Guides

Nærlæsning af balancen

En balance viser en virksomheds aktiver, passiver og egenkapital (nettoformue). Sammen med resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen udgør de tre virksomhedens regnskab. Hvis du er aktionær i en virksomhed, er det vigtigt, at du forstår, hvordan balancen er opbygget, hvordan man analyserer den, og hvordan man læser den.

 

Hvordan balancen virker

Balancen er opdelt i to dele baseret på følgende formel.

Formlen for balancen

Dette betyder, at aktiverne (eller de enheder der driver forretningen) er balanceret mellem virksomhedens finansielle forpligtelser sammen med egenkapitalinvesteringen bragt ind i virksomheden og det overførte resultat.

Aktiver er, hvad et selskab bruger til at drive sin forretning, mens passiver og egenkapital er to kilder, der støtter/finansierer disse aktiver. Egenkapitalen i et børsnoteret aktieselskab er den investerede mængde i virksomheden fra starten lagt sammen med det overførte resultat, og den repræsenterer den økonomiske støtte i selskabet.

Det er vigtigt at bemærke, at balancen er et billede af virksomhedens finansielle position ved et bestemt tidspunkt. Det er altså et stilbillede af en bestemt dato.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Typer af aktiver

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver har en levetid på et år eller mindre, hvilket betyder, at de kan omdannes til kontanter hurtigt. Sådanne aktiver inkluderer varebeholdninger, likvide værdipapirer, varedebitorer, kasse- og bankbeholdning. Likvide værdipapirer er et sikkert aktiv, som hurtigt kan omdannes til kontanter. Varedebitorer er de kortsigtede forpligtelser som kunderne skylder virksomheden. Virksomheder sælger ofte produkter eller serviceydelser til kunderne på kredit; disse forpligtelser bliver i omsætningsaktiverne, indtil de er betalt af kunderne.

Varebeholdninger repræsenterer råvarer, varer under fremstilling og virksomhedens færdige varer. Afhængig af virksomheden vil den præcise opstilling af varebeholdningsposten variere. For eksempel vil en produktionsvirksomhed bære på en stor mængde råvarer, mens detailvirksomheder ikke har nogen. Varebeholdningen hos en detailvirksomhed indeholder typisk varer købt fra producenter og grossister.

 

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver er de aktiver, der ikke kan omdannes til kontanter hurtigt og forventes at have en levetid på over et år. Det kan være materielle aktiver såsom maskiner, computere, bygninger og grunde. Det kan også være immaterielle aktiver såsom goodwill og patenter. Selvom disse aktiver ikke er fysiske af natur, er de ofte de kilder, som kan redde eller ødelægge hele virksomheden – værdien af mærket bør for eksempel ikke undervurderes.

 

Typer af passiver

På den anden side af balancen finder du passiverne. Disse er de finansielle forpligtelser, en virksomhed skylder til udestående parter. Ligesom aktiver, kan de både være kortfristede og langfristede (under eller over et år). Langfristede gældsforpligtelser er gæld og andre finansielle forpligtelser, som forfaldes efter en periode på mindst et år fra datoen på balancen. Kortfristede gældsforpligtelser er de passiver hos virksomheder, som forfalder inden for et år. Disse inkluderer kortsigtede lån, men de inkluderer også f.eks. 10-årige lån, som udløber inden for et år. Altså som er på det 10. år af løbetiden.

 

Egenkapital

Aktionærernes egenkapital er den begyndende mængde af penge investeret i en forretning. Hvis virksomheden ved slutningen af regnskabsåret beslutter at geninvestere sit overførte resultat i virksomheden (efter skat), vil dette overførte resultat flyttes fra resultatopgørelsen over på balancen og ind på egenkapitalposten. Denne post repræsenterer en virksomheds totale nettoformue. For at balancen kan balancere, skal aktiverne på den ene side af balancen være lig med passiverne + egenkapitalen på den anden.

 

Læs balancen

Nedenfor er et eksempel på en balance:

Et eksempel på en virksomheds balance

Som du kan se på balancen ovenfor, er den opdelt i to områder. Aktiverne er til venstre, og egenkapitalen og passiverne er til højre. Det ses også klart, at aktiverne og passiverne sammen med egenkapitalen udligner hinanden. En anden interessant ting ved balancen er, hvordan den er opstillet. Aktiver og passiverne er opstillet efter, hvor omsættelige/likvide de er. De sorteres oftest efter de mindst likvide til de mest likvide.

 

Analyser balancen med nøgletal

Med en bedre forståelse for balancen, og hvordan den er konstrueret, kan vi nu kigge på nogle teknikker, man bruger til at analysere den information, der findes på balancen. Nøglemetoden til at gøre dette er via finansielle nøgletal.

Finansielle nøgletal bruger formler til at få indsigt i virksomheden og dens drift. Brugen af nøgletal (som debt-to-equity ratio også kaldet gæld/egenkapital forholdet) kan give dig et bedre overblik over virksomhedens finansielle tilstand sammen med effektiviteten af dens drift. Det er vigtigt at pointere, at nogle nøgletal skal bruge information fra mere end en finansiel opgørelse, såsom fra balancen og resultatopgørelsen.

Hovedtyperne af nøgletal der bruger information fra balancen er de, der indikerer virksomhedens finansielle styrke og aktivitet. Disse kan være driftskapital og gæld/egenkapital forholdet, der begge giver information over, hvor god virksomheden er til at opfylde dens forpligtelser, og hvordan forpligtelserne er gældssat.

Dette kan give investorer en idé af, hvor finansielt stabil virksomheden er, og hvordan selskabet finansierer sig selv. Aktivitetsnøgletal fokuserer hovedsageligt på kortfristede poster for at vise, hvor godt selskabet driver sin arbejdsgang (hvilket inkluderer varedebitorer, varebeholdninger og udeståender). Disse nøgletal kan bidrage med indsigt i virksomhedens driftseffektivitet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Konklusion

Balancen er sammen med resultatopgørelsen og pengestrømsopgørelsen et vigtigt værktøj for investorer til at få indsigt i selskabet og dets drift. Balancen er et billede af et bestemt tidspunkt af selskabets poster – aktiver, passiver og egenkapital. Formålet med balancen er at give brugeren en idé af selskabets finansielle position sammen med at vise, hvad virksomheden ejer og skylder. Det er vigtigt, at alle investorer ved, hvordan man bruger, analyserer og læser dette dokument.

Del denne artikel

Invested.dk