Kategori: Optioner


Værdipapir

Globus 60x60Definition af Værdipapir

Et finansielt instrument der angiver, at man besidder et ejerskab eller har et tilgodehavende eller en rettighed. Eksempler på disse kan være aktier, anparter, obligationer og derivater som optioner eller futures. Et værdipapir er et ombytteligt og omsætteligt instrument, der har en finansiel værdi. Den virksomhed eller entitet der udsteder værdipapiret kaldes for udstederen.

For eksempel kan udstederen af en virksomhedsobligation være en virksomhed, der ønsker at samle penge sammen til et bestemt projekt. Investorerne i disse værdipapirer vil måske være private investorer – de der køber og sælger værdipapirerne på egne vegne og ikke for en organisation – og institutionelle investorer – finansielle institutioner der agerer på vegne af deres kunder eller styrer deres egen konto. Institutionelle investorer inkluderer eksempelvis investeringsbanker, pensionsfonde og forsikringsselskaber.

Værdipapirer kan både være børsnoterede eller unoterede.

IE 60x60InvestEd forklarer Værdipapir

Værdipapirer er typisk opdelt i gældspapirer og aktier. Et gældspapir er en form for værdipapir, der repræsenterer penge, som er blevet lånt og skal betales tilbage, med betingelser der definerer den lånte mængde, renten på lånet og udløbs- og forfaldsdatoen.

Aktier og anparter repræsenterer et ejerskab i en virksomhed.

I Danmark er det Finanstilsynet, der regulerer og overvåger det finansielle marked for værdipapirer.

Valutaoption

Globus 60x60Definition af Valutaoption

En kontrakt der giver holderen retten, men ikke forpligtelsen, til at købe eller sælge valuta til en specifik kurs i en specifik tidsperiode. For at få denne ret bliver der betalt en præmie til mægleren. Valutaoptioner er en af de bedste måder hvorpå, virksomheder eller private kan risikoafdække mod modsatte bevægelser i valutakurser.

IE 60x60InvestEd forklarer Valutaoption

Investorer kan risikoafdække imod udenlandsk valutarisiko ved at købe en valutaoption, put eller call. Antag for eksempel, at en investor tror, at USD/EUR kursen vil stige fra 0,80 til 0,90 (hvilket betyder, at det vil blive dyrere for en europæisk investor at købe amerikanske dollars). I dette tilfælde vil investoren gerne købe en call option på USD/EUR, så han/hun kan tjene på stigningen i kursen.

Vega

Globus 60x60Definition af Vega

En måling af en options sensitivitet over for en ændring i volatiliteten af det underliggende aktiv. Vega repræsenterer den mængde, som en options pris ændrer sig med som en reaktion af en 1% ændring i volatiliteten i det underliggende aktiv. Volatilitet er lig den hastighed, som et pris bevæger sig op og ned med og baseres ofte på ændringer i de historiske kurser i et værdipapir. Vega ændrer sig, når der er store prisbevægelser (øget volatilitet) i det underliggende aktiv, og falder når optionen nærmer sig sin udløbsdato. Vega er en af de græske variable, som bruges i optionsanalyse men er dog den eneste, som ikke er repræsenteret med et græsk bogstav.

IE 60x60InvestEd forklarer Vega

En af de mest brugte analyseværktøjer som bruges i optionsanalyse er de græske variable, der måler risikoen i optioner i forhold til deres underliggende aktiv. Vega måler sensitiviteten over for det underliggende aktivs volatilitet. Delta måler sensitiviteten over for det underliggende instruments pris. Gamma måler sensitiviteten af delta som reaktion over for prisændringer i det underliggende instrument. Theta måler tidsforfaldet i optionen.

Invested.dk