fbpx


Indeksregulering

Globus 60x60Definition af begrebet ”indeksregulering”

Indeksregulering er når værdien af en vare, serviceydelse, fordring eller anden måling justeres til et forudbestemt indeks.

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”indeksregulering”

Virksomheder eller analytikere kan eksempelvis bruge indeksregulering til at sammenligne en medarbejders løn med inflationen med forventning om, at en stigning i inflationen over en givet periode vil være lig med en stigning i medarbejderens løn.

Indlån

Globus 60x60Definition af Indlån

En transaktion der indebærer en overførsel af penge til en anden part til forvaring. Stavelsen ”lån” kommer af, at banken eksempelvis låner penge af dig, når du sætter penge ind på en opsparingskonto.

IE 60x60InvestEd forklarer Indlån

Indlån er de penge en investor indskyder i en bankkonto.

Insiderhandel

Globus 60x60Definition af Insiderhandel

Når nogen med adgang til materiel, ikke-offentlig information omkring et bestemt værdipapir køber det pågældende værdipapir.

IE 60x60InvestEd forklarer Insiderhandel

Insiderhandel kan være ulovligt eller lovligt afhængig af, hvornår insideren laver handlen: Det er ulovligt – når den materielle information stadig ikke er offentlig – at handle mens man har en speciel viden er unfair over for andre investorer, der ikke har denne adgang. Direktører er ikke de eneste, der potentielt kan sigtes for insiderhandel. Folk såsom mæglere og selv familiemedlemmer kan være skyldige.

Insiderhandel er lovligt så snart informationen er offentliggjort, hvor insideren ikke længere har en direkte fordel over andre investorer.

Instrument

Globus 60x60Definition af Instrument

Et salgbart eller omsætteligt aktiv såsom værdipapirer, derivater eller indekser eller ethvert aktiv, der ligger under et derivat. Det er et andet udtryk for en finansiel fordring.

IE 60x60InvestEd forklarer Instrument

I bund og grund kan ethvert aktiv, som købes af en investor, ses som et finansielt instrument. Antikke møbler, hvede og virksomhedsobligationer bliver alle set som investeringsinstrumenter. De kan alle købes og sælges som ting, der holder og producerer værdi. Instrumenter kan både være gæld og egenkapital, der repræsenterer en del af en gældsforpligtelse eller et ejerskab.

Interessentselskab

Globus 60x60Definition af Interessentselskab

En virksomhed der drives og ejes af to eller flere personer. Disse kaldes interessenter. Der stilles ikke et kapitalkrav fra deltagernes side, og hver deltager hæfter personligt med deres private formue. Da alle deltagere hæftes personligt, betyder det, at de hæftes solidarisk.

Forkortelsen for et interessentselskab er I/S.

IE 60x60InvestEd forklarer Interessentselskab

Skattemæssigt skal hver interessent medtage resultatet på deres egne selvangivelser.

Invers ETF

Globus 60x60Definition af Invers ETF

En exchange-traded fund (ETF) som er konstrueret ved at bruge forskellige derivativer med det formål at profitere via et fald i værdien af det underliggende udgangspunkt. Investering i disse ETF’ere er det samme som at holde forskellige korte positioner eller bruge en kombination af udvidede investeringsstrategier for at profitere via faldende priser.

Også kendt som en ”Short ETF” eller ”Bear ETF”.

IE 60x60InvestEd forklarer Invers ETF

En fordel er at disse ETF’ere ikke kræver, at investoren holder en marginkonto, som ville være tilfældet hos investorer, der vil holde short positioner.

Der findes adskillige inverse ETF’ere, som kan bruges til at profitere fra fald i brede markedsindekser såsom C20 eller Russell 2000. Oven i dét er det muligt at købe inverse ETF’ere, der fokuserer på en specifik sektor såsom den finansielle eller energisektoren. De fleste investorer vil gerne købe ETF’ere, så de kan risikodække deres portfolio mod faldende priser.

Investeringsbank

Globus 60x60Definition af Investeringsbank

En finansiel entitet der foretager sig flere forskellige serviceydelser. Investeringsbanker specialiserer sig i store og komplekse finansielle transaktioner såsom aktietegning, hvor banken agerer som et mellemled mellem udstederen og de offentlige investorer. Banken kunne også stå for fusioner eller andre restruktureringer i store virksomheder eller virke som en mægler og/eller finansiel rådgiver for institutionelle kunder. Store investeringsbanker inkluderer Barclays, Bank of America, Merill Lynch, Warburgs, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Salomon Brothers, UBS, Credit Suisse, Citibank, Lazard eller danske Saxo Bank. Nogle investeringsbanker specialiserer sig i industrisektorer. Mange investeringsbanker har også afdelinger, der servicerer mindre, private investorer.

IE 60x60InvestEd forklarer Investeringsbank

Den rådgivende afdeling i en investeringsbank modtager gebyrer for deres serviceydelse, hvor handelsafdelingerne får profit eller tab baseret på deres markedspræstation. Professionelle der arbejder for investeringsbanker har måske karrierer som økonomiske rådgivere, tradere eller sælgere. En karriere i en investeringsbank kan være godt betalt, men det er typisk et arbejde med lange, stressfulde arbejdstimer.

Fordi investeringsbanker har eksterne kunder men også handler med deres egne konti, kan en interessekonflikt opstå, hvis de rådgivende og handlende afdelinger ikke bibeholder deres uafhængighed. Investeringsbankers kunder inkluderer virksomheder, pensionsselskaber, eller finansielle institutioner, regeringer og hedge fonde. Størrelse er et aktiv for investeringsbanker. Jo flere forbindelser banken har inden for markedet, jo mere kan banken tjene penge på at matche købere og sælgere, specielt hvad angår unikke transaktioner. De største investeringsbanker har kunder over hele verden.

Investeringsbanker hjælper virksomheder med at udstede nye aktier via en børsintroduktion eller udbyde allerede udstedte værdipapirer. De kan også hjælpe virksomheder med at skaffe gæld ved at finde investorer til virksomhedsobligationer. Investeringsbankens rolle begynder med en konsultation før udstedelsen og som rådgiver efter udstedelsen. Banken vil også undersøge virksomhedens finansielle opgørelser og offentliggøre et prospekt, der forklarer udstedelsen til investorerne, før værdipapirerne er tilgængeligt for køb.

Investeringsforening

Globus 60x60Definition af Investeringsforening

En fond der samler investorers penge i en pulje, som bruges til forskellige investeringer i eksempelvis aktier eller obligationer. Investorerne i foreningen deler omkostninger, tab og avance ligeligt afhængig af deres portionsstørrelse.

Investeringsforeninger er forskellige i, hvad de investerer i. Nogle kan investere i aktier opdelt efter sektorer, nogle kan være obligationsbaserede og andre kan investere i noget helt tredje.

IE 60x60InvestEd forklarer Investeringsforening

Der er forskellige typer af investeringsforeninger:

(I) Kontoførende: Investeringsforeningen styrer folks penge på kontobasis, og investoren får derfor ikke omsætteligt bevis.

(II) Certifikatudstedende: Her udsteder investeringsforeningen omsættelige certifikater, som kan købes og sælges.

Akkumulerende certifikatudstedende investeringsforeninger skal udbetale et minimumsudbytte som følge af deres afkast til investorerne ifølge ligningsloven.

image_pdfimage_print

Invested.dk