Macaroni defense

Globus 60x60Definition af Macaroni defense

En tilgang som virksomheder, der er udsatte for fjendtlig overtagelse, bruger. Virksomheden udsteder et stort antal obligationer med det vilkår, at de skal indfries til en høj kurs, hvis virksomheden bliver overtaget.

IE 60x60InvestEd forklarer Macaroni defense

Grunden til at det kaldes macaroni defense er fordi, hvis virksomheden er i fare, udvides indfrielseskursen på obligationerne ligesom macaroni på en tallerken.

Mærkeværdi

Globus 60x60Definition af Mærkeværdi

Værdien som en virksomhed realiserer fra et produkt med et let genkendeligt navn sammenlignet med tilsvarende produkter. Virksomheder kan skabe mærkeværdi til deres produkter ved at lave dem mindeværdige, let genkendelige og bedre i kvalitet og pålidelighed. Massemarkedsføringskampagner kan også hjælpe på mærkeværdien. Hvis kunderne dog er villige til at betale mere for et generisk produkt i stedet for et brandet produkt, så vil dette produkt have en negativ mærkeværdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Mærkeværdi

De ekstra penge kunderne er villige til at bruge på en Coca Cola i stedet for et sodavanddiscountmærke er et eksempel på mærkeværdi.

En situation hvor mærkeværdi er vigtig, er når en virksomhed vil udvide sin produktlinje. Hvis mærkeværdien er positiv, kan selskabet forøge chancen for, at kunderne vil købe deres nye produkt ved at associere det nye produkt med et eksisterende succesfuldt brand. Hvis Carlsberg nu ville introducere en ny øl, ville de sandsynligvis beholde den under samme navn i stedet for at opfinde et nyt brand. De positive associationer kunderne allerede har med Carlsberg ville gøre det nye produkt mere lokkende, end hvis øllen have et ukendt brandnavn.

Mark to market

Globus 60x60Definition af Mark to market

(I) Et økonomisk begreb der udtrykker en løbende værdiansættelse af aktiver til markedsværdi.

(II) Når den kapitaliserede værdi af en investeringsforening er værdisat efter den nyligste markedsværdi.

IE 60x60InvestEd forklarer Mark to market

(I) Der kan opstå problemer, når den markedsbaserede værdiansættelse ikke afspejler det underliggendes aktiv sande værdi. Dette kan ske, når en virksomhed er tvunget til at beregne salgsprisen af deres aktiver eller passiver under ufordelagtige eller volatile tider, såsom under en finansiel krise.

I regnskabsmæssig sammenhæng bruges begrebet i forbindelse med lagerprincippet.

Master Limited Partnership – MLP

Globus 60x60Definition af Master Limited Partnership – MLP

En form for begrænset partnerskab som er børsnoteret. Der findes to typer partnere i denne type partnerskab: Den begrænsede partner er personen eller gruppen, der bidrager med kapital til MLP’et og modtager periodiske indkomstuddelinger fra MLP’ets pengestrøm, hvorimod den generelle partner er den part, som er ansvarlig for at styre MLP’ets aktiviteter og modtager løn, som er forbundet med præstationen.

IE 60x60InvestEd forklarer Master Limited Partnership – MLP

En af de mest afgørende kriterier som skal opfyldes for at en partnerskab lovgivningsmæssigt kan klassificeres som et MLP er, at partnerskabet skal udlede det meste af dets pengestrøm fra ejendomme, naturlige ressourcer og råvarer.

Fordelen ved et MLP er, at det kombinerer fordelene ved et limited partnership med likviditeten af et børsnoteret selskab.

Mellemhandler

Globus 60x60Definition af Mellemhandler

En entitet der fungerer som mellemled i en handel mellem en køber og en sælger.

IE 60x60InvestEd forklarer Mellemhandler

En mellemhandler er en grossist eller en detaillist, som køber en virksomheds produkter og sælger dem videre. Mellemhandleren står for forskellige opgaver i forbindelse med produkternes vej ud til konsumenterne.

