Guides

FAQ om skat for investorer

Nedenfor følger en række ofte stillede spørgsmål, som relaterer sig til skat af forskellige former for investeringer:

1. Hvad er lagerprincippet?
2. Hvad er en finansiel kontrakt?
3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst?
4. Hvilken skattesats beskattes finansielle kontraker såsom certifikater med?
5. Kan gevinst på certifikater eller andre finansielle kontrakter modregnes i anden negativ kapitalindkomst f.eks. renteudgifter?
6. Kan jeg modregne gevinst på certifikater og andre finansielle kontrakter i tidligere års tab på samme?
7. Kan tab på certifikater og lignende fratrækkes i anden kapitalindkomst, for eksempel renteindtægter eller indtægter fra ETF’ere?
8. Sker indberetning af for eksempel certifikathandel automatisk til Skattestyrelsen?
9. Hvilken rubrik på selvangivelsen skal anvendes ved indberetning af certifikathandel eller andre typer finansielle kontrakter?

Få gratis e-bøger om optimale aktiestrategier samt komplet guide til skat af investering.Bliv medlem

1. Hvad er lagerprincippet?
At blive beskattet efter lagerprincippet vil sige, at man løbende bliver beskattet af ens gevinster, selvom man ikke har solgt sine kontrakter i slutningen af et indkomstår. Det betyder, at man skal opgøre gevinst og tab som forskellen mellem kontraktens værdi ved slutningen af indkomstårets og værdien ved indkomstårets begyndelse. Er kontrakten købt og solgt i samme indkomstår, skal man opgøre gevinst eller tab som forskellen mellem salgssummen og købssummen inkl. direkte handelsomkostninger. Handler man på en konto i udenlandsk valuta, skal man ligeledes sørge for at omregne resultatet til DKK med en aktuel valutakurs.

2. Hvad er en finansiel kontrakt?
En finansiel kontrakt er ifølge skattelovgivningen defineret som en kontrakt, hvis værdi afhænger af værdien på et eller flere underliggende aktiver. Disse underliggende aktiver er f.eks. aktier, indeks, valuta eller råvarer.

Finansielle kontrakter kan enten afvikles ved at levere det underliggende aktiv eller ved at afregne differencen. Ved afregning af differencen leveres det underliggende aktiv ikke, men kontrakterne afvikles alene ved betaling mellem kontraktens parter.

Herunder er oversigt over de produkter, der blandt andet opfattes som finansielle kontrakter:
• CFD – Contracts for difference
• Spread betting-kontrakter
• Certifikater/Exchange Traded Notes (ETN)
• Valutaterminsforretninger
• Futures
• Optioner
• Binære optioner
• Swaps mv.
• Visse strukturerede obligationer

SKAT har udarbejdet er udmærket vejledning omkring finansielle kontrakter, som kan findes her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=333

3. Hvilke investeringsprodukter beskattes som kapitalindkomst?
Alle finansielle kontrakter såsom certifikater, CFD´er, spread betting-kontrakter, valutaterminsforretninger, futures og optioner beskattes som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Det vil sige, at man løbende skal beskattes af såvel realiserede som urealiserede gevinster. ETF’ere og visse akkumulerende investeringsforeninger samt obligationer og obligationsinvesteringsforeninger beskattes ligeledes som kapitalindkomst efter lagerprincippet, men skal ikke opgøres sammen med de finansielle kontrakter.

4. Hvilken skattesats beskattes finansielle kontrakter såsom certifikater med?
Eftersom certifikater betragtes som finansielle kontrakter beskattes disse som kapitalindkomst. Det medfører, at man typisk skal betale enten ca. 37,5% eller ca. 42,7% inkl. kirkeskat som borger i en gennemsnitskommune alt efter størrelsen af din gevinst og din øvrige lønindkomst mv. Man rammer i 2018 den høje skattesats, når ens indkomst ligger over grænsen for topskat på 498.900 kr. (efter arbejdsmarkedsbidrag) plus kapitalindkomstbundfradraget på 43.800 kr.

5. Kan gevinst på certifikathandel eller finansielle kontrakter modregnes i anden negativ kapitalindkomst, for eksempel renteudgifter?
Ja. SKAT fratrækker automatisk en nettogevinst i anden negativ kapitalindkomst eksempelvis renteudgifter. Har man renteudgifter udover 50.000 kr., der betyder, at man får minimeret sit rentefradrag, vil man med en tilpas stor nettogevinst på certifikathandel kunne forhindre dette, og i stedet opnå det almindelige fradrag.

6. Kan jeg modregne gevinst på certifikater og andre finansielle kontrakter i tidligere års tab på samme?
Ja. I så fald skal man tidligere have opgjort og i rette tid have indberettet et tab på finansielle kontrakter i årsopgørelsens rubrik 85 eller 86 afhængig af det underliggende aktiv. Har man for eksempel haft gevinst på certifikathandel i 2018 på 30.000 kr. og haft tab på certifikathandel eller andre finansielle kontrakter i 2017 på -20.000 kr. – som ikke er benyttet til modregning andre steder – skal man kun beskattes af 10.000 kr. i 2018. Skattestyrelsen skal dog have modtaget besked om tabet i rette tid.

