres automatisk, hvis man i kommende år får positiv aktieindkomst. Tab på ETF´er, der beskattes som aktieindkomst, modregnes automatisk i slutskatten.

Handel via dansk finansiel institution
Handler man sine værdipapirer i en dansk finansiel institution f.eks. en bank eller en broker, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette alle køb og salg til Skat. Skats Tast Selv beregningssystem, ”Aktier og investeringsbeviser”, vil ofte kunne udregne et forslag til et samlet nettoresultat, som skal påføres årsopgørelsen. Vær dog opmærksom på, om der har været foretaget f.eks. aktiesplits og andet, som beregningssystemet ikke altid kan håndtere. Man har altid selv pligt til at kontrollere, om oplysningerne er korrekte og om en eventuel beregning af nettoresultatet i rubrik 66 er korrekt, inden man godkender sin årsopgørelse. Se mere om dette under Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse.

Handel via udenlandsk finansiel institution
Har man handlet aktier via en udenlandsk finansiel institution, vil udgangspunktet være, at der ikke er sket indberetning af ens handler til Skat (medmindre institutionen har indgået særskilt aftale med Skat om indberetning, som f.eks. svenske Nordnet har). Desuden vil man skulle udfylde et oplysningsskema i tilknytning til årsopgørelsen (udvidet selvangivelse). Se mere om dette under Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af årsopgørelse.

Typisk vil den udenlandske institution have udarbejdet en oversigt, som man kan tage udgangspunkt i, hvis man mener den er opgjort korrekt, herunder at der ikke er sket sammenblanding af investeringsprodukter, som skattemæssigt behandles forskelligt. Det må tilrådes at gemme dokumentation for beregningerne.

Har man oparbejdet et tab kan dette kun trækkes fra, hvis Skat i tide har fået oplysning om købet, hvilket senest skal ske den 1. juli året efter købet har fundet sted. Læs mere hos Skat om behandling af tab her. Får man ikke registreret sit køb i tide, mister man derfor retten til at kunne trække et eventuelt tab fra i fremtiden. Derfor er det også vigtigt, at man husker at informere Skat om eventuelle urealiserede beholdninger af f.eks. aktier i det år man har købt dem.

Opgørelse af gevinst og tab på aktier
Man opgør gevinst og tab for de enkelte handler ved at fratrække salgssummen minus handelsomkostninger med købssummen plus handelsomkostninger. Handler man i udenlandsk valuta skal resultatet omregnes til danske kroner. Ofte vil en aktuel valutakurs fremgå af f.eks. handelsnotaen eller andet, og ellers kan man hos Nationalbanken finde daglige, officielle valutakurser her, som man kan anvende. Såfremt handlen af den finansielle institution er indberettet til Skat, vil der automatisk være sket en omregning til DKK.

Har man handlet aktier i samme selskab over flere omgange, skal anskaffelsessummen for aktierne normalt opgøres efter gennemsnitsmetoden (gennemsnitlig anskaffelseskurs – GAK). Det betyder, at den samlede anskaffelsessum for alle aktier divideres med antallet af aktier i hvert enkelt selskab. Tager man udgangspunkt i Skats beregningssystem, vil der være taget højde for dette. Det kan bl.a. være en fordel i forhold til beregningen, hvis man f.eks. har købt aktier i samme selskab, som ligger i forskellige værdipapirdepoter hos forskellige banker. Skatten skal nemlig beregnes på tværs af eventuelle depoter.

Aktier, som man ejede den 31. december 2005, skal opgøres særskilt efter FIFO princippet – først ind, først ud.

Udbytte fra aktier (og investeringsbeviser)
Udbytte fra aktier beskattes som aktieindkomst. Når man modtager udbytte fra danske børsnoterede aktier og investeringsbeviser, tilbageholdes 27% i udbytteskat automatisk. Når et udenlandsk selskab udbetaler udbytte, tilbageholdes ofte en kildeskat til det land, hvor det pågældende selskab hører hjemme alt efter hvad der er bestemt i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst for landet. For eksempelvis svenske selskaber beløber denne skat sig normalt til 15%, idet Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftale med Sverige. I sådanne tilfælde vil den udbytteskat, som er betalt til dette land, normalt automatisk på årsopgørelsen blive modregnet i den danske skat.

Udbytte fra aktiebaserede minimumsbeskattede investeringsforeninger (IMB´er) samt de investeringsselskaber (udenlandske fonde og ETF´er), der beskattes som aktieindkomst, beskattes på tilsvarende vis som aktier.

