Kategori: Personlig finans


Forbrugslån

Globus 60x60Definition af Forbrugslån

Et lån med det formål at det skal finansiere éns forbrug. Med forbrug menes de produkter, som forbrugeren har brug for her og nu og ikke har finansielt rådighed for at betale selv på det pågældende tidspunkt.

IE 60x60InvestEd forklarer Forbrugslån

Der stilles som regel ikke sikkerhed i et forbrugslån, og långiver har af denne grund ikke mulighed for at bestemme over de købte aktiver. Det kan sidestilles med det populære kviklån.

Kviklån

Globus 60x60Definition af Kviklån

En hurtig måde hvorpå man kan låne penge. Det beløb man kan låne strækker sig typisk fra 1000-350.000 kr. Låntagere af kviklån er ofte personer, der mangler et ekstra tilskud i en bestemt situation, såsom uforudsete udgifter. Kviklån skal oftest tilbagebetales inden for en måned, og det er ofte nemt at få tilladelse til at optage et sådant lån.

IE 60x60InvestEd forklarer Kviklån

Som låntager bør man være opmærksom på, at kviklån kan være dyre, især hvis man lader lånet løbe. Der er ofte meget høje renter og gebyrer på kviklån, og i nogle tilfælde kan man ende med at betale det dobbelte beløb tilbage til kreditor. Husk at kigge på de årlige omkostninger i procent for at få et reelt overblik over, hvor dyrt lånet er.

Årlige omkostninger i procent – ÅOP

Globus 60x60Definition af Årlige omkostninger i procent – ÅOP

Et udtryk der bruges for alle de årlige reelle omkostninger, der er i forbindelse med et lån, udtrykt i procent. Dette tal skal oplyses til alle, der ønsker at låne penge.

IE 60x60InvestEd forklarer Årlige omkostninger i procent – ÅOP

ÅOP inkluderer ikke bare renteomkostningerne ved lånet men også de ekstra omkostninger, der eksempelvis kunne inkludere stiftelsesomkostninger og andre gebyrer.

I ÅOP tages der også hensyn til, hvornår renter, afdrag osv. skal betales.

Ejerpantebrev

Globus 60x60Definition af Ejerpantebrev

Et pantebrev hvor aktivets ejer både står som pantsætter og panthaver. Brevet giver ejeren panteret i et aktiv som for eksempel fast ejendom.

IE 60x60InvestEd forklarer Ejerpantebrev

Ejeren er altså både debitor og kreditor for pantebrevet. Derfor er det som udgangspunkt ikke en sikkerhedsstillelse for noget. Herefter kan ejerpantebrevet bruges til at stille sikkerhed for et aktiv.

Sælgerpantebrev

Globus 60x60Definition af Sælgerpantebrev

Et pantebrev der udstedes af køber til sælger med pant i den pågældende handlede ejendom. Altså hvor køberen sådan set låner den sidste del af købesummen af sælger mod sikkerhed i ejendommen.

IE 60x60InvestEd forklarer Sælgerpantebrev

For almindelige helårsboliger er det lovgivningsmæssige loft for realkreditlån 80 % af købesummen. Køber af ejendom lægger selv en kontant udbetaling, men det resterende beløb (ofte 12-16 % af købesummen) finansieres oftest ved disse sælgerpantebreve.

Renten på et sådant gældsbevis er typisk fast i hele løbetiden og er ofte lidt højere end på et realkreditlån. Løbetiden er kortere end et realkreditlån og ligger ofte på 22-25 år.

Betalingsevne

Globus 60x60Definition af Betalingsevne

Det beløb som en person kan betale af på sin gæld efter at have betalt faste udgifter, og hvor et rådighedsbeløb er trukket fra.

IE 60x60InvestEd forklarer Betalingsevne

En persons betalingsevne består altså af personens indkomst minus faste udgifter, såsom husleje, bil og lignende, og minus et passende rådighedsbeløb, der kan opretholde en rimelig levestandard. Rådighedsbeløbet skal kunne dække løbende udgifter såsom mad, beklædning osv.

Når man laver et budget, er det vigtigt at tage højde for sin betalingsevne for at se, hvor meget eventuel gæld man kan påtage sig.

