fbpx

Guides

Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab

Kan det give mening, at stifte et selskab og investere sine midler igennem dette? Hvis man kan leve med det administrative bøvl og har en vis investerbar formue, så ja. Besidder man i forvejen et selskab, og evt. har andre aktiviteter i dette, vil omkostningerne være mindre og fordelene større. Man slipper ikke billigere i skat af sin investering i sidste ende, men man får mulighed for selv at bestemme, hvornår man skal beskattes privat af sine investeringer og eventuel mulighed for at trække visse erhvervsrelaterede udgifter fra i selskabet. Dette giver nogle muligheder for at optimere ens beskatning på længere sigt.

Er man seriøs med hensyn til at investere, bør man derfor overveje, om ikke man samlet set vil kunne opnå ekstra fordele ved at gøre det igennem et selskab – eventuelt som supplement til ens øvrige investeringer.

En af fordelene ved at investere igennem et selskab er, at man løbende alene betaler 22% i selskabsskat og dermed har bedre mulighed for at geninvestere sin gevinst. Hvis man i stedet investerer som privatperson og løbende betaler f.eks. 42% skat af sit nettoresultat, så er forskellen på den kapital, man kan geninvestere ganske stor, som henholdsvis selskab og privatperson. Og med renters rente vil der over tid kunne blive tale om ikke helt ubetydelige beløb. I sidste ende vil man dog skulle beskattes privat, når man trækker pengene ud af selskabet i form af løn eller udbytte. Den løbende beskatning kan også være en ekstra fordel f.eks. hvis man handler kryptovaluta, hvor der i høj grad ikke er symmetri mellem beskatningen af gevinster og fradrag for tab. Det samme er ligeledes tilfældet i forhold til investeringer, som beskattes som kapitalindkomst, men ikke i helt samme omfang som spekulation i kryptovaluta.

Få nøjagtig det, du betaler for med kurtagefri aktieinvestering >>> Gå til eToro

Kort sagt er der følgende fordele og ulemper ved at investere gennem et selskab:

Fordele:
• Billigt at stifte, hvis man selv har mod på det (670 kr. via www.virk.dk. Man kan oprette sit selskab her)
• Selskabsskatten blev i 2016 sat ned, og der betales i dag 22% i selskabsskat
• Der stilles ikke krav om revision for mindre selskaber
• Mulighed for selv at bestemme hvornår personlig beskatning skal ske, hvilket giver bedre betingelser for at optimere ens skattemæssige situation
• Mulighed for i et vist omfang at fratrække relaterede udgifter for eksempel til computer, skærme og andre udgifter, som er relateret til investering
• Afkast af investeringer beskattes ensartet efter lagerprincippet (kan dog også siges at være en ulempe, da man så ikke kan udskyde beskatningen) – men beskatningsreglerne er mindre kompliceret, end hvis man er privatperson

Ulemper:
• Kapitalindskud på mindst 40.000 kr. i et ApS
• Stiftelsesomkostninger (hvis man har behov for hjælp til stiftelsesdokumenter mv.)
• Revision (hvis man har behov for dette)
• Et vist tidsforbrug på administration, herunder på forskellige former for dokumentation, må forventes
• Regnskab og bogføring (især hvis man har behov for hjælp til dette)
• Fra 1. januar 2018 skal alle virksomheder, som handler værdipapirer have en såkaldt LEI-kode, som årligt koster penge
• Eventuelle gebyrer til ens bank
• Man bliver typisk lagerbeskattet af eventuelle urealiserede gevinster (som ved pensionsordninger) – investerer man i stedet i fx aktier for frie midler beskattes man først af gevinsten, når man sælger sine aktier, hvorfor man i princippet kan udskyde skatten uendeligt

 

Selv om der umiddelbart er mange fordele ved at stifte et selskab, så er skattereglerne for investering igennem et selskab de seneste år blevet strammet op, og der eksisterer ikke længere nogen ekstraordinær skattemæssig fordel. Tidligere kunne man for eksempel sælge børsnoterede aktier skattefrit efter 3 års ejerskab, hvilket ikke længere er muligt. På den anden side er mulighederne for udnyttelse af tab generelt forbedret, selskabsskatten er nedsat til 22%, minimumskravet til ansvarlig kapital er sænket, selskabsloven er blevet lempet med færre krav til fx til ledelse og indretning af selskabet, og kravet til revision af mindre selskaber er fjernet, hvis man kan leve op til betingelserne for dette.

