fbpx

Guides

Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder certifikater

Finansielle kontrakter i skattemæssig henseende omfatter en lang række finansielle instrumenter såsom futures og optioner, CFD´er (Contracts for difference), spread betting, mini futures samt certifikater. I denne forbindelse fokuseres primært på sidstnævnte, men skattemæssigt behandles alle typer af finansielle kontrakter stort set ens. Ønsker man indsigt i de øvrige typer af finansielle kontrakter henvises i stedet til vores søstersite, www.daytrader.dk (se oversigt over de forskellige instrumenttyper i bunden af artiklen).

Certifikater (på engelsk Exhange Traded Notes eller blot ETN), som denne artikel har fokus på, er et børshandlet investeringsinstrument, hvis værdi følger udviklingen i et underliggende aktiv f.eks. en enkeltaktie, et indeks på aktier, valuta mv. Certifikater kan både løbe uendeligt eller have en tidsbegrænset løbetid. Undertiden anvendes også betegnelsen ETC, Exchange Traded Commodities, som består af råvarer samt den bredere samlebetegnelse ETP, Exchange Traded Products, som omfatter ETC, ETN og ETF. ETF´er beskattes typisk ikke som en finansiel kontrakt, men derimod som et investeringsselskab.

Når man køber et certifikat skal man være klar over, at man løber en risiko for at udbyderen af produktet går konkurs, hvorved man højst sandsynligt vil miste hele værdien af ens værdipapir. Ofte er certifikatet ligeledes gearet, og man kan både spekulere i kursstigninger og i fald på markedet. Som følge af dette klassificeres certifikater som et kompliceret investeringsinstrument, som ikke nødvendigvis er egnet til alle investorer. I hvert fald er det væsentligt, at man til fulde forstår den risiko som produktet indebærer, forinden man foretager en investering. Skattemæssigt behandles certifikater som en finansiel kontrakt efter kursgevinstlovens regler.

 

Beskatning for private, frie midler
Certifikater betragtes som nævnt som værende en finansiel kontrakt, og beskattes derfor på samme måde som f.eks. differencekontrakter (CFD´er), futures og optioner mv. efter lagerprincippet som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Nettogevinst (for alle finansielle kontrakter) skal medregnes i kapitalindkomsten og angives i rubrik 346 på selvangivelsen, hvis man har handlet igennem en dansk bank eller broker.

Tab er kildeartsbegrænsede og kan derfor kun modregnes eller fratrækkes efter særlige regler. Som udgangspunkt skal tab på certifikater modregnes i årets gevinster på andre finansielle kontrakter, uanset hvad de underliggende aktiver består af.

Hvis man for eksempel har haft nettogevinster på finansielle kontrakter i 2019 på 50.000 kr., som man er blevet beskattet af, og man i 2020 har et nettotab på finansielle kontrakter på -30.000 kr., så kan man i rubrik 346 anføre -30.000 kr., hvorved man får fradrag i den personlige indkomst for dette. Det resterende tab på 20.000 kr., skal behandles som anført straks nedenfor.

Tab, som man ikke kan udnytte efter ovenstående, og som hidrører fra certifikater (eller fra andre finansielle kontrakter), der er baseret på børsnoterede aktier og aktieindeks, kan blive modregnet i årets realiserede nettogevinster på børsnoterede aktier mv. Man vælger selv, om der faktisk ønskes modregning i denne type aktieindkomst. Tab som i stedet hidrører fra certifikater (eller fra andre finansielle kontrakter), der er baseret på alle øvrige aktiver f.eks. hvor guld, valuta, bitcoin eller andet er det underliggende aktiv, kan man ikke fratrække i aktieindkomsten.

Har man f.eks. realiseret en profit på børsnoterede aktier på 60.000 kr., hvorved man kommer til at betale 42% marginalskat (progressionsgrænsen er 55.300 kr. i 2020), og man samtidig har haft tab på aktiebaserede certifikater på 20.000 kr. (jf. ovenstående eksempel), kan man f.eks. vælge at modregne 10.000 kr. i gevinsten på aktierne, hvorved man kun skal betale 27% i marginalskat af netto 50.000 kr. Det resterende tab på 10.000 kr. kan man så fremføre til modregning i kommende års gevinster eller også kan man vælge at fratrække hele tabet på 20.000 kr., så man netto kun skal aktieindkomstbeskattes af en gevinst på netto 40.000 kr.

