Kategori: Personlig finans


Indkomstskat

Globus 60x60Definition af Indkomstskat

En beskatning af en persons indkomst. Betales også af selskaber (selskabsskat) og andre virksomheder mht. overskud samt det løbende afkast i pensionsselskaber.

Under indkomstskat bliver der talt om en såkaldt marginalbeskatning, som er beskatningen af ”den sidst tjene krone”.

IE 60x60InvestEd forklarer Indkomstskat

I Danmark er indkomstskatten delt op. De essentielle komponenter er:

Bundskat; hvilket er 6,83% af den personlige indkomst, der ligger over personfradraget på 42.800 kr. (sats for 2014)

Topskat; som ligger på 15% af éns personlige indkomst over 449.100 kr./år (sats for 2014).

Arbejdsmarkedsbidrag; som er 8% af al arbejdsindkomst uden fradrag. Arbejdsmarkedsbidrag skal ikke betales ved overførselsindkomst og kapitalindkomst.

Kommuneskat; der gennemsnitligt ligger på 24,90% (tal for 2014).

Sundhedsbidrag; som blev indført fra og med 2007. Denne ligger på 5% (sats for 2014).

Institutionel investor

Globus 60x60Definition af Institutionel investor

En ikke-bankperson eller organisation der handler værdipapirer i store mængder, så da kan få en favoriserende behandling samt betale mindre kommission. Institutionelle investorer står over for færre beskyttende reguleringer, fordi det er antaget, at de er mere kyndige og har bedre mulighed for at beskytte sig selv.

IE 60x60InvestEd forklarer Institutionel investor

Det kan somme tider være en god indikator at kigge på hvad ”de store drenge” køber, da de (antagelsesvist) ved, hvad de laver. Nogle eksempler på institutionelle investorer er pensionsfonde og forsikringsselskaber.

Investering

Globus 60x60Definition af Investering

Et aktiv eller en genstand som købes med håbet om, at den/det vil generere indkomst eller stige i værdi i fremtiden. I økonomisk forstand er en investering købet af varer, der ikke forbruges i dag men bliver brugt i fremtiden for at skabe velstand. I finans er en investering et monetært aktiv, som købes med idéen om at dette aktiv vil skabe indkomst i fremtiden eller stige i værdi og sælges til en højere pris.

IE 60x60InvestEd forklarer Investering

Bygningen af en fabrik som skal bruges til at producere varer og det at begynde at studere for at få et godt job i fremtiden er begge eksempler på investeringer i økonomisk forstand.

I den finansielle forstand inkluderer investering købet af obligationer, aktier eller ejendomme.

Du må ikke blande ”spekulation” og ”investering” sammen. Investering handler som regel om at skabe velstand, hvor spekulation ofte er en nulsumsspil. Selvom spekulanter ofte skaber orienterede beslutninger, kan spekulation ikke kategoriseres sammen med traditionel investering.

Investeringsafkast – Return on investment – ROI

Globus 60x60Definition af Investeringsafkast – Return on investment – ROI

En præstationsmåling der bruges til at evaluere effektiviteten af en investering eller sammenligne med effektiviteten af nogle andre investeringer. For at måle investeringsafkast dividerer man gevinsten (afkastet) af en investering med omkostningen af investering. Resultatet er et udtryk i procent.

Udregning af investeringsafkast

Investeringsafkast er en meget populær måling på grund af dens alsidighed og enkelthed. Hvis en investering derfor ikke har et positivt ROI, eller hvis der er andre muligheder med et højere ROI, så bør investeringen ikke foretages.

IE 60x60InvestEd forklarer investeringsafkast – Return on investment – ROI

Husk på, at beregningen af investeringsafkast kan ændres til at passe til situationen – det hele afhænger af, hvad du inkluderer som afkast og omkostninger. Definitionen på begrebet er i sin bredeste forstand blot et forsøg på at måle rentabiliteten af en investering, og der er derfor ikke nogen ”korrekt” tilgang.

For eksempel vil en sælger måske sammenligne to forskellige produkter ved at dividere den bruttoprofit, som hvert produkt har genereret, med deres henholdsvise markedsføringsomkostninger. En finansiel analytiker vil dog måske sammenligne de samme to produkter ved at bruge en helt anden ROI udregning, der måske dividerer nettoindtægten af en investering med den totale værdi af alle ressourcer, som er blevet brugt til at lave og sælge produktet.

Investeringsstrategi

Globus 60x60Definition af Investeringsstrategi

En investors plan der guider hans/hendes investeringsbeslutninger baseret på individuelle mål, risikotolerance og fremtidigt behov for kapital. Komponenterne i de fleste investeringsstrategier inkluderer asset allocation, retningslinjer for køb og salg og retningslinjer for risiko.

IE 60x60InvestEd forklarer Investeringsstrategi

Investeringsstrategier kan variere meget. Den vigtigste del af en strategi er dog, at den stemmer overens med den individuelle investors mål, og at den bliver nøje brugt af investoren.

Investor

Globus 60x60Definition af Investor

En person der indskyder kapital med forventning om finansielt afkast. Investorer benytter investeringer for at få deres penge til af vokse. Der findes en bred mængde investeringsmuligheder, der inkluderer (men ikke er begrænset til) aktier, obligationer, råvarer, investeringsforeninger, ETF’er, optioner, futures, pensionsordninger og ejendomme. Investorer udfører typisk teknisk og/eller fundamental analyse for at finde favorable investeringsmuligheder.

IE 60x60InvestEd forklarer Investor

Investorer varierer meget i tolerance for risiko, kapital, stilarter, præferencer og tidsrammer. For eksempel foretrækker nogle investorer meget lavrisikable investeringer, der vil skabe konservative gevinster såsom indlån og nogle obligationstyper.

Andre investorer kan derimod være tilbøjelige til at påtage sig ekstra risiko i et forsøg på at skabe større profit. Disse investorer investerer måske i valuta, udviklingsmarkeder og aktier. Der kan skelnes mellem begreberne ”investor” og ”trader”, hvor investorer typisk holder deres investeringer i år og årtier (også kaldet køb-og-behold investor), imens tradere generelt holder investeringer i kortere perioder. Daytradere køber og sælger f.eks. aktier dagen lang og beholder som regel aldrig en position over natten.

Invested.dk