nyhed

Sådan udnytter du tab på aktiemarkedet i 2022

Er du blandt de mange, som har tabt penge på aktiemarkedet i år, og har du handlet for frie midler? Så læs med nedenfor og se, om du allerede i år har mulighed for at spare lidt i skat som plaster på såret.

Det har indtil videre været et rædselsfuldt investeringsår i 2022. Energikrise, krig i Europa, højere renter og stigende inflation som samlet set resulterer i stigende usikkerhed har i den grad sat sig i aktiekurserne.

Gennemsnitligt er verdensindekset (MSCI World) ved udgangen af 3. kvartal i år faldet ca. 25% i USD (målt i DKK dog kun ca. 13% på grund af den stigende dollar). Også det brede amerikanske S&P500 indeks er i perioden faldet ca. 24% (ca. 12% i DKK). Har man haft mange danske aktier i sin portefølje har man været ekstra ramt med hele ca. 27% i tab på C25 indekset frem til 30-9, og sådan kan man blive ved på stort set alle aktiemarkeder i verden i år.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog


Tab i denne størrelsesorden er naturligvis ærgerlige og irriterende men desværre ikke helt uundgåelige i visse perioder. Er man langsigtet investor betyder det ikke det store, når markedet enkelte år falder. Over årene stiger aktiemarkedet typisk 7-9% i gennemsnit, så har man en passende tidshorisont vil tab opstået i de enkelte år alt andet lige blive absorberet i kommende års positive afkast. Det kræver dog, at man forbliver eksponeret i aktiemarkedet en vis tid.

Tabene medfører, at man som udgangspunkt skal betale mindre i skat, men alt efter hvordan man har investeret sine frie midler er det ikke sikkert, at det sker automatisk for den enkelte. Det er særligt i forhold til aktieindkomsten, at man i visse tilfælde har mulighed for at justere og minimere skatten, hvilket i givet fald skal ske inden årets udgang.

Enkeltaktier og aktiebaserede udbyttebetalende investeringsforeninger

Mange aktier og udbyttebetalende investeringsforeninger og fonde har i år udloddet store udbytter som følge af gode investeringsresultater opnået i 2021. De store udbytter vil således i sig selv bevirke, at man skal betale en del i aktieindkomst uanset at man eventuelt i løbet af 2022 har haft store urealiserede kurstab på sin aktiebeholdning. Allerede ved udbetalingen har man typisk fået tilbageholdt op til 27% i udbytteskat alt efter om der er tale om danske eller udenlandske værdipapirer. Denne skat vil man dog kunne få tilbage, hvis man inden årets udgang realiserer urealiserede tab på aktier eller de såkaldte aktiebaserede IMB’er, som kan rummes i udbytterne. IMB´er er skattemæssigt set investeringsinstitutter med minimumsbeskatning dvs. investeringsforeninger, som udlodder udbytte og er underlagt regler om minimumsbeskatning og udlodning. Det kan naturligvis også tænkes, at man tidligere på året allerede har solgt aktier eller aktiebaserede IMB´er med gevinst eller tab. Hvis der er tale om tab, vil dette automatisk blive modregnet i den betalte udbytteskat. Er der tale om gevinst, har man også mulighed for at minimere skattebetalingen af denne.

Har man haft sine aktier i længere tid fx over årrække, vil man dog ikke nødvendigvis have et urealiseret tab på den enkelte position siden anskaffelsen. Men har man været uheldig med enkeltaktier eller aktiebaserede IMB´er, vil man skattemæssigt set med fordel kunne realisere alle eller en del af tabene, så man kan modregne disse i eksempelvis allerede udbetalte udbytter eller andre gevinster, som beskattes som aktieindkomst. Det giver særlig god mening at nedbringe aktieindkomst, hvis man har haft udbytter og anden positiv aktieindkomst over bundgrænsen, som i 2022 udgør 57.200 kr. (dobbelt op for ægtefæller), idet man beskattes med 42% af den aktieindkomst som ligger over bundgrænsen. Nedbringer man aktieindkomsten til under bundgrænsen er den sparede skattesats 27%.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Har man rigeligt med tab på aktiepositioner, som man alligevel overvejer at afhænde, kan man således sagtens nedbringe aktieindkomsten helt ned til 0 eller derunder. Hvis man realiserer et samlet negativt nettoresultat fra børsnoterede aktier og aktiebaserede IMB´er, som bevirker en samlet negativ aktieindkomst, vil man dog kun kunne fratrække dette i kommende års positive aktieindkomst fra tilsvarende typer værdipapirer. Det er endvidere en betingelse for senere hen at kunne udnytte tabet, at Skat oplyses om de enkelte køb i rette tid, dvs. senest 1. juli året efter skatteåret. Det sker typisk automatisk når man handler igennem en dansk finansiel udbyder. Man vil, når man logger på hos skat.dk, i sin personlige skattemappe kunne finde alle de indberettede køb og salg, hvilket typisk sker i starten af året efter skatteåret.

Ønsker man på længere sigt at være investeret i de aktier, som man har solgt for at kunne udnytte tabsfradraget, kan man eventuelt vælge at genkøbe aktierne kort efter salget. Skattestyrelsens kriterium i forhold til at man kan få fradrag for tabet er, at man skal have løbet en risiko i forbindelse med salg og genkøb. Hvor lang tid der således skal gå, afhænger bl.a. af likviditeten i de pågældende aktier. Det er muligt at det kan være inden for samme dag fx med nogle timers mellemrum, men lader man der gå en dags tid, vil der formentlig ikke være problemer. Man skal i den forbindelse også være opmærksom på de transaktionsomkostninger, der opstår såsom kurtage, mulige depotgebyrer, spreadomkostninger samt risikoen for, at aktien kan nå at stige, inden man får genkøbt.

