Category: Obligationer

Bidragssats

Bidragssats

Definition af Bidragssats En procentdel som et pengeinstitut opkræver for at administrere et lån. InvestEd forklarer Bidragssats Bidragssatsen er ud over renten en omkostning ved at låne penge. Det er denne måde, hvorpå realkreditinstitutter tjener penge. De formidler lånet mellem låntageren og långiveren og opkræver bidragssatsen for at administrere denne formidling.

Collateralized Debt Obligation – CDO

Collateralized Debt Obligation – CDO

Definition af Collateralized Debt Obligation – CDO Et struktureret finansielt produkt der samler pengestrømsgenerende aktiver og ombygger denne aktivsamling til adskilte trancher, som kan sælges til investorer. En CDO har navnet collateralized (sikkerhedsstillet), fordi gældsobligationerne stiller sikkerheden i CDO’en. Trancherne i en CDO varierer meget i deres risikoprofil. Seniortrancherne er relativt sikrest, fordi de har førsteprioritet på sikkerhedsstillelsen, hvis lånene […]

Cost of debt

Cost of debt

Definition af begrebet ”cost of debt” Den effektive rente en virksomhed betaler på sin nuværende gæld. Denne kan både måles før og efter skat. Fordi renteomkostninger er fradragsberettigede, så laves beregningen ofte efter skat. Sammen med cost of equity udgør cost of debt virksomhedens kapitalstruktur. InvestEd forklarer begrebet ”cost of debt” En virksomhed benytter sig af forskellige obligationer, lån og […]

Credit Default Swap – CDS

Credit Default Swap – CDS

Definition af Credit Default Swap – CDS En swap som er designet til at overføre krediteksponeringen ved produkter med fast indkomst mellem parter. En Credit Default Swap er også kendt som et kreditderivat, hvor køberen af swap’en laver betalinger indtil kontraktens udløb. Betalingerne laves til sælgeren af swap’en. Til gengæld går sælgeren med til at betale en tredjeparts gæld, hvis […]

Direkte rente

Direkte rente

Definition af Direkte rente En rente på en obligation der svarer til den nominelle rente i forhold til kursværdien. Den beregnes ved at tage den procentvise forskel mellem obligationens kurs og udtrækningskursen på 100. Denne procentvise forskel lægger man så til eller trækker fra den nominelle rente. InvestEd forklarer Direkte rente Antag for eksempel en obligation, der har en nominel […]

Effektiv rente

Effektiv rente

Definition af Effektiv rente De samlede faktiske renteomkostninger pr. år for et lån korrigeret for antallet af rentetilskrivninger. Beregnes sådan: hvor: i er den effektive rente angivet som decimaltal r er den nominelle årlige rentesats som decimaltal n er antallet af terminer InvestEd forklarer Effektiv rente Den effektive rente er den faktisk årlige forrentning af et lån eller en obligation. […]

Gæld

Gæld

Definition af Gæld En mængde penge som er lånt af en part fra en anden part. Mange selskaber/privatpersoner benytter gæld som en metode til at lave store køb, som de ikke ville have råd til under normale forhold. Ved gæld får låneren lov til at låne penge under den betingelse, at det skal betales tilbage på en senere dato, som […]

Gældsfinansiering

Gældsfinansiering

Definition af Gældsfinansiering Når et selskab skaffer penge til driftskapital eller kapitaludgifter ved at sælge obligationer til private og/eller institutionelle investorer. De private investorer eller institutionerne bliver for at låne pengene ud til gengæld kreditorer og får løftet om at hovedstolen og renter på gælden bliver tilbagebetalt. InvestEd forklarer Gældsfinansiering En anden måde at skaffe kapital på er ved at udstede aktier via […]

Indeks

Indeks

Definition af Indeks En statistisk måling af en ændring i en økonomi eller på et værdipapirmarked. Hvad angår de finansielle markeder, er et indeks en imaginær portefølje af værdipapirer, som repræsenterer et bestemt marked eller en portion af et marked. Hvert indeks har sin egen beregningsmetode og er som regel udtrykt i ændring fra baseværdien. Derfor er den procentvise ændring […]

Indeksobligation

Indeksobligation

Definition af Indeksobligation En obligation hvis værdi reguleres i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau. Denne regulering skabes ud fra nettoprisindekset, som udføres af Danmarks Statistik. InvestEd forklarer Indeksobligation Du kan formindske risikoen for inflation ved at investere i indeksobligationer frem for fastforrentede obligationer. Med de indeksobligationer, der findes på det danske marked, kan du dog ikke helt fjerne […]