Kategori: Personlig finans


Pengestrøm – Cash flow

Globus 60x60Definition af Pengestrøm – Cash flow

(I) En indtægts- eller udgiftsstrøm der ændrer en pengekonto over en given periode. Indgående pengestrøm stiger som regel fra en af følgende tre aktiviteter – finansiering, drift eller investering. Udgående pengestrøm kommer fra udgifter eller investeringer. Dette passer i både forretningsmæssig sammenhæng og i privatlivet.

(II) En post på den såkaldte ’pengestrømsopgørelse’, der viser mængden af penge som er skabt og brugt af en virksomhed i en given periode. Pengestrømmen beregnes ved at lægge ikke-kontante ydelser (såsom afskrivning) til nettoindtægten efter skat. Pengestrøm kan pålægges et specifikt projekt eller en virksomhed i sig selv. Pengestrøm kan bruges som en indikation af virksomhedens finansielle tilstand og sundhed.

IE 60x60InvestEd forklarer Pengestrøm – Cash flow

(I) Pengestrøm er en essentiel del af en virksomheds betalingsevne. Den er altafgørende for entitetens overlevelse. Ved at have masser af penge på hånden kan man sikre sig, at kreditorer, medarbejdere og andre kan betales til tiden. Hvis en forretning eller person ikke har nok penge til at understøtte dens drift, siges det, at forretningen eller han/hun er insolvent og med stor sandsynlighed vil gå konkurs, hvis insolvensen vil fortsætte.

(II) Opgørelsen over en virksomheds pengestrøm bruges ofte af analytikere til at vurdere finansiel præstation. Virksomheder med masser af kontante beholdninger har mulighed for at geninvestere pengene i virksomheden for at skabe flere penge og skabe profit.

Pension

Globus 60x60Definition af Pension

En løbende ydelse som man modtager, når man er stoppet på arbejdsmarkedet. Den offentlige ydelse hedder folkepension, og hvis den er privattegnet, kan det enten være en aldersopsparing eller en ratepension.

Hvis man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af en uarbejdsdygtighed, hedder den offentlige ydelse førtidspension, og har man tegnet en privat invaliderente eller invalidepension, kan der også udbetales en ydelse herfra. Begrebet dækker også over ægtefælle- og børnepensioner, som er løbende ydelser til efterladte.

IE 60x60InvestEd forklarer Pension

I Danmark er pensionen opdelt i tre søjler. Den første søjle er Folkepensionen. Denne består af et grundbeløb, som alle, der er fyldt 65 år, har ret til. Den anden søjle er arbejdsmarkedspensionsordninger, som skabes i kollektive overenskomster mellem lønmodtagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer eller enkeltvirksomheder. Den sidste og tredje søjle er individuelle pensionsordninger.

Pensionskasse

Globus 60x60Definition af Pensionskasse

En privat organisation der forvalter pensionsopspareres (medlemmers) penge og udbetaler disse som alderspensioner. Der tegnes ofte en livsforsikring smat invalide- og ulykkesforsikring sammen med medlemskabet.

IE 60x60InvestEd forklarer Pensionskasse

Pensionskasser er i Danmark under reguleringen af Loven om Finansiel Virksomhed.

Portefølje

Globus 60x60Definition af Portefølje

En gruppe finansielle aktiver såsom aktier og obligationer såvel som investeringsforeninger, ETF’er og andre former for værdipapirer. Porteføljer holdes direkte af investorer og/eller styres af finansielle professionelle.

IE 60x60InvestEd forklarer Portefølje

Fornuft siger, at investorer bør skabe en investeringsportefølje, der stemmer overens med investorens risikotolerance og investeringsmål. Tænk på en portefølje som en kage, der er skåret i flere stykker i forskellige størrelser, der hver repræsenterer forskellige aktivklasser og/eller typer investeringer, der tilsammen skaber en passende risiko/gevinst fordeling.

For eksempel vil en konservativ investor måske foretrække en portefølje med large cap value aktier, brede markedsindeks og investment grade obligationer. Som kontrast vil en risikoelskende investor måske tilføje nogle small cap vækstaktier til en aggressiv large cap vækstaktieposition, pålægge nogle risikofulde virksomhedsobligationer med høje renter og finde nogle internationale/alternative investeringer til sin portefølje.

Præmie

Globus 60x60Definition af Præmie

(I) Den totale omkostning (pris) for en option.

(II) Den specificerede, påkrævede og periodiske betaling hos et forsikringsselskab, der støtter dækningen under en givet forsikringsplan for en defineret tidsperiode. Præmien betales af den forsikrede part til forsikreren og kompenserer primært forsikreren for at bære risikoen om at betale, hvis forsikringsaftalens dækning bliver påkrævet.

IE 60x60InvestEd forklarer Præmie

(I) Præmien ved en option er i bund og grund optionens indre værdi og tidsværdi. Det er vigtigt at bemærke, at volatilitet også påvirker præmien.

(II) Et typisk eksempel på en forsikringspræmie er under en bilforsikring. En bilejer kan forsikre værdien af sin bil mod skader, tyveri og potentielle problemer. Ejeren betaler som regel en fast præmie for at få forsikringsselskabets garanti om at dække ethvert økonomisk tab henholdt forsikringsaftalen.

Privat investor – Retail investor

Globus 60x60Definition af Privat investor – Retail investor

Individuelle investorer der køber og sælger værdipapirer via deres personlige konto og ikke for en anden virksomhed eller organisation.

Også kendt som ”individuel investor”.

IE 60x60InvestEd forklarer Privat investor – Retail investor

Private investorer køber i meget mindre mængder end større institutionelle investorer.

Invested.dk