Har man yderligere tab, kan dette fremføres tidsubegrænset til modregning i senere indkomstår – først i gevinster på finansielle kontrakter og derefter i gevinster på børsnoterede aktier, hvis kontrakterne er aktie- eller aktieindeksbaserede.

Er man gift, har man endvidere mulighed for at kunne fratrække tabet i sin ægtefælles eventuelle gevinster på samme måde som anført ovenfor.

Opgørelse af gevinst og tab ved certifikathandel
Eftersom gevinster og tab opgøres i henhold til lagerprincippet, medfører det, at man bliver beskattet selvom man ikke har solgt sine kontrakter ved udgangen af året. Efter lagerprincippet skal man beskattes løbende af gevinster og tab uanset om dette er realiseret eller urealiseret ultimo året.

Det er alene det samlede nettoresultat af alle realiserede og urealiserede finansielle kontrakter, som skal oplyses til SKAT på årsopgørelsen. Har man haft omkostninger i forbindelse med købet af sine finansielle kontrakter, skal man lægge omkostningerne til købssummen. Eventuelle omkostninger i forbindelse med salget fratrækker man i salgssummen.

Har man samlet set lidt et tab, som man ikke kan modregne i årets øvrige gevinst som skitseret ovenfor, skal man på årsopgørelsen opdele tabet dels i aktie- og aktieindeksbaserede certifikater i rubrik 86 og dels i alle øvrige certifikater i rubrik 85. Endvidere skal man i rubrik 87 og 88 tage stilling til, hvordan man vil benytte tabet, og herunder hvor meget af tabet man eventuelt vil anvende. Skattestyrelsen har udarbejdet en vejledning til udfyldelse af rubrik 85-88, og om hvordan man oplyser sine gevinster og tab på finansielle kontrakter.

Den omtalte vejledning indeholder desuden flere eksempler på, hvordan man holder regnskab med sin saldo for overført tab. Det kan anbefales, at man f.eks. via et excel-regneark eller lignende selv fører en saldo for år til år, så man bedre opnår overblik over det hele.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

 

Indberetning til Skattestyrelsen
Handler man med finansielle kontrakter via en dansk finansiel institution, eller en udenlandsk tilsvarende, som har indgået aftale med Skat om indberetning, har denne pligt til at indberette ens handel. Er der tale om f.eks. børsnoterede certifikater vil de enkelte handler fremgå af detailoplysningerne i Tast Selv systemet.

Har man handlet via en udenlandsk institution, bliver ens handel ikke indberettet. Man skal i den forbindelse endvidere udfylde et oplysningsskema i tilknytning til årsopgørelsen, hvor den udenlandske indkomst og kontoindestående skal indberettes. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at man skal benytte nogle andre rubrikker på årsopgørelsen end hvis man har handlet igennem en dansk institution.

I begge tilfælde skal man selv sørge for at beregne og indberette et samlet nettoresultat. Indberetter man ikke et tab (opstået via en udenlandsk broker) til fremførsel i rette tid, dvs. inden udløbet af fristen for at selvangive for det pågældende år, mister man retten til at kunne udnytte tabet i eventuel fremtidig gevinst.

 

Beskatning ved handel igennem et selskab
Gevinst på certifikater medregnes i selskabsindkomsten mens tab som hovedregel kan fratrækkes i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab skal opgøres i henhold til lagerprincippet. Det vil sige, at certifikaterne beskattes på grundlag af forskellen mellem værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ultimo indkomståret (eller på salgstidspunktet). Man bliver herved løbende beskattet af gevinst og tab for kontrakter, man holder over flere indkomstår.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse for 2019
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2019-2020


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

image_pdfimage_print
Del denne artikel

Invested.dk