Tidshorisont

Globus 60x60Definition af Tidshorisont

Den længde tid en investering holdes i, før den bliver likvideret. Tidshorisonter kan række fra få sekunder (i tilfælde af daytrading) og helt op til flere årtier (for buy-and-hold investorer). Der findes ikke nogen ”rigtig” tidsramme – det afhænger af investorens individuelle målsætninger.

IE 60x60InvestEd forklarer Tidshorisont

Det er ekstremt vigtigt at kende sin tidshorisont, når man skal vælge, hvilken type investering man vil lave, og når man skal fordele sine aktiver (asset allocation). Alt andet lige, ville man kunne være mere aggressiv med en længere tidshorisont. For eksempel anbefaler de fleste rådgivere, at aktivfordelingen for en 30-årig bør være højere vægtet i aktier end for en, der nærmer sig pensionsalderen.

Med det sagt er alder ikke den eneste determinant i en tidshorisont. En 30-årig person der sparer penge sammen til en udbetaling af et hus inden for et år ville investere med en 1-årig tidsramme til trods for det faktum, at pensionsalderen er flere år væk. På grund af den korte tidsramme ville det være mere passende for denne person at investere mere konservativt, fordi han/hun har kort tid til at tjene et evt. tab ind igen.

Købekraft

Globus 60x60Definition af Købekraft

(I) Værdien af en møntenhed udtrykt med den mængde varer eller serviceydelser, én møntenhed kan købe. Købekraften er vigtig, fordi inflation forringer den mængde varer og serviceydelser, man ville kunne købe.

(II) I investeringsmæssig sammenhæng kan det være den mængde penge, man har tilbage på sin marginkonto til at købe værdipapirer for.

IE 60x60InvestEd forklarer Købekraft

(I) For at måle købekraften kan man sammenligne med et prisindeks såsom forbrugerprisindekset (FPI). En simpel måde at tænke på købekraft på, er at forestille sig man har tjent lige så mange penge som sin bedstefar. Man kunne tydeligvis overleve for meget færre penge for et par få generationer siden, men på grund af inflationen ville man skulle have en bedre løn i dag for bare at opnå samme levestandard.

(II) Lad os sige, at du har 10.000 kr. i egenkapital på din mæglerkonto, og din mægler tillader dig, at du gearer med 2:1. Hvis du ikke har købt nogen værdipapirer endnu, vil din købekraft være 20.000 kr.

Risikotolerance

Globus 60x60Definition af Risikotolerance

Den mængde udsving i en investerings afkast, en investor er villig til at holde ud. Risikotolerance er en vigtig komponent i investering. Man bør som investor have en realistisk forståelse for sine evner og villighed til at modstå store svingninger i værdien på sine investeringer. Investorer, der påtager sig for meget risiko, kan gå i panik og sælge på det forkerte tidspunkt.

IE 60x60InvestEd forklarer Risikotolerance

Faktorer der påvirker en persons risikotolerance er for eksempel den tidshorisont, man vil investere på, den fremtidige indtjeningsevne og hvilke aktiver, man ellers har (såsom et hjem, en pensionsopsparing eller en arv). Generelt set, kan man påtage sig mere risiko, når man har flere aktiver bag sig.

Pension

Globus 60x60Definition af Pension

En løbende ydelse som man modtager, når man er stoppet på arbejdsmarkedet. Den offentlige ydelse hedder folkepension, og hvis den er privattegnet, kan det enten være en aldersopsparing eller en ratepension.

Hvis man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af en uarbejdsdygtighed, hedder den offentlige ydelse førtidspension, og har man tegnet en privat invaliderente eller invalidepension, kan der også udbetales en ydelse herfra. Begrebet dækker også over ægtefælle- og børnepensioner, som er løbende ydelser til efterladte.

IE 60x60InvestEd forklarer Pension

I Danmark er pensionen opdelt i tre søjler. Den første søjle er Folkepensionen. Denne består af et grundbeløb, som alle, der er fyldt 65 år, har ret til. Den anden søjle er arbejdsmarkedspensionsordninger, som skabes i kollektive overenskomster mellem lønmodtagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer eller enkeltvirksomheder. Den sidste og tredje søjle er individuelle pensionsordninger.

Invested.dk