Kategori: Optioner


Præmie

Globus 60x60Definition af Præmie

(I) Den totale omkostning (pris) for en option.

(II) Den specificerede, påkrævede og periodiske betaling hos et forsikringsselskab, der støtter dækningen under en givet forsikringsplan for en defineret tidsperiode. Præmien betales af den forsikrede part til forsikreren og kompenserer primært forsikreren for at bære risikoen om at betale, hvis forsikringsaftalens dækning bliver påkrævet.

IE 60x60InvestEd forklarer Præmie

(I) Præmien ved en option er i bund og grund optionens indre værdi og tidsværdi. Det er vigtigt at bemærke, at volatilitet også påvirker præmien.

(II) Et typisk eksempel på en forsikringspræmie er under en bilforsikring. En bilejer kan forsikre værdien af sin bil mod skader, tyveri og potentielle problemer. Ejeren betaler som regel en fast præmie for at få forsikringsselskabets garanti om at dække ethvert økonomisk tab henholdt forsikringsaftalen.

Put Option

Globus 60x60Definition af Put Option

En option kontrakt giver ejeren rettigheden, men ikke kravet, til at sælge et specifikt antal af det underliggende værdipapir til en specifik pris inden for en specifik tidsperiode. Put optionen er modsætningen til købsoptionen, som giver ejeren rettigheden til at købe.

IE 60x60InvestEd forklarer Put Option

En put option bliver mere værdifuld, når prisen på den underliggende aktie falder i forhold til strikekursen. Hvor du for eksempel har en Marts 15 ABC 10 put option har du rettigheden til at sælge 100 aktier af ABC indtil Marts 2015 (som regel den 3. fredag i måneden). Hvis aktiekursen i ABC falder til 5 kr. og du udnytter optionen, kan du købe 100 aktier af ABC for 5 kr. i markedet og sælge aktierne til optionsudstederen for 10 kr./stk., hvilket betyder du tjener 500 kr. (100 x (10 kr. – 5 kr.)) på put optionen. Bemærk at den maksimale potentielle profit i dette eksempel ignorer præmien, som betales for at holde put optionen.

Invested.dk