7. Kan tab på certifikathandel og lignende fratrækkes i anden kapitalindkomst, for eksempel renteindtægter eller indtægter fra ETF’ere?
Du kan kun fradrage tab i det omfang, at tabet ikke overstiger skattepligtige selvangivne nettogevinster på certifikathandel eller andre finansielle kontrakter for indkomståret 2002 og senere indkomstår (den såkaldte carry back regel). Et tab til fradrag baseret på carry back gevinster fra tidligere år, skal oplyses i rubrik 346 på selvangivelsen og angives med et minus. Vær i den forbindelse opmærksom på den skattemæssige fradragsværdi, som en større samlet negativ kapitalindkomst har, herunder størrelsen på eventuelle renter på realkreditlån mv.

Yderligere tab kan overføres til modregning i fremtidige gevinster på finansielle kontrakter ved på selvangivelsen, at angive dette i rubrik 85-87.
I relation til tab på aktie- og aktieindeksbaserede kontrakter kan disse ligeledes fratrækkes i eventuel positiv aktieindkomst, der hidrører fra børsnoterede aktier og udbyttebetalende aktiebaserede investeringsbeviser.

Se hvilke aktier Warren Buffett lige har købt >> Bliv medlem af invested

8. Sker indberetning af for eksempel certifikathandel automatisk til Skattestyrelsen?
Danskbaserede finansielle institutioner har pligt til at indberette din handel med finansielle kontrakter og herunder certifikater til SKAT, mens man selv har pligt til at kontrollere, om indberetningen er foregået korrekt. Man er ydermere selv ansvarlig for at beregne et korrekt samlet nettoresultat og godkende det på sin årsopgørelse/selvangivelse. Er ens samlede nettoresultat positivt, skal man angive dette i rubrik 346 på årsopgørelsen. Er resultatet negativt skal man anvende rubrik 85-87 medmindre man i tidligere år (tilbage til 2002) har haft positive gevinster fra handel med finansielle kontrakter, som kan rumme tabet.

Udenlandske finansielle institutioner indberetter ikke til SKAT (medmindre de har indgået en særaftale med SKAT om dette, som f.eks. Nordnet har), hvorfor man selv er ansvarlig for dette. Glemmer man at indberette et tab senest den 1. juli året efter kontrakterne er handlet, vil man fortabe retten til at kunne fratrække fremtidige gevinster. Man skal udfylde en udvidet selvangivelse, når man har udenlandsk indkomst.

9. Hvilken rubrik på selvangivelsen skal anvendes ved indberetning af certifikathandel eller andre finansielle kontrakter?
Du skal anvende rubrik 346 ved nettogevinster, og rubrik 85-87 hvis du har tab (og hvis du ikke i tidligere år har haft gevinster på finansielle kontrakter). Tab på aktiebaserede kontrakter tastes ind i rubrik 86, og tab på andre kontrakter fx valuta og råvarer i rubrik 85. Ud over det skal man i rubrik 87 tage stilling til, hvordan man vil benytte tabet. Såfremt du haft et samlet tab på dine finansielle kontrakter, skal du oplyse dette til Skattestyrelsen senest den 1. juli året efter kontrakterne er handlet, medmindre din bank har indberettet dine foretagne handler. Ellers mister du retten til at kunne bruge tabet til modregning, hvis du tjener penge de kommende år. Hvis du har tabt for eksempel 10.000 kroner, så vil de første 10.000 kroner af dine kommende gevinster være skattefrie. Glemmer du at oplyse tabet, får du altså ud over tabet også lov til at betale skat af dine kommende gevinster. Har du haft en samlet gevinst, som du ikke oplyser til Skattestyrelsen, risikerer du en straf i form af en bøde.


Oversigt over samtlige artikler i "Skatteregler for investorer":

>>> Overordnet om skat af afkast fra investering
>>> Indberetning til Skattestyrelsen og udfyldelse af selvangivelse
>>> Skatteregler for aktier
>>> Skatteregler for investeringsforeninger
>>> Skatteregler for udenlandske fonde, herunder ETF
>>> Skatteregler for obligationer
>>> Skatteregler for finansielle kontrakter, herunder certifikater
>>> Optimering af skat af afkast fra investering
>>> FAQ om skat for investorer
>>> Aktiesparekonto
>>> Fordele og ulemper ved at investere igennem et selskab
>>> Skattegrænser 2018-2019


Har du svært ved at forstå de mange begreber og ord, så tag et kig i vores Ordforklaring vedrørende skatteregler.

Artiklerne er skrevet af cand.merc.jur. Andreas Damgaard og senest ajourført april 2019.

Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne i ovenstående artikler er ikke en udtømmende beskrivelse af skattereglerne på området, og skal ikke betragtes som individuel skatterådgivning. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler ligesom skattereglerne kan ændre sig fremover. Individuelle forhold hos den enkelte investor kan desuden være afgørende, hvorfor der opfordres til at søge individuel rådgivning hos en skatterådgiver eller direkte hos Skattestyrelsen (SKAT). Brug af oplysningerne sker på eget ansvar og tager udgangspunkt i, at man har fuld skattepligt i Danmark.

Del denne artikel

Invested.dk