Ikke-kategoriseret

Investér i den grønne omstilling

2022 har ikke været i sjovt år for investorer i aktier og obligationer, og det har været svært at finde andre, gode investeringsmuligheder, hvor man har kunnet søge dækning. Flere af pensionskasserne har dog klaret sig lidt bedre bedre end det generelle aktiemarked, og det skyldes, at de har haft mulige for at investere alternative aktiver, blandt andet investering i den grønne omstilling: Grøn energi, grøn infrastruktur og Power-to-X.

Nu bliver det også muligt for privat investorer at få adgang til disse projekter og dermed få et godt supplement til aktieporteføljen, som kan performe godt i tider, hvor aktier og obligationer har det svært. De alternative investeringer svinger nemlig typisk ikke op og ned på de samme tidspunkter som aktieinvesteringer, og det er en stor fordel, hvis man gerne vil have et stabiliserende element i sin portefølje.

Alternative investeringer er en samlet betegnelse for alt det, som ikke er normale børsnoterede aktier og obligationer. Ejendomsinvestering er bedst kendt blandt alternative investeringer, men der findes mange andre typer af alternative investeringer. Der kan være tale om solparker, vindmøller, infrastruktur, unoterede aktieselskaber, unoterede obligationer, hedgefonde og meget andet.

Privatinvestorers kendskab til – og erfaringer med – alternative investeringer er dog stadig ganske begrænset. Det betyder desværre, at man som investor udsætter sig for større risiko og opnår et lavere afkast end nødvendigt.

Et investeringsfælleskab, som giver unikke adgange for investorer

En del af disse investeringsaktiver har ikke været særlig tilgængelige for private investorer, men det har flere innovative investeringsforvaltere som blandt andre Selected Group ændret på de seneste år med den alternative investeringsfond Selected Alternatives.

Selected Alternatives er et investeringsfælleskab, hvor du som investor får unik mulighed og adgang til alternative investeringer i den grønne omstilling som Power-to-X, grøn energi og grøn infrastruktur, som normalt er forbeholdt institutionelle investorer som pensionsselskaberne. Fonden har en minimumsinvestering på 750.000 DKK.

Selected Alternatives er derfor skabt for at give investorer de samme muligheder som institutionelle investorer har til at risikojustere deres afkast gennem alternative investeringsaktiver.

Følg pensionsselskabernes investeringsstrategi

Flere alternative investeringer er karakteriseret ved relativt højere transaktionsomkostninger og en mere begrænset omsætning end andre aktiver. De kan være vanskeligt omsættelige og har derfor typisk længere investeringshorisonter. Dog har alternative investeringer ofte i forhold til risikoen et højere, forventet afkast end let omsættelige investeringer – netop fordi investorer generelt kan forlange et højere afkast til gengæld for en længere investeringshorisont.

Derfor får investorer i alternative investeringer som hos Selected Alternatives typisk et højere afkast, fordi de ikke kan trække deres penge ud med helt kort varsel. Dette er også årsagen til, at pensionskasser, som har meget lange investeringshorisonter, over de seneste år har øget deres allokering til alternative aktiver betydeligt. I takt med at mulighederne er blevet flere, er også formuende privatpersoner begyndt at øge investeringerne i alternative investeringer – men i rigtig mange tilfælde har de stadig meget få eller slet ingen af disse.

Selvom der blandt pensionsselskaber er betydelige forskelle, er der nu overordnet set placeret omkring 25 pct. af pensionsopsparernes midler i alternative aktiver. Denne andel er endog stadig stigende, hvilket giver god mening i det aktuelle investeringsmiljø. Derfor bør langt de fleste formuende private investorer også overveje at have en allokering på 25% til alternative investeringer ligesom pensionskasserne. Hvis man har mange år til pension, kan man endda i mange tilfælde overveje at have en endnu større allokering hertil.

3 konkrete fordele for dig som investor

En investering i alternativer gennem Selected Alternatives giver dig 3 konkrete fordele som investor:

  1. Ved at pulje midlerne fra de mange private investorer, kan fonden investere 100-200 mio. DKK ad gangen i aktiverne, og dermed få samme adgang og investeringsvilkår som eksempelvis pensionskasserne.
  2. Ved at investere gennem et samlet selskab bliver din risiko spredt ud over hele porteføljen i aktiver, som kan noget forskelligt.
  3. Afkastet på denne type af investeringer kommer primært fra drift og pengestrømme – folk skal bruge tag over hovedet, der skal være strøm i stikkontakten og vi skal bruge energi fra andre kilder end kul, gas og olie. Det giver et stabilt cashflow, som ikke er afhængigt af eksempelvis udviklingen på aktiemarkedet.

Ønsker du at høre mere om investering i alternativer? Så deltag på Investeds webinar den 22. november 2022, hvor du hører mere om dine muligheder for at investere i alternativer og den grønne omstilling gennem Selected Group og fonden Selected Alternatives.

Du kan læse mere om Selected Group og deres alternative investeringsfond Selected Alternatives her.

Pensionsselskaberne har haft succes med at investere i den grønne omstilling. Nu bliver det også muligt for private investorer.

En portefølje med omtanke

Et af projekterne under Selected Alternatives er Selected RegEnergy Fund. Her har man som investor mulighed for at foretage en direkte investering i en konkret fond. Når man foretager en direkte investering som i f.eks. Selected RegEnergy Fund, er der en anden risikoprofil at være opmærksom på, men samtidig giver et direkte projekt muligheder for at investere i konkrete initiativer med et højere risikojusteret afkast.

I dette projekt har man i høj grad har bevist, at et exceptionelt afkast sagtens kan være foreneligt med at gøre en forskel for miljøet.

Selected RegEnergy Fund investerer i en portefølje af mellem fem og syv bæredygtige projekter, der har fokus på at udnytte spildvarme fra store, svenske industrivirksomheder til bæredygtig fødevareproduktion og Power-to-X.

Det er projekter, der skaber nye arbejdspladser i yderområder, og som samtidig gør en positiv forskel for miljø, CO2-aftryk og for vores sundhed, fordi behovet for eksempelvis pesticider i fødevareproduktionen mindskes. Projektet baseres på en cirkulær tilgang, hvor én virksomheds spildprodukt bliver til et værdifuldt input i en anden produktion.

I et af fondens første projekter anvendes spildvarme fra en papirvarefabrik for eksempel til at opvarme drivhuse med tomatproduktion. At dyrke tomater i drivhus i Sverige har nemlig hidtil været forbundet med høje omkostninger til opvarmning. Det kolde klima fordrer, at der skal bruges mere energi til at opvarme og modne tomaterne end i eksempelvis Spanien, og derfor har det bedre kunne betale sig at fragte tomaterne langvejsfra. Men med dette projekt vil cirka en tiendedel af Sveriges samlede forbrug af tomater kunne dækkes af lokal produktion.

Med projektet adresserer Selected RegEnergy to megatrends i samfundet: Dels ønsket om at bidrage positivt til klodens klimaregnskab, og dels ønsket om at producere fødevarer lokalt. Og det er både nytænkningen, projektets størrelse, adgangen til overskudsvarme såvel som partnerskabet med verdens førende eksperter inden for varmestyring og bæredygtig fødevareproduktion, som er medvirkende til, at der forventes et årligt afkast (IRR) på over 20 procent.  Du kan læse mere om projektet her

Del denne artikel

Invested.dk