Har man en ægtefælle, som man er samlevende med, skal man ligeledes indtænke dennes eventuelle aktieindkomst og bundfradrag, idet man sambeskattes i forhold til aktieindkomsten.

Visse aktiebaserede investeringsselskaber såsom ETF´er beskattes også som aktieindkomst

Hvis man investerer i aktiebaserede investeringsselskaber fx ETF´er, som er optaget på Skats positivliste, bliver man lagerbeskattet af nettoresultatet fra disse som aktieindkomst. Lagerbeskatningen medfører, at man skal beskattes af årets samlede værditilvækst af investeringsselskaber, dvs. af både det realiserede og det urealiserede nettoresultat udover eventuelle udbytter. Nettoresultatet tæller derfor med i den samlede aktieindkomst. Har man et negativt nettoresultat fra denne type investeringsselskaber vil det automatisk blive modregnet i anden aktieindkomst, herunder også i udbetalte udbytter. I så fald vil man automatisk få den tilbageholdte udbytteskat på typisk 27% retur, når ens samlede skat for 2022 opgøres i løbet af foråret 2023. I dette tilfælde behøver man således ikke foretage sig noget.

Har man et samlet negativt nettoresultat fra de lagerbeskattede aktiebaserede investeringsselskaber, bliver man automatisk modregnet en skattemæssig værdi af tabet i ens slutskat i løbet af foråret 2023. Dette er i modsætning til et negativt nettoresultat opnået fra børsnoterede enkeltaktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsforeninger (IMB´er), som man alene vil kunne fratrække i kommende års tilsvarende gevinster i aktieindkomsten.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Kapitalindkomst

I forhold til kapitalindkomst er det yderst begrænset hvad man kan gøre for at justere på skattebetalingen henimod slutningen af året, idet man stort set altid lagerbeskattes af afkast fra værdipapirer, som beskattes som kapitalindkomst.

Har man investeret i akkumulerende investeringsforeninger eller investeringsselskaber, som ikke er optaget på Skats positivliste i 2022, beskattes man af afkastet som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Det gælder uanset om det enkelte investeringsselskab er aktiebaseret eller ej. Tilsvarende beskattes man som kapitalindkomst af afkast og i visse tilfælde også af kursgevinster fra obligationer (som er købt efter 27. januar 2010) og udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger (obligationsbaserede IMB´er). Denne type værdipapirer beskattes efter realisationsprincippet.

Man beskattes også af afkast fra finansielle kontrakter fx CFD´er eller certifikater som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Har man et samlet tab på finansielle kontrakter, eksisterer der visse begrænsninger i forhold til at kunne modregne tabet. Læs mere om disse her.

Med til kapitalindkomst tæller desuden renter, herunder eksempelvis renter fra realkredit- og banklån.

Har man samlet set en negativ nettokapitalindkomst på over 50.000 kr. (dobbelt op for samlevende ægtefæller), begrænses skatteværdien til ca. 25% svarende til et ligningsmæssigt fradrag. Beløb op til grænsen har en fradragsværdi på ca. 33% alt efter bopælskommune mv.

Der er således asymmetri i beskatningen, idet man af positivt nettokapitalindkomst betaler enten ca. 37% eller 42%, hvis man i 2022 er over topskatteniveauet på 552.500 kr. plus bundfradraget på 47.400 kr. (dobbelt op for samlevende ægtefæller). Er man gift og samlevende med sin ægtefælle beskattes positiv nettokapitalindkomst hos den ægtefælle, som har den højeste indkomst.

Over årene kan asymmetrien således medføre en vis skattemæssig ulempe, som man ikke kan gøre så meget ved, hvis man over længere tid investerer i kapitalindkomstbeskattede værdipapirer.

Har man i løbet af året oparbejdet et negativ resultat, som beskattes som kapitalindkomst, kan man altså ikke umiddelbart ændre på dette fx ved at realisere positioner med gevinst, idet disse allerede medregnes i det samlede resultat.  Man får dog automatisk fradrag for tabene i slutskatten i løbet af foråret 2023 med de fradragsværdier, der er anført ovenfor. Har man eksisterede positioner i obligationsbaserede IMB´eller obligationer købt efter 27. januar 2010 er det dog muligt, at fratrække eventuelle tab fra disse, hvis man realiserer tabene inden udgangen af året.

Kryptovaluta

Gevinster fra handel med kryptovaluta beskattes som hovedregel efter spekulationsreglerne, hvorved realiserede gevinster på de enkelte handler beskattes som personlig indkomst med op til ca. 52% skat alt efter ens øvrige indkomstforhold. Tab på realiserede handler har derimod alene en fradragsværdi svarende til et ligningsmæssigt fradrag på ca. 25%. Man kan som udgangspunkt ikke modregne tab i gevinster på forskellige positioner, hvilket giver en ekstra uhensigtsmæssig asymmetri i beskatningen.

Hvis man ønsker at realisere tab på kryptovalutapositioner, som kan modregnes i den samlede skat for 2022, skal det således ske inden udgangen af året. Læs mere om beskatning af kryptovaluta her.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Mere om optimering af skat af investering

Læs mere her om hvordan man generelt optimerer skatten af investering eller download gratis vores omfattende Skatteguide for investorer, hvis du er Premium medlem af Invested.dk.

Den 7. december afholdt invested.dk en Talk om optimering af skat af investeringsafkast og udnyttelse af tab på aktier. Du kan se gense hele Talken, hvis du er Premium medlem af Invested.dk og downloade de anvendte slides. Du kan også lytte helt frit til en god del af Talken som podcast her.

 

 

Del denne artikel

Invested.dk