Udbytter skal angives på årsopgørelsens rubrik 62, 63, 65 og 68 alt efter valuta og art. Skattestyrelsen har i de fleste tilfælde de nødvendige oplysninger om udbytte, men i visse tilfælde kan udenlandsk udbytte og tilbageholdt skat give anledning til mangelfulde oplysninger. Hvis man får tilbageholdt mere end f.eks. 15% (eller hvad der måtte fremgå af dobbeltbeskatningsaftalen med det pågældende land), skal man selv hos det pågældende land søge refusion for tilbageholdt udbytte udover dette. Eksempelvis tilbageholder Norge 25%, og man skal derfor selv tilbagesøge de 10% hos de norske skattemyndigheder. Har man flere udenlandske aktier kan dette godt være omstændeligt og tage en del tid. Ofte kan man afvente årets generalforsamlinger og samle de forskellige refusioner sammen og sende afsted på en gang til de forskellige lande.

Unoterede aktier – aktier som ikke er optaget til handel på en reguleret markedsplads
Gevinst og tab ved salg af aktier, der ikke er børsnoterede, beskattes som aktieindkomst og påføres rubrik 67 på årsopgørelsen. Gevinst og tab på aktier optaget til handel på en ikke reguleret markedsplads såsom Nasdaq First North betragtes i skattemæssig henseende som unoterede aktier.

Man skal være opmærksom på, at selvom ens bank indberetter de handler man har foretaget i unoterede aktier fra uregulerede markedspladser, så kan Skat ikke beregne et forslag til nettoresultat for disse i Skats beregningssystem, som er tilfældet, hvis der er tale om børsnoterede aktier. Man er derfor nødt til selv at gøre dette og indberette nettoresultater i rubrik 67. Man kan dog finde de indberettede oplysninger om selve handlerne, når man er logget på Tast Selv systemet hos Skat under fanen Skatteoplysninger.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Tab på unoterede aktier kan trækkes fra i anden aktieindkomst, herunder også hos en eventuel ægtefælle. Af eventuel negativ aktieindkomst fra unoterede aktier, som ikke er fratrukket i anden aktieindkomst, beregnes en ”negativ skat”, der kan modregnes i den skat, der betales af anden skattepligtig indkomst (i slutskatten). Det er en betingelse for fradrag i anden skattepligtig indkomst, at de omhandlede aktier ikke i ejertiden har været børsnoterede. Se nærmere om unoterede aktier og konkursaktier hos Skat under ”Når du køber og sælger aktier og andre værdipapirer”.

Særlige overgangsregler for visse skattefrie aktier
Gevinst af børsnoterede aktier og investeringsbeviser, man har købt senest pr. 31. december 2005, og som er omfattet af den særlige skattefri ”100.000 kr.”-overgangsordning, kan realiseres skattefrit efter mindst 3 års ejertid. Grænsen går ved en samlet beholdning ultimo 2005 på 136.600 kr. for enlige mens grænsen for samlevende ægtefæller er 273.100 kr. Tab på disse aktier er hverken fradrags- eller modregningsberettigede.

Ejer man aktier fra dengang, vil disse således være skattefrie lige indtil den dag man måtte vælge at realisere aktierne eller fx give dem videre i arv. Løbende udbytter fra aktierne betaler man dog aktieindkomst af. Læs mere om overgangsreglerne her.

Aktier og beviser udstedt af investeringsselskaber
Siden 2020 er gevinst og tab på visse aktier og investeringsbeviser udstedt af investeringsselskaber, herunder en række udenlandske fonde fx ETF´er såfremt disse er aktiebaserede og opført på Skats positivliste, blevet beskattet som aktieindkomst efter lagerprincippet, hvilket betyder, at man både skal beskattes af årets realiserede og af årets urealiserede kursgevinster og tab. Nettoresultatet skal påføres på årsopgørelsens rubrik 345. Såfremt et investeringsselskab ikke er opført på Skat positivliste, vil man i stedet blive beskattet som kapitalindkomst ligeledes efter lagerprincippet af det samlede nettoresultat, som i stedet skal angives i rubrik 38. Se nærmere om disse investeringsselskaber i vores artikel om skat af investeringsselskaber her.

Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet). Der sker altså en beskatning af såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab. Udbytter beskattes særskilt.

Nettotab på investeringsselskaber, som er opført på Skats positivliste, kan som nævnt trækkes fra i anden aktieindkomst, herunder også hos en eventuel ægtefælle. Af eventuel negativ aktieindkomst fra disse investeringsselskaber, som ikke kan fratrækkes i anden aktieindkomst, beregnes en ”negativ skat”, der kan modregnes i den skat, der betales af anden skattepligtig indkomst (i slutskatten).

Beskatning i selskabsform
Gevinster og tab hidrørende fra aktier indgår i selskabsindkomsten og beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet.

Et tab kan trækkes fra direkte i selskabsindkomsten. Beskatning af udbytte indgår ligeledes i selskabsindkomsten.

Der gælder herudover særlige regler for bl.a. såkaldte porteføljeaktier, hvor selskabet ejer mere end 10% af det enkelte selskab.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Årsopgørelse for investorer 2023
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2023-2024


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført primo 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Del denne artikel

Invested.dk