Kategori: Bogføring


Bundlinje

Globus 60x60Definition af Bundlinje

Refererer til en virksomheds nettoindtægt/resultat.

IE 60x60InvestEd forklarer Bundlinje

Grunden til ordet ”bund” er, at virksomhedens nettoindtægt er i bunden af resultatopgørelsen i virksomhedens regnskab.

De fleste virksomheder søger at forstærke deres bundlinje ved at øge omsætningen og skære i omkostningerne så vidt muligt.

Driftsoverskud – Driftsprofit

Globus 60x60Definition af Driftsoverskud – Driftsprofit

Den profit der kommer fra en virksomheds drift efter at have trukket driftsomkostningerne (såsom vareforbrug eller lønninger) og afskrivninger fra. Driftsoverskud tager bruttofortjenesten (omsætning minus vareforbrug) og trækker andre driftsomkostninger samt afskrivning fra. Disse omkostninger er de, der er inkluderer ting som kontorartikler, el og varme. Driftsoverskud er typisk et synonym for indtjeningen før renter og skat (EBIT).

IE 60x60InvestEd forklarer Driftsoverskud – Driftsprofit

Driftsoverkuddet vil ikke inkludere poster som investeringer i andre selskaber, skatter eller renteudgifter.

Forskning og udvikling

Globus 60x60Definition af Forskning og udvikling

Udviklingsaktiviteter en virksomhed foretager med intentionen om enten at lave en opfindelse, der kan føre til udvikling af nye produkter eller procedurer, eller at forbedre eksisterende produkter eller procedurer.

IE 60x60InvestEd forklarer Forskning og udvikling

Afdelingen med forskning og udvikling forbindes oftest med teknologi- og biotekvirksomheder. Disse former for virksomheder bruger hvert år mange penge på at udvikle nye produkter og forbedre de ældre.

Gennemsnitligt set bruger de fleste virksomheder kun en lille procentdel af deres omsætning på forskning og udvikling (som regel under 5%).

Noter til regnskabet

Globus 60x60Definition af Noter til regnskabet

Ekstra information der bliver givet om en virksomheds regnskab. Noterne til regnskabet giver de ekstra detaljer og information, der ikke er blevet givet i selve regnskabet, såsom på resultatopgørelsen eller balancen. Dette gøres for at skabe overskuelighed, da disse noter kan være ret lange, og hvis de var inkluderet i regnskabet, ville det være uklart for læseren.

IE 60x60InvestEd forklarer Noter til regnskabet

Det er meget vigtigt for investorer at læse noterne til virksomhedens rapporterede regnskab. Disse noter indeholder vigtig information.

Afkast af investeret kapital

Globus 60x60Definition af Afkast af investeret kapital

Et finansielt nøgletal der måler en virksomheds rentabilitet, og hvor effektivt virksomheden investerer sin kapital. Afkast af investeret kapital (ROCE – return on capital employed) beregnes som:

= Indtjening før skat og renter (EBIT) / Investeret kapital

”Investeret kapital”, som er vist som nævneren, er summen af egenkapitalen og gældsforpligtelserne i virksomheden (totale aktiver – kortfristede gældsforpligtelser). Analytikere og investorer bruger ofte den investerede kapital som et gennemsnit af primo og ultimo for året.

Et højere afkast af investeret kapital indikerer, at virksomheden er effektiv i at investere sin kapital. Dette afkast bør være højere end virksomhedens kapitalomkostninger. Hvis ikke, indikerer det, at virksomheden ikke investerer sin kapital på en effektiv måde og ikke skaber aktionærværdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Afkast af investeret kapital

Afkast af investeret kapital er et nøgletal, der primært bruges til at sammenligne én virksomheds rentabilitet med en andens, baseret på hvor meget kapital de to virksomheder bruger. Antag to virksomheder, A og B, der arbejder i samme industrisektor. A har en EBIT på 5 mio. og en omsætning på 100 mio. i et givet år, hvor B har en EBIT på 7,5 mio. og også en omsætning på 100 mio. det samme år. På overfladen ligner det måske, at B vil være den bedre investering, da den har en EBIT-margin på 7,5% sammenlignet med A, der har en EBIT-margin på 5%. Men før man tager en investeringsbeslutning, bør man kigge på den investerede kapital hos begge virksomheder. Lad os antage, at A har en total kapital på 25 mio., og B har en total kapital på 50 mio. I dette tilfælde er A’s afkast af investeret kapital på 20% bedre end B’s, der kun er 15%, hvilket betyder, at A er bedre til at bruge sin kapital end B.