Som hovedregel beskattes afkast fra investeringer i et selskab efter lagerprincippet og det på samme måde uanset hvilken type af investeringsprodukt, der investeres i.

Tab kan fradages i anden selskabsindkomst eller overføres til modregning i fremtidige gevinster. Lønudgifter og visse relaterede udgifter kan også fratrækkes.

Valg af selskabsform
Sammenlignet med stiftelse af et aktieselskab stilles de mindst restriktive krav til stiftelsesdokument, ledelse, revision mv. ved stiftelse af et anpartsselskab (ApS) og et iværksætterselskab (IVS), som er en afart af et ApS. Et ApS skal have en selskabskapital på mindst 40.000 kr. (evt. i form af et aktiv, som skydes ind i selskabet), mens et IVS i princippet kan stiftes med bare 1 kr. i indskud. Selskabet skal dog herefter opbygge kapitalen ved at selskabet skal spare 25% af det årlige overskud op, indtil selskabskapitalen og en særlig reserve til det opsparede overskud samlet set rammer 50.000 kr. Derefter kan iværksætterselskabet, såfremt ejerne ønsker det, lade sig omregistrere til et ApS. Det er dog ikke længere muligt at oprette nye iværksætterselskaber.

Beskatning af udbetalinger fra selskabet
Udbetalinger fra selskabet vil enten blive betragtet som løn, og bliver dermed beskattet som personlig indkomst – eller som udbytte, og bliver dermed beskattet som aktieindkomst.

Udbetaling som løn beskattes som nævnt som personlig indkomst, og man skal derfor betale 8% i arbejdsmarkedsbidrag, men samtidig kan man få beskæftigelsesfradrag på 10,5% for indkomst op til ca. 375.000 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag, hvilket vil sige maksimalt fradrag på op til 39.400 kr. i 2020. Herudover får man også et mindre jobfradrag ved indkomst over ca. 196.000 kr.

Marginalskatten op til topskattegrænsen på 531.000 kr. er ca. 40,1% i en gennemsnitskommune i 2020. I visse kommuner er marginalskatten dog et par % point lavere end dette. Har man anden lønindtægt eller andet, der beskattes som personlig indkomst, vil man skulle lægge dette oveni den udbetaling man foretager fra selskabet.

Beskatningen som personlig indkomst vil i de tilfælde, hvor man havner over topskattegrænsen være ca. 56,4% i en gennemsnitskommune.

Lønudbetalingen vil kunne fratrækkes i selskabet på linje med andre relevante udgifter.

Læs eventuelt mere om marginalskatter hos Skatteministeriet.

Udbetaler man udbytte fra sit selskab, beskattes dette i 2020 som aktieindkomst med 27% op til 55.300 kr. dobbelt op for ægtefæller) og 42% over dette beløb. Her skal man så tillægge selve selskabsskatten på 22% for at beregne den samlede skat.

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

Mulighed for at trække udgifter fra i selskabet
SKAT vil naturligvis ikke acceptere, at man trækker hvad som helst fra i et selskab, der primært benyttes til investering. Udgangspunktet er, at udgifter erhvervsmæssigt skal være relaterede til driften i selskabet. Det må antages, at SKAT for eksempel vil acceptere fradrag for udgifter til computer med sædvanligt tilbehør, monitors, internetløsning og mobiltelefon. En mobiltelefon vil dog formentlig udløse en multimediebeskatning på 2.800 kr. årligt. Læs mere hos SKAT om dette. SKAT godkender for tiden software, printer og computerskærme op til 26” som værende sædvanligt tilbehør, og dermed ikke selvstændigt skattepligtigt ud over multimediabeskatningen.