Mergers & Acquisitions – M&A

Globus 60x60Definition af Mergers & Acquisitions – M&A

Et generelt begreb der beskriver en forening af virksomheder. En fusion (merger) er en kombination af to virksomheder, der former en ny virksomhed, hvor et opkøb (acquisition) er købet af én virksomhed af en anden.

IE 60x60InvestEd forklarer Mergers & Acquisitions – M&A

Begrebet ”M&A” referer også til den afdeling i en finansiel institution, der har med mergers & acquisitions at gøre.

Merværdi

Globus 60x60Definition af Merværdi

Den forbedring som en virksomhed giver sit produkt eller sin serviceydelse, inden den udbyder produktet til kunderne. Begrebet merværdi bruges til at beskrive tilfælde, hvor en virksomhed tager et produkt, der måske bliver set som homogent med få forskellige (hvis nogle) fra dens konkurrenters, og forsyner kunderne med en ekstra funktion eller tillæg, der giver produktet en bedre værdi udadtil.

IE 60x60InvestEd forklarer Merværdi

En merværdi kan enten forøge produktets pris eller værdi. For eksempel kan det at tilbyde et års gratis support med en ny computer ses som merværdi.

Privatpersoner kan også bidrage med merværdi, hvis han/hun for eksempel har flair for finansiel modellering, hvilket arbejdsgiveren ikke vidste under hyringen af personen. Derved bringer den ansatte merværdi til virksomheden.

Middelværdi

Globus 60x60Definition af Middelværdi

(I) Et andet ord for gennemsnittet af en række tal. Gennemsnittet kan være et aritmetisk gennemsnit og et geometrisk gennemsnit. I dagligdagen bruges næsten altid det aritmetiske gennemsnit.

(I) Den forventede værdi, som man vil forvente, at en stokastisk variabel vil antage.

IE 60x60InvestEd forklarer Middelværdi

(I) Hvis en aktie lukkede i 62 kr. 67 kr. og 65 kr. over de tre sidste dage, så ville det aritmetiske gennemsnit være summen af disse tal divideret med tre, hvilket er 64,66 kr. Det geometriske gennemsnit ville tage den tredje rod af tallenes produkt (altså 62*67*65), hvilket vil give 64,63 kr.

(II) Når vi taler statistik, er middelværdi det sande gennemsnit for en stokastisk variabel. Her skelnes der mellem gennemsnittet og forventningsværdien (det sande gennemsnit).

Misligholdelse

Globus 60x60Definition af Misligholdelse

(I) Hvis en aftalt betaling i et lån ikke er betalt, siges lånet af være misligholdt, og låntageren siges at være i restance.

(II) Juridisk beskrivelse af en aftalepligt som ikke er overholdt. Om en aftale er misligholdt beror på dens indhold og på de regler, for eksempel i Købeloven eller Lejeloven, der gælder for den pågældende aftaletype.

IE 60x60InvestEd forklarer Misligholdelse

(I) Hvis denne restance har foregået i en længere periode, kan långiveren opgive lånet, og hvis der er stillet sikkerhed for lånet, vil långiveren forsøge at få denne realiseret. Samtidigt vil låntageren som regel skulle betale en højere rente, kaldet morarente, og et gebyr.

Multipel lineær regression

Globus 60x60Definition af Multipel lineær regression

En statistisk teknik der bruger flere forklarende variable til at forudsige resultatet af en responsvariabel. Målet med multipel regression er at modellere forholdet mellem forklarende variable og responsvariable.

Modellen for multipel lineær regression med givet n observationer er:

model af multipel lineær regression

IE 60x60InvestEd forklarer Multipel lineær regression

Multipel lineær regression tager en gruppe tilfældige variable og forsøger at finde et matematisk forhold mellem dem. Modellen skaber et forhold i form af en ret linje (lineær), som på bedste vis tilnærmer sig alle de individuelle datapunkter.

Multipel lineær regression bruges ofte til at bestemme, hvor mange specifikke faktorer, såsom prisen på en råvare, renten og bestemte industrier eller sektorer, der påvirker prisbevægelsen af et aktiv. For eksempel kan prisen på olie, de økonomiske renter og prisbevægelsen på oliefutures alle have en effekt på kursen af et olieselskabs aktie.

image_pdfimage_print

Invested.dk