Category: Bogføring

Absolut prioritet

Absolut prioritet

Definition af Absolut prioritet En regel der betegner rækkefølgen for betaling under en likvidation. Reglen for absolut prioritet bliver brugt i konkurser til at bestemme, hvilke betalingsportioner der vil modtages af hvilke aktører. Gæld til kreditorerne vil blive betalt først og aktionærerne (partielle ejere) vil få resterne af, hvad der er tilbage. Også kendt som ”likvidationspræference.” InvestEd forklarer Absolut prioritet […]

Aconto

Aconto

Definition af Aconto Et begreb der bruges, når noget er delvist betalt, og som senere skal følges op af enten en ekstrabetaling eller tilbagebetaling. Aconto bruges, når man laver et skøn over en fast udgift, som så senere gøres op. Forkortes ofte som ”a c”. InvestEd forklarer Aconto Aconto benyttes oftest i forbindelse med betaling af en forbrugers varme, el […]

Administrationsomkostning

Administrationsomkostning

Definition af Administrationsomkostning De omkostninger der, som navnet antyder, medgår eller er nødvendige for at udføre det administrative arbejde i en virksomhed. Det er de omkostninger, der ikke er direkte forbundet med fremstillingen af et produkt, hvilket kaldes for vareforbruget. InvestEd forklarer Administrationsomkostning Det drejer sig om udgifter til den daglige drift. Omkostninger som dette kunne eksempelvis være kontorleje, porto, […]

Afkast af investeret kapital

Afkast af investeret kapital

Definition af Afkast af investeret kapital Et finansielt nøgletal der måler en virksomheds rentabilitet, og hvor effektivt virksomheden investerer sin kapital. Afkast af investeret kapital (ROCE – return on capital employed) beregnes som: = Indtjening før skat og renter (EBIT) / Investeret kapital ”Investeret kapital”, som er vist som nævneren, er summen af egenkapitalen og gældsforpligtelserne i virksomheden (totale aktiver – […]

Afkastningsgrad

Afkastningsgrad

Definition af Afkastningsgrad Et bogføringsmæssigt nøgletal der fortæller noget om et selskabs evne til at skabe overskud i forhold til, hvor mange penge, der er bundet i forskellige aktiver. Beregnes sådan: InvestEd forklarer Afkastningsgrad Dette nøgletal er et af de mest brugte nøgletal til at bestemme en virksomheds rentabilitet.

Afskrivning

Afskrivning

Definition af Afskrivning En metode til at fordele omkostningen af et anlægsaktiv over dets brugbare livstid. Virksomheder afskriver langsigtede aktiver af både skattemæssige og regnskabsmæssige grunde. InvestEd forklarer Afskrivning Af regnskabsmæssige grunde indikerer afskrivning, hvor meget et aktivs værdi er brugt op. Af skattemæssige grunde kan virksomheder fratrække omkostningen af de materielle aktiver, de køber som forretningsudgifter; men virksomhederne skal […]

Aktieselskab

Aktieselskab

Definition af Aktieselskab Et forretningsdrivende selskab der fungerer som en juridisk enhed. Ejerne af aktieselskabet er aktionærer, som har begrænset hæftelse i selskabet. Når aktieselskabet bliver etableret, udstedes der aktier. Der skal som minimum være en selskabskapital på 500.000 kr. ved etablering af et aktieselskab. InvestEd forklarer Aktieselskab Hvis et aktieselskab skulle gå konkurs hæftes aktionærerne ikke personligt for den […]

Aktiv

Aktiv

Definition af Aktiv Er i regnskabsmæssig sammenhæng en økonomisk post, der repræsenterer, hvad en virksomhed ejer. InvestEd forklarer Aktiv I den kontekst der hedder bogføring, er aktiver enten omsætningsaktier eller anlægsaktiver. Omsætningsaktier betyder, at aktiverne vil forbruges inden for ét år. Generelt inkluderer omsætningsaktierne ting som kontanter (bankbeholdninger), varedebitorer og varebeholdninger. Anlægsaktiver er dem, som man forventer giver bidrag til […]

Aktivernes omsætningshastighed

Aktivernes omsætningshastighed

Definition af Aktivernes omsætningshastighed Den mængde omsætning som er genereret pr. krone aktiv. Dette nøgletal er en indikator for, hvor godt virksomheden udnytter sine aktiver. Beregnes således: Aktivernes omsætningshastighed = Omsætning / Totale aktiver Generelt set, jo højere nøgletallet er, jo bedre er det, fordi det betyder, at virksomheden genererer mere omsætning pr. krone aktiv. Men fordi dette nøgletal varierer meget […]

Anlægsinvestering

Anlægsinvestering

Definition af Anlægsinvestering En investering i fysiske aktiver såsom maskiner, ejendomme, bygninger, installationer, teknologi osv. InvestEd forklarer Anlægsinvestering Det niveau af anlægsinvesteringer, som en virksomhed laver, kan indikere noget om, hvor sikker ledelsen er på, at de kan generere mere indtægt de næste år frem i tiden. Grunden til dette er, at de sandsynligvis ikke vil binde deres kapital i […]