Det er vigtigt at kigge på, hvor god virksomheden er til at investere sin kapital igennem flere år for at se, om virksomheden bliver bedre eller dårligere til at bruge sin kapital på en effektiv måde.

Driftsmargin

Globus 60x60Definition af Driftsmargin

Et nøgletal der bruges til at analysere en virksomheds prissætningsstrategi og driftseffektivitet.

Beregnes som:

Formel for virksomhedens driftsmargin

Driftsmarginen er en måling af, hvor stor del af virksomhedens omsætning der er tilbage efter at have betalt variable omkostninger såsom lønninger, råmaterialer osv. En sund driftsmargin er påkrævet, for at virksomheden kan betale sine faste omkostninger såsom rentebetalinger.

IE 60x60InvestEd forklarer Driftsmargin

Driftsmarginen giver analytikere en idé af, hvor meget en virksomhed tjener (før renter og skatter) på hver krone omsætning. Når man kigger på driftsmarginen for at bestemme en virksomheds kvalitet, er det bedst at kigge efter ændringer i driftsmarginen over tid og sammenligne virksomhedens årlige eller kvartalsvise figurer med virksomhedens konkurrenters nøgletal. Hvis en virksomheds margin stiger, tjener den flere penge pr. krone omsætning. Jo højere marginen er, jo bedre.

Hvis en virksomhed f.eks. har en driftsmargin på 12%, så betyder det, at den tjener 12 øre (før renter og skatter) på hver krone af omsætningen.

Kapacitetsomkostning – Fast omkostning

Globus 60x60Definition af Kapacitetsomkostning – Fast omkostning

En omkostning der ikke ændrer sig, når produktionen stiger eller falder. Faste omkostninger er de udgifter, en virksomhed har betalt, som er uafhængig af driften. Sammen med de variable omkostninger udgør de de totale omkostninger.

IE 60x60InvestEd forklarer Kapacitetsomkostning – Fast omkostning

Et eksempel på en kapacitetsomkostning kunne være en virksomheds kontorleje. Hvis en virksomhed skal betale 100.000 kr. hver måned for at dække disse lejeomkostninger og ikke fremstiller noget en måned, så skal lejen stadig betales.

Ifølge økonomisk teori kan en virksomhed opnå stordriftsfordele, når den producerer nok varer til at sprede kapacitetsomkostningerne. Hvis en kontorleje på 100.000 kr. for eksempel spredes ud på 100.000 stk. varer virksomheden producerer, så vil hver vare bære 1 kr. i fast omkostning. Hvis virksomheden producerer 200.000 stk. varer, så vil den faste omkostning pr. stk. falde til 50 øre.

Variabel omkostning

Globus 60x60Definition af Variabel omkostning

En omkostning der varierer afhængig af virksomhedens produktion. Disse omkostninger stiger, når produktionen stiger, og de falder, når produktionen falder. Variable omkostninger adskiller sig fra faste omkostninger såsom husleje, markedsføring, forsikring og kontormaterialer, hvilket som regel forbliver faste uanset produktionsmængden. De faste omkostninger og variable omkostninger udgør til sammen de totale omkostninger.

IE 60x60InvestEd forklarer Variabel omkostning

Variable omkostninger kan inkludere de direkte materialeomkostninger eller direkte lønningsomkostninger, som er nødvendige for at færdiggøre et bestemt projekt. For eksempel har en virksomhed måske variable omkostninger forbundet med pakningen af et af deres produkter. Jo flere produkter virksomheden skal pakke, jo mere stiger de variable omkostninger.

LIFO – Last in first out

Globus 60x60Definition af LIFO – Last in first out

En metode til at prisansætte vareforbrug og varelagre hos handels- og produktionsvirksomheder.

IE 60x60InvestEd forklarer LIFO – Last in first out

De sidst indkøbte eller sidst fremstillede varer indregnes først i resultatopgørelsen. LIFO forudsætter, at de aktiver som er købt eller fremstillet sidst, er de der bruges eller sælges først.

FIFO – First in first out

Globus 60x60Definition af FIFO – First in first out

En metode til at prisansætte vareforbrug og varelagre hos handels- og produktionsvirksomheder.

IE 60x60InvestEd forklarer FIFO – First in first out

De først indkøbte eller fremstillede varer indregnes først i resultatopgørelsen. Her antager FIFO-princippet, at de aktiver der er tilbage på varelageret, er de der senest er indkøbt eller fremstillet.

Invested.dk