Markeder

Finansielle markeder 201 – Fixed income

Det anbefales at læse første artikel om Fixed Income først: https://www.invested.dk/markeder/finansielle-markeder-101-fixed-income/

Forrige artikel gennemgik hovedsageligt den basale terminologi der bruges om Fixed Income. Denne artikel vil gå mere i dybden med statsobligationer, primært de amerikanske.

Hvad er en obligation?

En obligation er et gældsinstrument, hvor udstederen af obligationen skylder ejeren af obligationen (investoren) et beløb og over obligationens levetid er forpligtet til at betale renter og hovedstolen tilbage (der er også andre typer obligationer). En obligation er altså en form for lån hvor ejeren af obligationen er långiver og udstederen er låntager.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Hvorfor udstede obligationer?

Grunden til at udstede obligationer for både virksomheder og stater er meget simpel: for at rejse kapital til et bestemt projekt eller for at have likvider nok til at holde forretningen kørende. Virksomhedsobligationer anses for at være mere risikable end statsobligationer, da risikoen for at en virksomhed går konkurs er væsentligt større og derfor forlanger investorer også højere afkast på disse.

Som nævnt repræsenterer obligationer gæld og der er væsentlig forskel på hvordan gæld og egenkapital (equity/aktier) fungerer. Virksomheder kan vælge at udstede gæld i stedet for aktier, da gæld ikke udvander ejerskab af virksomheden (en aktie repræsenterer ejerskab i en virksomhed). Der er en række andre fordele ved gæld i forhold til egenkapital, f.eks:

  • Det er ofte billigere at udstede obligationer
  • Rentebetalinger kan trækkes fra i skat (skatteskjold)
  • Der er ikke et performance element involveret i gæld, som der er med aktier. (Investorer kan ønske dividender når det går godt for virksomheden osv.)
    Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Udstedelse – Virksomhedsobligationer

Man kan overordnet tale om to typer markeder for virksomhedsobligationer, det primære marked og det sekundære marked. Dette gælder også for aktier. Det primære marked er når obligationerne sælges for første gang til investorer. Her købes obligationerne direkte fra udstederen (virksomheden) eller fra en agent der agerer på vegne af udstederen og al handel, efter dette, foregår på det sekundære marked.

Forud for salg på det primære marked kommer origination (oprindelse), dette involverer underwriting og er en af de metoder der kan bruges til udstedelse af obligationer.

Underwriting – Udstederen af obligationerne giver en investeringsbank ret til at varetage udstedelsen af obligationerne.

Ved underwriting påtager investeringsbanken ligeledes risikoen for udstedelsen og udstederen skal derfor ikke bekymre sig om eventuelt usolgte obligationer.

Andre måder hvorpå en låntager kan udstede obligationer er:

  • Private placement

Nyudstedte obligationer tilbydes til et begrænset antal investorer og er som regel brugt til mindre udstedelser. Fordele inkluderer færre omkostninger og færre retslige komplikationer. Ligeledes kræves der heller ikke et prospektus ved private placement.

  • Public placement

De nyudstedte obligationer tilbydes til et ubegrænset antal institutionelle og private investorer på det åbne marked.

Udstedelse – statsobligationer

Udstedelse af statsobligationer foregår som regel via såkaldte auktioner. Der er overordnet 2 typer auktioner:

Dutch auction (Enkelt pris) – Ved denne type auktion starter prisen højt og sænkes gradvist indtil et bud modtages. Herefter sænkes den igen indtil et bud modtages og dette fortsætter til alle obligationer er blevet budt på. Den pris obligationerne derefter sælges til er den laveste pris der blev budt, hvilket vil sige den pris det sidste bud var på.

Multiple price: Ved denne type auktion accepterer udstederen de bedste bud indtil alle obligationer er allokeret. Obligationerne sælges så til den pris hver enkelt deltager i auktionen bød.

Del denne artikel

Invested.dk