Det burde også være muligt at fratrække relevant litteratur, nyhedsbreve, aviser og eventuelt visse kurser. Mulighederne for fradrag vil typisk også være afhængig af handelsomfang, tidsforbrug og opnået økonomisk resultat, set i forhold til anden beskæftigelse som f.eks. lønmodtager. Anvender man også sit selskab til anden aktivitet, vil der sandsynligvis være endnu bedre muligheder for at trække forskellige typer udgifter fra.

Anvender man et lokale, der indgår som en del af sin private bolig, må man ikke kunne bruge disse lokaler privat, hvis man ønsker at trække udgifterne fra. Det er ikke tilstrækkeligt, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil ifølge SKAT for eksempel næsten altid kunne bruges privat og kan derfor ikke trækkes fra. Se evt. mere på SKAT’s hjemmeside, om hvornår det er muligt at trække udgiften til et arbejdsværelse i hjemmet fra.

Skrivebord, skab og øvrigt kontorinventar kan man dog få helt eller delvis fradrag for, hvis man kan dokumentere eller sandsynliggøre, at man bruger udstyret i selskabet. Bruger man for eksempel inventaret halvdelen af tiden i sit selskab og halvdelen af tiden privat, kan man fratrække halvdelen af udgiften i sit selskabs årsregnskab.

Har man fravalgt revision, må det forventes, at man i højere grad vil skulle kunne dokumentere nødvendigheden af, at selskabet skal bære konkrete udgifter i stedet for en selv i privat regi. Alternativt at SKAT vil sørge for at selskabsejeren beskattes af i hvert fald dele af goderne. Har man ikke styr på sine bilag, sin bogføring og sit regnskab, kan man risikere bøder og i sidste ende tvangsopløsning af selskabet.

Læs mere om fradragsmuligheder for en virksomheds udgifter: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234857
Og læs mere her om regnskab og bogføring: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234859

Hvordan stifter jeg et selskab?
Hos Erhvervsstyrelsen skal man udarbejde og underskrive et stiftelsesdokument og lade det registrere. Det koster 670 kr. via hjemmesiden virk.dk. Man kan oprette sin virksomhed her. Man skal desuden sørge for aten selskabskapital indbetales, hvis man opretter et ApS.
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en fin vejledning til stiftelse af et selskab mv.: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger-1
Såfremt man ikke har lysttil at gøre det selv, er det muligt over internettet at købe billige standardløsninger, for eksempel hosen advokat eller en anden udbyder.

Fravalg af revision
Anparts- og aktieselskaber ogiværksætterselskaber, kan fravælge revision når selskabet to regnskabsår i træk ikke overskrider to af nedenstående tre grænser på balancedagen:

• en nettoomsætning på 8 mio. kr.
• en balancesum på 4 mio. kr og
• et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Indeholder selskabskonstruktionen et holdingselskab, vil det ligeledes være muligt at undgå revision, hvis betingelserne som anført ovenfor er opfyldt.

Fra 1. januar 2018 skal alle selskaber mv. besidde en LEI-kode for at kunne handle værdipapirer
Nye EU-regler medfører, at det er nødvendigt for alle selskaber og virksomheder, som handler med værdipapirer, at have en såkaldt global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Formålet skulle være en bedre beskyttelsen af investerer i værdipapirer. En LEI kode kan bl.a. bestilles her: https://da.nordlei.org/ og er forbundet med både et opstartsgebyr og et årligt gebyr.

Læs mere om LEI-koder hos GLEIF – den officielle LEI-hjemmeside: https://www.gleif.org/en/

Hvorfor betale mere? Invester i aktier på eToro uden at betale kurtage >> Start nu

Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse for 2019
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for investeringsselskaber, herunder udenlandske fonde såsom ETF´er
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder fx certifikater
>>> Optimering af skat af investeringsafkast
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2019-2020


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført december 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

image_pdfimage_print
Del denne artikel

Invested.dk