Guides

Skatteregler for obligationer

Reglerne for beskatning af handel direkte i obligationer er overordnet gennemgået nedenfor.

Beskatning af private, frie midler
Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for obligationer skal gevinst og tab på disse skal indregnes som kapitalindkomst, hvis årets nettogevinst eller nettotab (sammenlagt med nettogevinst og nettotab på obligationsbaserede investeringsforeninger og andre fordringer) overstiger bagatelgrænsen på 2.000 kr.

Selvangivelsens rubrik 32 skal anvendes, hvis der er tale om børsnoterede obligationer (dvs. er optaget til handel på en reguleret markedsplads), ellers rubrik 40.

Tab på obligationer kan ikke fradrages, hvis Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale ikke har ret til at beskatte renter og kursgevinster.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Renteafkast beskattes i alle tilfælde som kapitalindkomst og påføres som udgangspunkt automatisk på selvangivelsen på samme måde som bankrenter, hvis man handler igennem en dansk bank. Handler man via en udenlandsk bank, som ikke indberetter til SKAT, skal man selv forestå indberetningen på sin selvangivelse.

Ejer man obligationer, som er købt før den 27. januar 2010, er gevinster af disse som hovedregel skattefrie mens tab ikke kan trækkes fra. Det gælder udtræk og realiserede handler mens renter beskattes som kapitalindkomst.

Læs mere om indberetning af afkast fra obligationer hos SKAT her.

Beskatning i selskabsform
Handler man obligationer igennem et selskab skal gevinst medregnes i selskabsindkomsten mens tab som hovedregel fratrækkes i selskabsindkomsten.

Gevinst og tab skal opgøres efter lagerprincippet. Beskatningen af gevinst og tab sker derfor på grundlag af værdien ved starten af indkomståret (eller på købstidspunktet) sammenholdt med værdien ved udgangen af indkomståret (eller på salgstidspunktet).Der sker således beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Årsopgørelse for investorer 2023
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2023-2024


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført primo 2024.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Del denne artikel

Invested.dk